اول ببینیم کادمیوم چیه؟ یه ماده معدنیه که واسه سلامتی خوبه و به طور نرمال در رژیم غذایی هست. بروزدیابت نوع ۲ زیاده، و مکمل کمک کننده کادمیوم به عنوان یه روش واسه کاهش قند خون ناشتا مورد توجه قرار داره.  در حدود سه دهه س که اثرات مکملای کادمیوم بر مقادیر قندخون مطالعه می شه. یافته های تحقیقات موجود در مورد اثر مکمل کمک کادمیوم بر مقادیر قند خون متناقضه. معمولاً این تفاوتا به وجود اومده به وسیله مختلفی روشای آماری، نوع مکملا و جمعیتای مورد مطالعه س. بر اسا س مطالعه ای که تو سط محققین  دانشگاه Miami انجام شد، نشون داده شد که مکمل کمک کادمیوم بر مقایر قند خون ناشتای افراد سالم و دیابتی اثری نداره. در این تحقیق از نوع متا بررسی، ۱۶ مطالعه در بین سالای ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۲ مورد آزمایش قرار گرفت. حدود ۸۰۹ آزمودنی در دامنه سنی ۳۶ تا ۶۷ سال در کل این تحقیقات آزمایش شده بودن. مکملای کادمیوم مورد استفاده در این تحقیقات کادمیوم کلراید، کادمیوم پیکولینات، کادمیوم نیکوتینات، کادمیوم دینیکو  سیستئینات و مخمر کادمیوم بود. دوزهای کاربردی هم در محدوده ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ میکرو گرم در روز بود. یافته های این مطالعه در journal Biological Trace Element Research به چاپ رسید. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردن که واسه روشن شدن اثر قطعی ( کاهش، افزایش یا بدون تغییر) مکمل کمک کادمیوم بر مقادیر قند خون نیاز به تحقیقات بیشتریه.

منبع-http://www.yourdoctor.ir

منبع : hidoctor.ir