۴-۲-۳-۱- گونهBoleodorus thylactus Thorne, 1941 ۳۷
۴-۲-۴- جنس Ditylenchus Filipjev,1936 ۳۹
۴-۲-۴-۱- گونه Ditylenchus medicaginis Wasilewska, 1965 ۳۹
۴-۲-۴-۲- گونه Ditylenchus tenuidens Gritzenko, 1971 ۴۰
۴-۲-۵- جنس Filenchus Andrassy,1954 (Mey,1961) ۴۲
۴-۲-۵-۱- گونه Filenchus cylindricaudus (wu,1969) siddiqi, 1986 ۴۳
۴-۲-۵-۲- گونه Filenchus thornei (Thorne & Malek,1968)Siddiqi,1986 ۴۴
۴-۲-۵-۳- گونه Filenchus vulgaris (Brzeski,1963) Lownsbery ,1985 ۴۶
۴-۲-۶- جنس Geocenamus Thorne & Malek,1968 ۴۷
۴-۲-۶-۱- گونه Geocenamus tenuidens , Thorne & Malek, 1968 ۴۸
۴-۲-۷- جنس Helicotylenchus Steiner, 1945 ۵۱
۴-۲-۷-۱- گونه Helicotylenchus egyptiensis, Tarjan, 1964 ۵۲
۴-۲-۷-۲- گونه Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner,1964) Golden ,1956 ۵۳
۴-۲-۸- جنس Irantylenchus Kheiri, 1972 ۵۵
۴-۲-۸-۱- گونه Irantylenchus clavidorus, Kheiri,1972 ۵۶
۴-۲-۹- جنس Meloidogyne Goeldi, 1892 ۵۷
۴-۲-۹-۱-گونه Meloidogyne javanica (Treub,1885) chitwood, 1949 ۵۹
۴-۲-۱۰- جنس Merlinius siddiqi, 1970 ۶۱
۴-۲-۱۰-۱- گونه Merlinius brevidens (Allen,1955) siddiqi,1970 ۶۱
۴-۲-۱۱- جنس Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968 ۶۳
۴-۲-۱۱-۱- گونه Neopsilenchus magnidens (Thorne,1949) Thorne & Malek, 1968 ۶۴
۴-۲-۱۲- جنس Pratylenchus Filipjev, 1936 ۶۶
۴-۲-۱۲-۱- گونه Pratylenchus Coffeae (Zimmermann, 1898)Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 ۶۶
۴-۲-۱۲-۲-گونه Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Filipjev & Schuurmans stekhoven, 1941 ۶۷
۴-۲-۱۲-۳- گونه Pratylenchus thornei, Sher & Allen ,1953 ۶۸
۴-۲-۱۳- جنس Psilenchus, deman, 1921 ۷۰
۴-۲-۱۳-۱- گونه Psilenchus iranicus, Kheiri,1970 ۷۱
۴-۲-۱۴- جنس Tylenchorhynchus, Cobb, 1913 ۷۲
۴-۲-۱۴-۱- گونه Tylenchorhynchus goffarti, Sturhan, 1966 ۷۴
۴-۲-۱۴-۲- گونه Tylenchorhynchus solani, Gupta & Uma, 1982 ۷۴
۴-۲-۱۵- جنس Zygotylenchus Siddiqi, 1963 ۷۶
۴-۲-۱۵-۱- گونه Zygotylenchus guevarai (Tobar jimenz, 1963) Braun & Loof,1966 ۷۶
فصل پنجم ۷۹
نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ۷۹
۵-۱- نتیجه گیری کلی ۷۹
۵-۲- پیشنهادات ۷۹
منابع ۸۱

فهرست جداول
جدول۳-۱: مکان، زمان و نوع آبیاری در نمونه های خاک جمع آوری شده ۱۶
جدول ۳-۲: مشخصات ریشه های آلوده به نماتد Meloidogyneجمع آوری شده ۱۹
جدول ۳-۳-: اجزاء واکنش PCR برای ژن ITS ۲۸
جدول ۳-۴-: برنامه PCR مورد استفاده برای ژن ITS ۲۹
جدول ۴-۱: خصوصیات مورفومتریک دوگونه از جنس Aphelenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۳۴
جدول ۴-۲: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Basiria (اندازه ها برحسب میکرومتر). ۳۶
جدول۴-۳: خصوصیات مورفومتریکی یک گونه از جنس Boleudorus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۳۸
جدول ۴-۴: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Ditylenchus از استان خراسان رضوی(اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۴۲
جدول۴-۵: خصوصیات مورفومتریک سه گونه از جنس Filenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۴۷
جدول۴-۶: خصوصیات مورفومتریکی یک گونه از جنس Geocenamus از استان خراسان رضوی (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۵۰
جدول۴-۷: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Helicotylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۵۵
جدول۴-۸: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Irantylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۵۷
جدول۴-۹: خصوصیات مورفومتریکی شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ و لاروهای سن۲، گونه Meloidogyne javanica از استان خراسان رضوی (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۶۰
جدول۴-۱۰: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Merlinius (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۶۳
جدول۴-۱۱: خصوصیات مورفومتریک گونه Neopsilenchus magnidens (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۶۵
جدول۴-۱۲: خصوصیات مورفومتریک سه گونه از جنس Pratylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۷۰
جدول۴-۱۳: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Psilenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۷۲
جدول۴-۱۴: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Tylenchorhynchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۷۵
جدول۴-۱۵: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Zygotylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). ۷۷

فهرست اشکال

شکل ۳-۱- نقشه مکان های نمونه برداری توسط دستگاه GPS ۱۷
شکل ۳-۲- نتیجه الکتروفورز محصول PCR ونمایشگر محدوده ی مارکر ۳۰

فصل اول

مقدمه و اهمیت تحقیق
۱-۱-گیاهشناسی خانواده کدوئیان
۱-۱-۱-گیاه شناسی خربزه ، منشأ و تاریخچه

نام علمی خربزه Cucumis melo L.
عقیده کلی بر این است که منبع اولیه خربزه آسیا است و چون شاهدی دال بر کاشت آن در زمان های قدیم موجود نیست ، احتمالاً در زمان های قدیم کاشت نمی شده است .
به نظر متخصصان طبقه بندی گیاهی ناحیه اصلی و منبع اولیه خربزه به شکل کنونی کشور ایران و قفقاز و کشورهای همسایه ایران است. نظریه دیگر دانشمندان طبقه بندی گیاهی بر این است که گونه های مختلف در آسیا و آفریقا به طور مجزا پدیدار گشتند )مبرلی ۱۹۸۷) .
مطالعه تحقیقات موجود نشان می دهد مراکز ثانوی خربزه در هندوستان ، ایران ، جنوب روسیه و چین بوده است . خربزه بهترین نتیجه را در آب و هوای گرم و خشک می دهند .این گیاه بر اساس منشأ خود طالب گرما و به ویژه نور است . هوای ابری و بارانی در موقع رسیدن میوه باعث می شود که خربزه طعم مطبوع و کیفیت لازم را پیدا نکند . دوره رویش این گیاهان طولانی تر از دوره رویش خیار بوده و بین ۸۰ تا ۱۰۰ روز متفاوت است . هرچند که خربزه در طیف وسیعی از انواع خاک ها کشت می شود ولی تنها در خاک های حاصلخیز که دارای مواد غذایی آلی و معدنی کافی باشند بهترین نتیجه را می دهند . ارقام کشت شده در ایران عبارتند از : تاشکندی ، مشهدی عباسی ، گرگاب ، شاه آبادی ، جعفری ، خاقانی ، حـاج ماشاءاللهی ، گرمساری ، محمد آبادی ، مجیدی ، روستاق ، صابونی ، جعفر آبادی ، عباس شوری ، سوسکی ، تخم محمد ، بلخی ، زرد ایوانکی ، شفیع آبادی ، شیرازی ، جارجو ، زابلی ، آتشین و شهسواری
۱-۱-۲-گیاه شناسی خیار ، منشأ و تاریخچه
نام علمی Cucumis sativus
گیاهی دولپه متعلق به خانواده کدوییان، علفی ویکساله، گلها زرد رنگ ودرمناطق نیمه گرمسیری می روید خیار بومی آسیاوآفریقا بوده و هزاران سال پیش کشت میگردیده است و منشأ پیدایش آن دامنه های سلسله جبال هیمالیا در هندوستان بوده است. درایران از هزاران سال پیش از میلاد وجود داشته است(مبرلی ۱۹۸۷).
۱-۱-۳-گیاه شناسی طالبی، منشأ و تاریخچه
نام علمی Cucumis meloگیاهی دولپه متعلق به خانواده کدوییان، علفی ویکساله، گلها زرد رنگ تا نارنجی وبومی آسیای جنوب غربی است. طالبی قدمت ۴ هزار ساله دارد و بیشترین سطح زیر کشت و تولید را ایران و هند بر عهده دارند.
. برای نخستین بار اسم طالبی در اروپا در سال ۱۳۸۸ میلادی به وسیله وایکلیف برده شده که از آن به عنوان میوه خوراکی یاد شده است. واریته های مختلف طالبی در نقاط مختلف جهان به دو صورت میوه و سبزی مصرف میشوند (مبرلی ۱۹۸۷).
۱-۱-۴-گیاه شناسی کدو، منشأ و تاریخچه
نام علمی کدو(نژادهای مختلف):
Cucurbita pepo ، Cucurbita mixta ، Cucurbita maxima
Pampkin که گیاهی یک پایه است که در آمریکای شمالی به آن کدوی زمستانی گفته می شود وبومی آمریکاست.بین ۰.۵ تا ۳۴ کیلو وزن دارد و قدیمی ترین شواهد نشان می دهد که تخم های این کدو ۷ هزار سال قبل از میلاد مسیح در مکزیک کنونی یافت شده است.میوه آن رنگی زرد تا نارنجی و گاهی سبز تیره و حتی خاکستری و قرمز دیده می شود. بزرگترین کشورهای تولید کننده های آن آمریکا،مکزیک، هند وچین است. بهترین رطوبت خاک مورد نیاز برای این گیاه cm 7.62 می باشد.
Squash که بومی مکزیک و آمریکای مرکزی است و به کدوی تابستانی معروف است،میوه ی آن به رنگ زرد بوده وحاوی مقادیر زیادی ویتامین c و پتاسیم است. اولین گزارش ها از برداشت کدوی تابستانی در آمریکای مرکزی به حدود ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ سال قبل باز می گردد.
Zucchini نوع دیگری از کدوی تابستانی است که در ایران بع عنوان کدو خورشتی مصرف می شود و در دو نوع سبز تیره و روشن موجود است،بوته ی آن دارای گل های زرد ۵ پر می باشد و اولین بار در آمریکا دیده شده است ولی کشت آن درایتالیا توسعه یافته است (مبرلی ۱۹۸۷).
۱-۱-۵-گیاه شناسی هندوانه، منشأ و تاریخچه
نام علمی Citrullus lanatus
گیاهی خزنده، دارای گل های نر و ماده ی مجزا و منفرد می باشد.هندوانه متعلق به مناطق گرمسیری است که به یک دوره ی رشد طولانی نیاز دارد(مقاوم به سرما نیست).
منشا هندوانه آفریقا در مصر می باشد. بنابر نظریه فشر پرورش این گیاه ابتدا در مصر قدیم و سپس هندوستان آغاز شد.یعنی هندوستان مرکز ثانویه ی انتشار هندوانه می باشد.
گلدهی و رشد میوه نسبت مستقیم با نور ودما دارد.برگ ها قلبی شکل یا پنجه ای می باشند و رشدش از طریق ساقه ی رونده انجام می شود.هندوانه ریشه های گسترده و کم عمق با یک ریشه ی مستقیم و ریشه های جانبی فراوان دارد.
گل های هندوانه شامل: گل های نر، ماده و گل های کامل(هرمافرودیت) می باشدو معمولا گلدهی با رشد ساقه های رونده توام است،یعنی رشدی نا محدود دارند (مبرلی ۱۹۸۷).
۱-۲- نیازهای محیطی خانواده کدوئیان
گیاهان خانواده کدوئیان معمولا گرما دوست و کلیه ارقام آن حساس به سرما می باشند. درجه حرارت پایه برای جوانه زنی گیاه ۱۲درجه سانتی گراد می باشد و در ۲۵ تا ۲۷ درجه بهترین رشد را داراست. در مورد کشت گیاه باید به طول فصل رشد توجه خاص نمود چون توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و بررسی آمار چند ساله هواشناسی برای تنظیم تاریخ کشت بسیار مهم است. مناسب ترین Ph برای کاشت کدوئیان بین ۶ تا ۷ می باشد . در خاک های اسیدی رشد آن کاهش یافته و برگ ها به رنگ زرد مایل به سبز در می آیند .
بخصوص در مناطق کویری ونیمه کویری استان خراسان رضوی که سرمای دیررس بهاره یا سرمای زود رس پاییزه طول فصل رشد را کوتاه می کنند خساراتی از قبیل سرمازدگی رابه وجود می آورندو گاهی دمای نامناسب رشدی سبب اختلال در اتمام مراحل رشد و نمو گیاهیان این خانواده می شود. کدوئیان در طیف وسیعی از انواع خاکها، از خاک رسی نسبتًا سنگین تا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید