۲-۱-۱-۳-۲- اعتماد به نفس در قرآن و روایات ۴۱
-۳-۳-۱-۱-۲مولفه های اعتماد به نفس ۴۴
-۱-۳-۳-۱-۱-۲اطاعت و بندگی خدا ۴۴
۲-۳-۳-۱-۱-۲-کرامت انسانی واحساس ارزشمندی ۴۴
-۳-۳-۳-۱-۱-۲بی نیازی از دیگران ۴۵
-۴-۳-۳-۱-۱-۲تغافل و چشم پوشی ۴۵
۱-۱-۲-۳-۳-۵-توکل به خدا ۴۵
-۶-۳-۳-۱-۱-۲مثبت اندیشی ۴۵
-۷-۳-۳-۱-۱-۲مسئولیت پذیری ۴۶
-۸-۳-۳-۱-۱-۲روحیه ی مقاومت و شکست ناپذیری ۴۶
-۴-۱-۱-۲خودشکوفایی ۴۶
-۱-۴-۱-۱-۲تعریف خود شکوفایی ۴۶
-۲-۴-۱-۱-۲خودشکوفایی در قرآن و روایات ۴۷
-۱-۵-۱-۱-۲تعریف استقلال ۴۹
۲-۵-۱-۱-۲-استقلال در قرآن و روایات ۵۰
۳-۵-۱-۱-۲-راهکارهای به دست آوردن استقلال شخصیتی ۵۱
۳-۵-۱-۱-۲-حفظ آرامش و درونی کردن آن ۵۱
۴-۳-۵-۱-۱-۲-بینش صحیح به دنیا ۵۱
۵-۳-۵-۱-۱-۲-توجه به آرامش های موقتی ۵۱
۲-۱-۲-مؤلفه های بین فردی ۵۲
۱-۲-۱-۲-همدلی ۵۲
۱-۱-۲-۱-۲-تعریف همدلی ۵۲
۲-۱-۲-۱-۲-همدلی در قرآن و روایات ۵۴
۳-۱-۲-۱-۲-آثار همدلی ۵۵
-۱-۳-۱-۲-۱-۲پیوند دهنده مردم ۵۵
۲-۳-۱-۲-۱-۲- التیام بخش ۵۵
-۱-۲۲-۱-۳-۳- اعتماد آفرین ۵۵
۴-۳-۳-۱-۲-۱-۲-پایان دادن به مشکلات زندگی ۵۵
۴-۱-۲-۱-۲-مهارت های همدلی در سیره ی رضوی ۵۵
۲-۲-۱-۲ -مسئولیت پذیری اجتماعی ۵۶
۱-۲-۲-۱-۲-تعریف مسئولیت پذیری اجتماعی ۵۶
۲-۲-۲-۱-۲- مسئولیت پذیری اجتماعی در قرآن و روایات ۵۶
۳-۲-۲-۱-۲-مؤلفه های مسئولیت پذیری ۵۷
۱-۳-۲-۲-۱-۲-توجه به اصلاح رفتار ۵۷
۲-۳-۲-۲-۱-۲-کنترل خشم ۵۷
۳-۳-۲-۲-۱-۲-خاموشی آتش دشمنی و کینه ۵۷
۴-۳-۲-۲-۱-۲-حسن معاشرت و ارتباط موثر با مردم ۵۸
۴-۲-۲-۱-۲-روش شناسی واکنش در برابر افراد مسئولیت گریز ۵۸
۳-۱-۲-سازگاری ۶۰
۱-۳-۱-۲-حل مسئله ۶۲
۲-۱-۳-۱-۲-تعریف حل مسئله ۶۲
۳-۱-۳-۱-۲-حل مسأله در قرآن و روایات ……. ۶۳
۲-۱-۳-۱-۴-سه نکته مهم در مورد فرایند مسئله گشایی ۶۴
۲-۱-۳-۱-۵-مراحل رسیدن به حل مسئله ۶۶
۲-۱-۳-۲-انعطاف پذیری ۶۷
۲-۱-۳-۲-۱-تعریف انعطاف پذیری ۶۷
۲-۱-۳-۲-۲-انعطاف پذیری در قرآن و روایات ۶۹
۲-۱-۴-مدیریت استرس ۶۷۰
۲-۱-۴-۱-تعریف مدیریت استرس ۷۰
۲-۱-۴-۱-۱-مدیریت استرس در قرآن و روایات ۷۱
۲-۱-۴-۱-۲-انواع محرک های تنش زا ۷۲
۲-۱-۴-۱-۲-۱-عوامل طبیعی ومافوق قدرت بشری ۷۲
۲-۱-۴-۱-۲-۲-عوامل اجتماعی ۷۳
۲-۱-۴-۱-۲-۳-عوامل فردی یا درونی ۷۳
۲-۱-۴-۱-۳-شخصیت های مستعد استرس ۷۴
۲-۱-۴-۱-۴-شخصیت های مقاوم در برابر استرس ۷۴
۲-۱-۴-۱-۵-مهم ترین عوامل ایجاد کننده استرس ۷۵
۲-۱-۴-۱-۵-۱-عدم ارتباط با خدا ۷۵ -۱-۴-۱-۵-۲ -خودبینی و ظلم به خویشتن ۷۵
۲-۱-۴-۱-۵-۳-ترس و اضطراب ۷۵
۲-۱-۴-۱-۶-راهکارها ۷۶
۲-۱-۴-۱-۶-۱- روش های شناختی ۷۷
۲-۱-۴-۱-۶-۲- روش های عاطفی – معنوی ۷۷
۲-۱-۴-۱-۶-۳- روش های رفتاری ۷۷
۲-۱-۵- خلق عمومی ۷۷
۲-۱-۵-۱-شادکامی ۷۷
۲-۱-۵-۱-۱- تعریف شادکامی ۷۷
۲-۱-۵-۱-۲- شادکامی در قرآن و روایات ۷۸
۲-۱-۵-۱-۳-عوامل شادی و نشاط در زندگی ۸۱
۲-۱-۵-۱-۳-۱-داشتن جهان بینی صحیح ۸۱
۲-۱-۵-۱-۳-۲-استفاده از امور شادی آفرین ۸۱
۲-۱-۵-۱-۳-۳-خوش بینی ۸۱
۲-۱-۵-۱-۳-۴-سلامت و لذت ۸۲
۲-۱-۵-۱-۳-۵-شوخ طبعی ۸۲
۲-۱-۵-۱-۴-رابطه هوش هیجانی با شادکامی ۸۲
۲-۱-۵-۲- خوش بینی ۸۳
۲-۱-۵-۲-۱- تعریف خوش بینی ۸۳
۲-۱-۵-۲-۲-خوش بینی در قرآن و روایات ۸۴
۲-۱-۵-۲-۳-آثار خوش بینى به دیگران ۸۵
۲-۱-۵-۲-۴-اهمیت مثبت اندیشی ۸۵
۲-۱-۵-۲-۵-تقسیم بندی خوش بینی ۸۶
۲-۱-۵-۲-۵-۱-خوش بینی به خدا ۸۶
۲-۱-۵-۲-۵-۲- خوش بینی به خود ۸۶
۲-۱-۵-۲-۵-۳- خوش بینی به دیگران ۸۶
۲-۱-۵-۲-۶-مؤلفه های خوش بینی در منابع اسلامی ۸۷
۲-۱-۵-۲-۶-۱-توجه به جنبه های مثبت زندگی ۸۷
۲-۱-۵-۲-۶-۲-تفسیر مثبت رویدادها و مؤلفه ۸۷
۲-۱-۵-۲-۶-۳-انتظار مثبت نسبت به آینده ۸۷
فصل دوم:راه های افزایش هوش هیجانی ۸۹
۲-۲-راه های افزایش هوش هیجانی ۹۰
۲-۲-۱-تعامل والدین با کودک ۹۰
۲-۲-۲-آگاهی از هیجان ها ۹۱
۲-۲-۳-نحوه ی رفتار والدین با فرزندان ۹۱
۲-۲-۴-ایجاد محیط امن عاطفی ۹۲
۲-۲-۵-آموزش مهارت های اجتماعی ۹۲
۲-۲-۶-تقویت ایمان ۹۳
نتیجه گیری ۹۴
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….۹۵

مقدمه
ساختار مغز انسان با وجود رشد سرسام آوری که در علوم ریاضیات و منطق داشته است، از نظر عواطف با انسان های اولیه تفاوت چندانی نکرده است. هنوز واکنش انسان در هنگام خشم، جریان یافتن خون به دست ها و افزایش ضربان قلب را در پی دارد. در واقع با وجود رشد بسیار بالای خردورزی انسان که فاصله ی زیادی با اجدادش پیدا کرده است، عواطف و احساسات او تغییر زیادی نکرده و انسان در این زمینه رشد چشمگیری نداشته است. با وجود این خیلی پیش از آن که مغز متفکر و منطقی پدید آید، مغز هیجانی وجود داشته است. در واقع بادامه ی مغز که در مسایل هیجانی تخصص دارد و مخزن خاطرات هیجانی است، در جریان تکامل نوع بشر، موجب پیدایش قشر مخ شده است. مغز انسان در قرن ۲۱ زندگی می کند در صورتی که قلب او در درون پارینه سنگی است .
ویژگی های زندگی اجتماعی و لزوم تعامل با دیگران، کاربرد بسیاری از هیجان ها را که روزگاری از بهترین و در دسترس ترین ابزارهای بشری بودند، تحت الشعاع خود قرار داده است. در جامعه ی متمدن امروزی ماهیت مشکلاتی که برای بشر به وجود می آید، متفاوت از نوع مشکلاتی است که انسان های اولیه با آن ها رو به رو بوده اند. مشکلات امروزی ما بیشتر در قالب ارتباط های انسانی رخ می نماید که استفاده از راهکار جنگ و گریز، یعنی برخوردهای هیجانی و انفعالی شدید، در مقابله با آن ها نا کارآمد است .
سؤال این است پس باید چه کرد؟ این گونه استدلال می کند که در حال حاضر حفظ انسجام گروهی انسان ها، مقابله کارآمد با مسایل و مشکلات و در نهایت بقای آن ها، مستلزم تحولی بر مبنای هوش اجتماعی در راستای تمایز و تعدیل هیجان ها است .
واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال ۱۹۹۰توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده است.
هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است. هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسان ها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند و نه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق با محیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیت های عاطفی وعقلانی بستگی دارد. .
امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهش های مربوط به بررسی تفاوت های فردی شده است. توانایی پیش بینی موفقیت های زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد. ماهیت آموزش پذیری، قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود لذا در این تحقیق برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد بررسی قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده می توانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال استفاده را بکنیم .
در حقیقت، این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم‏های مناسب در زندگی است؛عاملی است که هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می‏کند و به واسطه داشتن مهارت‏های اجتماعی بالا، منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می‏شود. نظریه “هوش هیجانی” دیدگاه جدیدی درباره پیش‏بینی عوامل مؤثر برموفقیت و همچنین پیش‏گیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می‏کند که تکمیل‏کننده علوم شناختی، علوم اعصاب و رشد کودک است.
هوش هیجانی بهترین پیش‏بینی‏کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه برخورد مناسب با استرس‏هاست. این نوع هوش با توانایی درک خود و دیگران (خودشناسی و دیگرشناسی)، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش، پیوند دارد. با وجود شهرت سریع این مفهوم، تحقیقات تجربی در این زمینه، تازه در آغاز راه خود است.
هوش هیجانی از پنج مولفه درون فردی، بین فردی، انطباق پذیری، مدیریت استرس و خلق کلی تشکیل شده است. سطح پایین هوش هیجانی را می توان از طریق آموزش افزایش داد افرادی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند قادر نیستند از سازوکارهای منسجم و منظم استفاده کنند بنابراین مستعد ابتلاء به اختلالات اضطرابی می باشند.
برای روشن شدن این مفهوم و جایگاه آن، ابتدا دو مفهوم “هوش” و “هیجان” ذکر می‏شوند. پس از بیان تاریخچه هوش غیرشناختی، تعاریف و الگوهای هوش هیجانی تبیین و سپس به کاربردهای آن اشاره می‏شود. توجه به هیجان ها و کاربرد مناسب آن ها در روابط انسانی، درک احوالات خود و دیگران، خویشتنداری و تسلط بر خواسته های آنی، همدلی با دیگران و استفاده ی مثبت از هیجان ها در تفکر و شناخت موضوع ” هوش هیجانی ” می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم.در پایان،راه های افزایش هوش هیجان بیان می شود.

بخش اول: کلیات
فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱-۱-بیان مسئله

یکی از سؤالات مهم که بشر باآن مواجه است این است که چرا بعضی از افراد از هوش کافی برخوردارند و در زمینه تحصیلی موفق هستند و رتبه های بالایی دارند اما در زندگی اجتماعی و شغلی و روابط اجتماعی موفقیتی ندارند. دانشمندان با مطالعاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که انسان دارای دو نوع هوش می باشد یکی هوش شناختی-دیگری هوش هیجانی،دو هوش هیجانی و شناختی نیروهای نسبتا مستقل از هم هستند و عملکرد هوش هیجانی سریع ترازهوش خرد گراست.شواهد بسیاری ثابت می‌کنند افرادی که مهارت هیجانی دارند در هر حیطه‌ای از زندگی ممتازند؛ خواه در روابط عاطفی و صمیمانه، خواه در فهم قواعد ناگفته‌ای که در خط مشی سازمانی به پیشرفت می‌انجامد، و چه در آموزش، تربیت فرزند و مسائل خانواده و چه در بخش سلامت روان و شخصیت. هوش هیجانی به عنوان یک پدیده مورد توجه، نه تنها جنبه تئوریک روان‌شناختی دارد، بلکه با ارتقای آن در میدان عمل می‌توان پاسخ‌های مناسبی برای بسیاری از مشکلات نهفته زندگی یافت. اگر انسان از هوش هیجانی بالایی بهره‌مند باشد، می‌تواند با چالش‌های زندگی فردی و اجتماعی خود، بهتر سازگار شود و هیجان‌های خود را به گونه‌ای مؤثر مدیریت کند.
هوش هیجانی پیش بینی کننده موفقیت افراد در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید