چكيده:.. 1
مقدمه:.. 3
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه : 6
2-1 بيان مسئله 8
3-1 سابقه تحقيقات و مطالعات انجام شده 9
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق 11
5-1 اهداف تحقيق 13
6-1 چارچوب نظري تحقيق 13
7-1 مدل تحليلي و شيوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق 15
8-1 مدل تبييني تحقيق 18
9-1 فرضيه هاي تحقيق 18
1-9-1 فرضيه اصلي اول تحقيق 19
2-9-1 فرضيه هاي فرعي تحقيق 19
3-9-1 فرضية اصلي دوم 19
10-1 متغيرهاي تحقيق 19
1-10-1 متغير مستقل 20
2-10-1 متغير وابسته 20
11-1 تعاريف واژه ها واصطلاحات پژوهش 20
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه 24
2-2- بخش اول: تاريخچه و مباني نظري ساختار سرمايه 25
1-2-2 تاريخچه 25
2-2-2 نظريات مختلف پيرامون ساختار سرمايه 26
1-2-2-2 نظريه سنتي 26
2-2-2-2 نظريه موديلياني و ميلر(M.M) 27
3-2-2-2 نظريه ترجيحي 30
4-2-2-2 نظريه توازي ايستا (مصالحه) 31
3-2- بخش دوم: عوامل تعيين کننده و مؤثر بر ساختار سرمايه 33
1-3-2 عوامل دروني مؤثر بر ساختار سرمايه 33
1-1-3-2صنعت 33
2-1-3-2 اندازه شرکت 34
3-1-3-2ريسک 35
4-1-3-2اهرم عملياتي 41
5-1-3-2 درآمد و افزايش سود صاحبان شرکت 42
6-1-3-2 نرخ رشد شرکت 43
7-1-3-2 قابليت سودآوري 43
8-1-3-2 تطبيق نوسانپذيري احتياجات در مقابل منابع کوتاه مدت 44
9-1-3-2-کنترل 44
10-1-3-2 قابليت انعطاف 45
4-2-بخش سوم: بررسي روشهاي تأمين مالي 49
1-4-2 تأمين مالي کوتاه مدت 50
2-4-2 تأمين مالي ميان مدت 50
3-4-2 تأمين مالي بلند مدت 51
1-3-4-2 استقراض: 52
2-3-4-2 سهام عادي 54
3-3-4-2سهام ممتاز 56
4-3-4-2سود انباشته 57
5-3-4-2 هزينه سرمايه 58
1-5-3-4-2 عوامل مؤثر بر هزينه سرمايه 59
2-5-3-4-2 محاسبه هزينه سرمايه 60
6-3-4-2 هزينة بدهي 61
7-3-4-2 هزينه سهام ممتاز 62
8-3-4-2 هزينة سهام عادي 63
1-8-3-4-2 نظرية مدل بدون رشد 64
2-8-3-4-2 نظرية مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) 65
3-8-3-4-2 نظرية مدل قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي (CAPM) 67
4-8-3-4-2 نظرية مدل صرف ريسک 68
9-3-4-2 هزينة سود انباشته 69
4-4-2 مقايسة اوراق بهادار 70
5-4-2هزينه سرمايه و بازده شرکت 72
1-5-4-2 تأمين مالي از طريق استقراض يا افزايش سرمايه 73
2-5-4-2 تأثير اهرم مالي بر هزينه سرمايه و بازده شرکت 76
6-4-2 نسبت هاي مالي 78
1-6-4-2 انواع نسبت‌هاي مالي 78
7-4-2 نرخ بازده مورد انتظار 83
8-4-2 نرخ بازده سهام 84
5-2 بخش چهارم: سوابق تحقيق 85
6-2 تحقيقات صورت گرفته در داخل و خارج 86
1-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 86
2-6-2 تحقيقات انجام شده در ايران 88
7-2 فرضيههاي تحقيق: 88
8-2 جامعه آماري: 89
9-2 روش آزمون تحقيق: 89
10-2 خلاصه و نتيجهگيري تحقيق: 89
11-2 تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات مشابه داخلي 93
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه : 95
2-3 روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش 96
3-3 قلمرو تحقيق 96
4-3 روش هاي گردآوري اطلاعات 97
5-3- ابزارگردآوري اطلاعات و داده ها 98
6-3- جامع? آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه 98
7-3 روش‌هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده‌ها 100
1-7-3 آزمون فرض تحقيق 101
2-7-3 روش تحليل داده‌ها 102
3-7-3 معيار آزمون 102
4-7-3 ضريب تعيين: 103
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4-‏ مقدمه‏: 105
2-4 محاسبه متغيرهاي وابسته 105
3-4 آزمون فرضيه ها 112
1-3-4 آزمون فرضيه هاي فرعي 112
1-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول 113
2-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم 113
3-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم 114
4-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم 115
2-3-4 آزمون فرضيه هاي اصلي 115
1-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول 115
2-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم 117
1-2-2-3-4 تجزيه و تحليل شاخص هاي فرضيه اصلي دوم 117
4-4 خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 119
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه: 121
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها 122
1-2-5 وضعيت فرضيه فرعي اول : 122
2-2-5 وضعيت فرضيه فرعي دوم : 123
3-2-5 وضعيت فرضيه فرعي سوم : 123
4-2-5 وضعيت فرضيه فرعي چهارم : 124
5-2-5 وضعيت فرضيه اصلي اول : 124
6-2- 5 وضعيت فرضيه اصلي دوم : 125
3-5 بحث و نتيجه گيري كلي 125
4-5 پيشنهادها 127
1-4-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات اصلي تحقيق 127
2-4-5 پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي 128
5-5 محدوديتها و مشكلات تحقيق 129
پيوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 182
منابع لاتين: 185
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………….186
جدول1-2 : جدول خلاصه دلايل موافقين و مخالفين سه روش تأمين مالي 45
جدول 1-3- جدول خلاصه جامع? آماري و حجم نمونه ها 100
جدول1-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص ROA 107
جدول2-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص بازده داراييهاي ثابت 108
جدول3-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص ROE 109
جدول4-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش) 110
نمودار5-4 : نمودار تغييرات شاخص درصد افزايش سرمايه و درصد نوسانات بازار در طي سالهاي 1381 الي 1387 111
جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـيه هاي فرعي 113
جدول 7-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي اول – آزمون ROA 113
جدول 8-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي دوم – آزمون بازده داراييهاي ثابت 114
جدول 9-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي سوم – آزمون ROE 114
جدول 10-4 : جدول آزمون فرعي چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد) 115
جدول 11-4 : جدول آزمون فرضيه اصلي اول 116
جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص هاي فرضيه اصلي دوم 117
جدول 13-4 : جدول آزمون فرضيه اصلي دوم 118
جدول 14-4 : جدول خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 119
نمودار1-2- ساختار مطلوب نسبت بدهي به سهام عادي در نظريه سنتي 27
نمودار2-2- بازده مورد انتظار سهام عادي مدل M.M بدون درنظر گرفتن ماليات 29
نمودار3-2- بازده مورد انتظار سهام عادي مدل M.M با درنظر گرفتن ماليات 29
نمودار4-2- بازده مورد انتظار سهام عادي مدل نظرية مصالحه 32
نمودار1-4 : نمودار تغييرات شاخص ROA در طي سالهاي 1381 الي 1387 107
نمودار2-4 : نمودار تغييرات شاخص بازده دارايي هاي ثابت در طي سالهاي 1381 الي 1387 108
نمودار3-4 : نمودار تغييرات شاخص ROE در طي سالهاي 1381 الي 1387 109
نمودار4-4 : نمودار تغييرات شاخص سود به درآمد(بازده فروش) در طي سالهاي 1381 الي 1387….. 110
نمودار5-4 : نمودار تغييرات شاخص درصد افزايش سرمايه و درصد نوسانات بازار در طي سالهاي 1381 الي 1387 111
چكيده:
با بررسي اجمالي بر روي قيمت سهام شرکتهايي که اقدام به افزايش سرمايه نموده‌اند نشان مي‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاريخ اعلان افزايش سرمايه بازده‌اي بيش از حد انتظار کسب مي‌نمايند. سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزايش سرمايه موفق به تحصيل بازده متناسب با قيمت سهام شده‌اند يا خير؟
تحقيق حاضر با هدف پاسخگويي به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن اين موضوع است که آيا افزايش ثروت سهامداران در اثر افزايش سرمايه ناشي از تغييري مثبت در سود شرکت مي‌باشد؟ هدف ديگر تحقيق آگاه نمودن سرمايه‌گذاران از محتواي اطلاعاتي افزايش سرمايه مي‌باشد تا با کسب اطلاع از چگونگي و ميزان سودآوري شرکتها با توجه به ساختار سرمايه (که با انجام افزايش سرمايه تغيير مي‌کند) قادر به ارزيابي شرکتها براي سرمايه‌گذاري و افزايش ثروت خود باشند.
در راستاي انجام تحقيق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنين آزمون فرضيه‌هاي تحقيق کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني تحقيق به عنوان جامعه آماري درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه‌ها براساس محدوديت هاي تحقيق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت‌هاي انتخابي منتهي به پايان اسفندماه که در سال‌هاي 87-81 افزايش سرمايه داده‌اند 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت مي‌باشند، بديهي است که شرکت‌هاي مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکيل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت‌هايي که در سال‌هاي مزبور افزايش سرمايه نداده‌اند به ميزان گروه اول از همان صنعت يا صنعت مشابه و بصورت نمونه گيري سيستماتيک ( طبقه بندي براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکيل داده اند. همچنين به دليل محدوديت در تعداد شركت هاي تشكيل دهنده جامعه آماري، مواردي از قبيل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر يك از گروه ها رعايت نگرديده است.
در تحقيق حاضر با توجه به تعداد زياد نمونه هاي مورد آزمون جهت انجام آزمون هاي پارامتري از آناليز واريانس دو راهه1 و براي آزمون فرضيات اصلي تحقيق از آناليز واريانس چند متغيري استفاده گرديده است. ابزارگردآوري اطلاعات، اسناد كاوي و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين مشاهده مي باشد. داده هاي مورد نياز شامل جمع دارايي‌هاي ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت هاي نمونه آماري از اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها و گزارش‌هاي مالي و نشريه‌هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگي، ماهانه و سالانه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي پذيرفته‌‌شده را به چاپ مي‌رساند و نيز از بانک‌هاي اطلاعاتي بورس بوده، كه اين اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوين و ساير نرم افزارها و در مواردي از آرشيوهاي الكترونيكي و اينترنتي استخراج شده است.
مهمترين يافته‌هاي تحقيق عبارتند از:
موثر بودن عامل ” افزايش سرمايه” بر “بازده” شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني تحقيق.
ارتباط موثر بين درصـد افزايش سرمايه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.
.
مقدمه:
بازسازي و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پايان جنگ تحميلي در قالب تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور آغاز گرديد. رهايي از اقتصاد دولتي و حرکت بسوي اقتصاد بازار نيازمند ايجاد تحولاتي در سياست ها و خط مشي‌هاي پولي و مالي بود. از جمله اين تحولات، تعديل نرخ ارز و تعديل نرخ سود بانکي را مي‌توان برشمرد. از طرف ديگر رشد سريع شاخص عمومي قيمت‌ها موجب شد که نياز شرکت‌ها به سرمايه بمنظور اجراي طرحهاي توسعه تشديد شود. نياز به افزايش سرمايه در شرايطي روي داد که بانک‌ها نيز منابع کافي براي تأمين مالي شرکت‌ها در اختيار نداشتند. بنابراين افزايش نياز مالي شرکت‌ها در اثر افزايش نرخ ارز و سطح عمومي قيمت‌ها، عدم کفايت منابع مالي بانکها و افزايش هزينه وام‌ها و اعتبارات مي توانند دلايلي بر انتخاب روش انتشار سهام عادي براي تأمين نيازهاي مالي توسط شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. يكي از مهم ترين منابعي كه واحدهاي اقتصادي در اختيار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمايه است. مديران با استفاده از اين منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش مي كنند. بي ترديد آورندگان منابع مالي جديد در شركت ها متوقع بازدهي بيش از سرمايه گذاري خود در سهام شركت هستند كه تقريباً در تمام موارد اين بازدهي بيش از هزينه هاي مالي ناشي از بدهي ها براي شركت خواهد بود. به عبارت ديگر در يك بازار كارا، رشد و سودآوري شركت و در نهايت افزايش ثروت سهامداران زماني محقق خواهد شد كه بازدهي ناشي از بكارگيري منابع مالي ناشي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید