مديريت مالي تلقي مي شود، زيرا ارائه كننده راهي است براي برقراري رابطه بين پروژه هاي سرمايه گذاري و نحوة تامين مالي شركت. به عبارتي ديگر مديريت براي به حداكثر رساندن ارزش شركت و افزايش سودآوري و بازدهي شركت مي بايست توان محاسبة هزينه هاي مختلف مالي را داشته باشد تا بتواند بين سود معقول كسب شده از منابع مالي جديد و هزينه هاي مالي اين منابع، تعادل برقرار سازد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید