احتياجي به آزمون نيست ). گزاره مقابل، فرض مقابل ناميده مي شود که ما آن را با نشان مي دهيم. تعيين فرض صفر و فرض مقابل، اولين قدم در برخورد با مسائل آزمون فرض است. قدم بعدي، پيدا کردن معياري است که بر مبناي آن بتوان تصميم گرفت که فرض صفر بر مبناي شواهد بايد رد يا قبول شود. اين معيار يا قاعده بدون در نظر گرفتن مسأله در اصل يکي است : معيار مزبور يک آماره آزمون و يک مرز براي تقسيم فضاي نمونه اي به ناحيه رد و ناحيه قبول تعريف مي کند. آماره آزمون صرفاً فرمولي است که چگونگي مقابله فرض را با شواهد به ما نشان مي دهد. ناحيه رد، گاهي ناحيه بحراني نيز ناميده مي شود که زير مجموعه اي از فضاي نمونه اي است که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گيرد، فرض صفر رد مي شود. به همين ترتيب، ناحيه عدم رد که معمولا ناحيه قبول ناميده مي شود، زير مجموعه اي از فضاي نمونه اي است که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گيرد، فرض صفر رد نمي شود.
3-7-3 معيار آزمون
در عمل ما به مقادير سطح خطا و t ضرايب توجه مي کنيم . در سطح اطمينان 95% اگر مقدار t بدست آمده بزرگتر از 2 باشد و مقدار سطح خطا مرتبط به هر يک از ضرايب کمتر از مقدار 05/0 باشد . در اين صورت مقدار t بدست آمده براي ضريب مورد نظر خارج از ناحيه بحراني بوده و فرضيه ما رد مي شود. اين بدان معناست که ضريب متغير مورد نظر از لحاظ آماري معنادار است.
4-7-3 ضريب تعيين:
ضريب تعيين، معياري را براي خوبي برازش رگرسيون برآورد شده با اطلاعات آماري دوره نمونه و براي مقاطع مختلف، فراهم مي سازد. بويژه اين معيار درصد يا نسبت کل تغييرات متغير وابسته را نشان مي دهد که به تغييرات همه متغيرهاي مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار بيشتر باشد، برازش بهتري بين رابطه خطي برآورد شده و داده هاي آماري نمونه وجود دارد. البته افزايش در داده هاي سري زماني امري مطلوب است اما وقتي از داده هاي مقاطع مختلف در يک دوره استفاده شود، اين امر به طور منطقي به کاهش منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصيات متفاوت در هر يک از مقطع ها، وجود مقاطع مختلف در يک دوره، نشانگر عدم هماهنگي داده هاي تحت بررسي است که اين امر باعث نزول قدرت توضيح دهندگي در يک رگرسيون خواهد شد.
در انتها پس از تهيه و محاسبه کامل متغير ها در محيط اكسل29 ، براي تحليل آماري داده‌هاي تحقيق از نرم افزار آماري SPSS30 و STATISTICA استفاده مي گردد، چرا که داراي بيشترين کاربرد در شاخه‌هاي علوم اجتماعي و اقتصادي و بازرگاني مي‌باشد و داراي کاربردهاي فراوان و قابليت‌هاي گرافيکي بالائي مي‌باشد. با توجه به توضيحات ارائه شده، در اين تحقيق به دليل اينکه آزمون هاي پارامتري به دليل توان آزمون از آزمون هاي ناپارامتري قوي تر مي باشد و از آنجايي که تعداد شرکت‌هاي مورد مطالعه در هر سال برابر نمي‌باشد و نمونه‌هاي انتخابي هر سال مستقل از سال‌هاي ديگر مي‌باشند، بنابراين تحليل آماري نمونه‌ها در هر سال بطور جداگانه صورت گرفته و با استفاده از روش آزمون‌ پارامتري به نتيجه مورد نظر دست خواهيم يافت و در نهايت نتايج به هر هفت سال، دور? زماني تحقيق تعميم داده مي شود. خروجي هايي طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزيه و تحليل گرديده است که شرح و تفسير کامل آن در فصل چهارم تحقيق حاضر گنجانده شده است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4-‏ مقدمه‏:
براي اجراي يک طرح پژوهشي به روش علمــي، محقق با استفاده از ابزارهاي مناسب، اطلاعات و شواهد کافي براي اندازه گيري و ارزيابي فراهم مي آورد و با استفاده از روش هاي معين، داده هاي گردآوري شده را تلخيص، تنظيم و طبقه بندي مي کند و به صورت جـداول و نمونه هاي آماري نمايش مي دهد. به بيان ديگر، اطلاعات جمع آوري شده به منظور استنتاج صحيح آماري و توجيه و تفسير دقيق، مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در مرحله تجزيه و تحليل، اطلاعات از نظر مقايسه با يکديگر و با عوامل خارجي مورد آزمون قرار مي گيرد و تکليف رد يا قبول شدن فرضيه ها روشن مي گردد.
با توجه به اينکه صرف حدس و گمان، ايجاد يقين نمي کند لذا بايستي با استفاده از روش هاي آماري و استـدلالي قيـاسـي به طريـقه صحيح حدس و گمان بخـردانه را تأييد و يا تکذيب نمود. در فصـل سوم روش هاي جمع آوري داده ها و نحوه پردازش آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت آزمون فرضيه ها فراهم گرديد.
در اين فصل اطلاعات جمع آوري شده به منظور يافتن پاسخ به سوالات تحقيق در قالب اعداد، نمودارها و جداول آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. اطلاعات جمع آوري شده شامل ارقام جمع دارايي ها، حقوق صاحبان سهام، دارايي هاي ثابت، درآمد فروش، سود خالص، درصد افزايش سرمايه و درصد نوسانات بازار شرکتهاي انتخابي مي باشد که با استفاده از اين ارقام نسبتهاي مورد نظر محاسبه شده و به منظور مقايسه و شناسائي تاثير افزايش سرمايه ( به عنوان متغير مستقل ) بر نسبتهاي محاسبه شده ( به عنوان متغير هاي وابسته ) در شرکتهاي هر يک از گروهها، را مورد آزمون قرار مي دهيم.
2-4 محاسبه متغيرهاي وابسته
در اين بخش ابتدا به بررسي و تشريح جداول و اطلاعات مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق مي پردازيم. جهت انجام اين موضوع ابتدا مي بايست شاخصهاي آماري مربوط به هر يک از متغير ها که عبارتند از: نرخ بازده دارايي ها (ROA)، نرخ بازده دارايي هاي ثابت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد)، درصد افزايش سرمايه و درصد نوسانات بازار را محاسبه نماييم.
براي بررسي مشخصات عمومي و پايه اي متغيرها ( سري ها ) جهت برآورد و تخمين الگو (مدل) و تجزيه و تحليل دقيق آنها، برآورد آماره هاي توصيفي مربوط به متغير ها لازم است. مهمترين مشخصه مرکزي يک توزيع، ميانگين و مهمترين مشخصه پراکندگي آن واريانس توزيع مي باشد . در عمل براي تشخيص ميزان پراکندگي يک توزيع از جذر مقدار واريانس يعني انحراف معيار استفاده مي کنيم. به وسيله اين مشخصات مي توان ديدي کلي در مورد مقادير هر يک از متغيرها بدست آورد. در اين پژوهش مقدار آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحت بررسي طي جداول شماره 1-4 الي 5-4 ارائه شده است :
در جدول شماره ( 1-4 ) ابتدا ميانگين ROA براي شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند با شرکتهايي که افزايش سرمايه نداده اند با يکديگر مقايسه شده است. در واقع جدول شماره ( 1-4 ) و نمودار آن روند و تغييرات ROA را در سالهاي مختلف نشان مي دهد و مشخص کننده تفاوت بين ROA در طي سالهاي مختلف بين شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند و شرکتهايي که افزايش سرمايه نداده اند مي باشد. درخصوص ساير متغيرهاي توصيفي نيز همانند شاخص ROA روند تغييرات دو گروه از شرکتهاي مورد آزمون را طي جداول و نمودارهاي شماره ( 2-4 ) الي ( 5-4 ) نشان داده ايم. وليکن درخصوص شاخص مربوط به درصد افزايش سرمايه و درصد نوسانـات بازار صـرفاً شرکتهايي در نظر گرفته شده اند که افزايش سرمايه داده اند و جدول شـماره ( 5-4 ) نشان دهنده تغييرات درصد افزايش سرمايه و نوسانات بازار شرکتها در طي سالهاي 1381 الي 1387 مي باشد.
جدول1-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص ROA
متغيرها
شاخص ها
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
ميانگين
13.15
14.80
12.10
14.16
13.03
16.98
14.56
12.02
12.23
11.64
9.20
9.70
13.19
7.68
تعداد
26
26
46
46
66
66
68
68
60
62
42
42
40
40
انحراف معيار
21.03
15.47
17.61
19.36
16.58
13.62
17.24
24.02
17.27
21.00
20.78
16.54
13.33
26.34
واريانس
442.44
239.37
310.18
374.69
275.00
185.48
297.08
577.01
298.41
440.93
431.84
273.67
177.71
693.56
خطاي استاندارد
4.13
3.03
2.60
2.85
2.04
1.68
2.09
2.91
2.23
2.67
3.21
2.55
2.11
4.16
مينيمم
(52.74)
(8.27)
(41.55)
(47.53)
(28.01)
(14.10)
(76.51)
(67.53)
(30.22)
(88.92)
(76.16)
(43.13)
(18.78)
(61.79)
ماکزيمم
53.89
53.06
44.99
54.09
57.53
57.66
48.61
64.49
89.77
63.26
58.79
41.89
52.56
67.74
چارک اول
4.34
4.40
4.93
3.01
2.85
6.45
5.38
0.53
3.06
2.56
2.32
3.61
4.63
1.21
ميانه
12.11
10.63
11.10
13.98
10.71
15.46
14.11
10.26
10.85
10.03
9.13
9.52
11.02
10.07
چارک سوم
23.21
21.03
20.85
24.20
20.26
24.76
25.28
25.63
18.30
21.23
18.35
18.92
18.79
25.55
نمودار1-4 : نمودار تغييرات شاخص ROA در طي سالهاي 1381 الي 1387
همانطور كه نمودار فوق نشان مي دهد در طي سالهاي مورد بررسي، شاخص ROA شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند به نسبت از شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند، بيشتر مي باشد.
جدول2-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص بازده داراييهاي ثابت
متغيرها
شاخص ها
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
ميانگين
32.35
63.19
38.28
50.53
53.77
61.13
34.97
32.1
36.34
27.16
23.8
28.49
23.28
27.79
تعداد
26
26
45
46
66
64
68
68
61
61
41
42
40
39
انحراف معيار
92.86
63.78
59.13
73.18
127.28
57.28
85.12
109.83
60.3
118.98
68.36
65.31
36.71
100.43
واريانس
8622.92
4067.6
3496.13
5355.7
16199.27
3280.47
7244.81
12061.72
3635.62
14155.37
4673.63
4265.27
1347.49
10086.8
خطاي استاندارد
18.21
12.51
8.81
10.79
15.67
7.16
10.32
13.32
7.72
15.23
10.68
10.08
5.8
16.08
مينيمم
(339.93)
(15.31)
(84.21)
(145.56)
(155.75)
(56.24)
(551.51)
(499.3)
(165.17)
(499.78)
(164.15)
(206.31)
(138.82)
(243.64)
ماکزيمم
173.66
239.14
211.09
227.58
769.78
264.18
171.1
350.29
286.21
303.62
257.85
223.31
123.65
256.51
چارک اول
14.92
21.52
16.17
9.73
6.08
22.46
13.64
3.56
10.67
4.53
7.4
10.57
9.29
3.41
ميانه
39.17
38.5
26.98
49.67
27.95
50.16
32.03
38.73
23.04
30.07
23.2
26.69
22.13
25.12
چارک سوم
84.07
78.26
70.03
82.43
57.6
80.85
61.93
79.63
58.17
69.2
41.3
53.97
39.95
91.98
نمودار2-4 : نمودار تغييرات شاخص بازده دارايي هاي ثابت در طي سالهاي 1381 الي 1387
در نمودار بازده دارايي هاي ثابت (نمودار فوق) همانند نمودار ROA، ميزان بازده شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند نسبت به شركتهايي كه داده اند به مراتب بيشتر مي باشد.
جدول3-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص ROE
متغيرها
شاخص ها
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
شرکتهايي که افزايش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید