نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
اين فرضيه بصورت فرضيه آماري ذيل ارائه مي شود :
جدول 10-4 : جدول آزمون فرعي چهارم – آزمون بازده فروش (درصد سود به درآمد)
متغير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح خطا (P)
بازده فروش (درصد سود به درآمد)
افزايش سرمايه
15709.33
1
15709.33
8.61
0.00
سال
8644.34
6
1440.72
0.79
0.58
سال*افزايش سرمايه
30978.37
6
5163.06
2.83
0.01
بازده فروش (درصد سود به درآمد): ( درستون افزايش سرمايه*سال ) فرض صفر رد مي شود
يعني تفاوت معني داري بين نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد) شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند با آنهايي که نداده اند، وجود دارد.
2-3-4 آزمون فرضيه هاي اصلي
1-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي اول
پس از بررسي فرضيات فرعي تحقيق دراين قسمت به بررسي فرضيات اصلي تحقيق مي پردازيم. طبق فرضيه اصلي اول كه ادعا شده بود :
بين نرخ بازده شرکت‌هايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند تفاوت معني داري وجود دارد.
اين فرضيه بصورت فرضيه آماري ذيل ارائه مي شود :
با توجه به فرضيه اصلي اول تحقيق مبني بر اينکه آيا افزايش سرمايه بر بازده شرکتها تاثير دارد و با توجه به اينکه بازده هاي مختلف با يکديگر به نوعي در ارتباط بوده و بر بازده کل شرکت تاثير گذاشته و بازده کل حاصل ميانگين ترکيب خطي بازده ها و شاخص هاي مختلف مي باشد، لذا از طريق آناليز واريانس چند متغيري31 ( ميانگين تركيب خطي چهار شاخص ارزيابي بازده در اين تحقيق ) به بررسي فرضيه اصلي اول تحقيق مي پردازيم.
طبق جدول شماره (11-4) که در ذيل آمده است، اثر تعاملي بازده و افزايش سرمايه از طريق تست هاي مختلف32سنجيده شده و در همه تست هاي انجام شده فرضيه اصلي تحقيق پذيرفته و تاييد شده است.يعني :
بين بازده شرکت هايي که افزايش سرمايه داده اند و آنهائيکه نداده اند تفاوت معني داري وجود دارد و لذا افزايش سرمايه تاثير بر بازده شرکتها دارد.
جدول 11-4 : جدول آزمون فرضيه اصلي اول
خروجي
تست
ارزش
آماره F
درجه آزادي بين گروه ها
درجه آزادي درون گروه ها
سطح خطا
R1
Wilks
0.682
105.436
3
680
P‹0.01
Pillais
0.317
105.436
3
680
P‹0.01
HoteLLIng
0.465
105.436
3
680
P‹0.01
Roys
0.465
105.436
3
680
P‹0.01
افزايش سرمايه*R1
Wilks
0.965
8.127
3
680
P‹0.01
Pillais
0.034
8.127
3
680
P‹0.01
HoteLLIng
0.035
8.127
3
680
P‹0.01
Roys
0.035
8.127
3
680
P‹0.01
2-2-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه اصلي دوم
در اين قسمت بررسي هاي انجام شده درخصوص فرضيه اصلي دوم تحقيق و نتايج آن ارائه مي گردد.
طبق فرضيه اصلي دوم كه ادعا شده بود :
بين (درصد) افزايش سرمايه و بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات قيمت بازار تفاوت معني داري وجود دارد.
در اين فرضيه به بررسي رابطه بين (درصد) افزايش سرمايه و بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات قيمت بازار پرداخته شده است. جهت انجام اين موضوع ابتدا رابطه بين درصد افزايش سرمايه با شاخصهاي فرعي تحقيق، هريک به تفکيک بررسي گرديده و تاثير آن بر بازده با توجه به تغييرات بازار بررسي شده است. نتايج و تحليل هاي مربوطه به شرح جدول 12-4 ارائه مي گردد.
1-2-2-3-4 تجزيه و تحليل شاخص هاي فرضيه اصلي دوم
جدول 12-4 : جدول آزمون شاخص هاي فرضيه اصلي دوم
متغيرها
شاخص ها
ROA
بازده داراييهاي ثابت
ROE
بازده فروش(درصد سود به درآمد)
همبستگي (R)
0.10
0.07
0.14
0.15
ضريب تعيين (R2)
0.01
0.005
0.02
0.02
ضريب تعبين اصلاح شده (R2)
0.004
(0.0002)
0.01
0.01
مجموع مجذورات مدل
957.72
11498.63
86325.43
14106.45
درجه آزادي مدل
2
2
2
2
ميانگين مجذورات مدل
478.86
5749.31
43162.71
7053.22
مانده مجموع مجذورات
94511.19
2012489
3862846
579222.7
مانده درجه آزادي
336
335
338
336
مانده ميانگين مجذورات
281.28
6007.42
11428.54
1723.87
آماره F
1.70
0.95
3.77
4.09
سطح خطا (P)
0.18
0.38
0.02
0.01
ROA: فرض صفر پذيرفته مي شود
يعني بين درصد افزايش سرمايه با ROA با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار رابطه معني داري وجود ندارد.
در واقع بيان کننده اين موضوع اسـت که در بررسي همبستگي درصد افزايش سرمايه با ROA با توجه به تغييرات سطوح مختلف قيمت بازار، 1% از تغييرات بازار (R=0.1) متاثر از افزايش سرمايه مي باشد و 99% ناشي از عوامل ديگر مي باشد.
درصد بازده داراييهاي ثابت: فرض صفر پذيرفته مي شود
يعني بين درصد افزايش سرمايه با درصد بازده داراييهاي ثابت با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار رابطه معني داري وجود ندارد.
ROE: فرض صفر رد مي شود
يعني بين درصد افزايش سرمايه با ROE با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار رابطه معني داري وجود دارد.
درصد سود به درآمد: فرض صفر رد مي شود
يعني بين درصد افزايش سرمايه با درصد سود به درآمد با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار رابطه معني داري وجود دارد.
در حالت کلي جهت بررسي فرضيه اصلي دوم تحقيق از تحليل کوواريانس چند متغيري33 استفاده نموده و طبق جدول شماره (13-4) نتايج حاصـل از بررسـي بيـان گرديده و با تـوجه بـه ايـنکهمي باشد، لذا فرضيه صفر رد شده و فرضيه اصلي دوم نيز تاييد مي گردد.
جدول 13-4 : جدول آزمون فرضيه اصلي دوم
شاخص ها
متغيرها
تست
ارزش
آماره F
اثر درجه آزادي
خطاي درجه آزادي
سطح خطا(P)
درصد افزايش سرمايه
Wilks
0.969
2.589
4
329
0.03
نوسانات بازار
Wilks
0.966
2.89
4
329
0.02
درصد افزايش سرمايه: فرض صفر رد مي شود
درصد نوسانات بازار: فرض صفر رد مي شود
يعني بين (درصد) افزايش سرمايه و بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات قيمت بازار تفاوت معني داري وجود دارد.
4-4 خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها
جدول 14-4 : جدول خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها
مولفه هاي آماري فرضيه ها
آماره آزمون( F)
تعداد
سطح خطا
نتيجه آزمون
فرضيه فرعي اول : بين نرخ بازده دارايي‌ها ( ROA ) در شرکتهايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکتهايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
0.7
698
0.65
رد فرضيه
فرضيه فرعي دوم : بين نرخ بازده دارايي‌هاي ثابت در شرکت‌هايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
0.4
693
0.88
رد فرضيه
فرضيه فرعي سوم : بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در شرکتهايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
1.27
700
0.27
رد فرضيه
فرضيه فرعي چهارم : بين نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد) در شرکتهايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
2.83
692
0.01
تاييد فرضيه
فرضيه اصلي اول: بين نرخ بازده شرکت‌هايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند تفاوت معني داري وجود دارد.
105.43
680
0.000025
تاييد فرضيه
فرضيه اصلي دوم : بين (درصد) افزايش سرمايه و بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات قيمت بازار تفاوت معني داري وجود دارد.
2.58
2.89
347
343
0.036
0.022
تاييد فرضيه
فصل پنجم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه:
در فرايند هر تحقيق، نتايج پژوهش اهميت بسزايي دارد، چرا که نتيجه گيري هاي تحقيق مي تواند مبنايي براي رفع مشکلات موجود و يا بهبود وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب باشد .
پژوهش حاضر با هدف” بررسي رابط? بين تأمين مالي از محل افزايش سرمايه و بازده سهام شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام شده است.
تكيه بيش از حد شركتها به افزايش سرمايه و استفاده نامناسب از آن و عدم بهره گيري از ابزارهاي ديگر مالي در جهت تامين منابع مالي، مشكلات فراواني در ساختار مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس فراهم مي آورد و به دنبال آن قدرت سودآوري شركتها كاهش يافته و سرمايه هاي موجود در بورس به طرف فعاليتهاي اقتصادي ديگر سوق پيدا مي كند. لذا به منظور تداوم مشاركت عمومي در سرمايه گذاري ضرورت دارد كه بازده كسب شده توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس مورد بررسي و تحليل جامع قرار گيرد تا مشخص شود كه آيا شركتهاي مذكور موفق به كسب بازده معقولانه اي از سرمايه گذاري خود شده اند يا خير؟
سرمايه گذاران با اطمينان نسبت به كسب بازده معقول از سرمايه گذاري خود به مشاركت در بازار بورس اوراق بهادار اقدام مي نمايند و اين اطمينان عامل اصلي فعاليت مستمر بورس خواهد بود. ادامه روند افزايش سرمايه به نحوي كه بيان شد بدون كسب بازده مناسب با هزينه سرمايه بالا، بورس اوراق بهادار تهران را در آينده با مخاطره روبرو خواهد نمود.
همين بررسي اجمالي بر قيمت سهام شركتهايي كه اقدام به افزايش سرمايه نموده اند نشان مي دهد كه معمولاً سهامداران بعد از تاريخ اعلان افزايش سرمايه، بازده غير عـادي (بيش از حد انتظار) كسب مي نمايند. به عبارت ديگر افزايش سرمايه باعث افزايش ثروت سهامداران شده است. از طرف ديگر، قيمت سهام در بازار بايد رابطة معقول و مناسبي با سود و بازده كسب شده توسط شركت داشته باشد. لذا افزايش قيمت سهام و كسب بازده غير عادي توسط سهامداران به سبب افزايش سرمايه در صورتي از ثبات و استقرار برخوردار خواهد بود كه سود و بازده شركت نيز متناسب با اين افزايش در قيمت سهام تعديل گردد.
دراين فصل ابتدا به ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها مي پردازيم و پس از آن به ارائه پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي تحقيق،پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي و محدوديتهاي تحقيق پرداخته مي شود.
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها
با توجه به تجزيه و تحليل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضيه انجام گرفت ،ابتدا به تفکيک به نتايج هر فرضيه فرعي اشاره نموده و سپس نتيجه حاصل از آزمون فرضيه هاي اصلي ارائه مي شود.
1-2-5 وضعيت فرضيه فرعي اول :
بين نرخ بازده دارايي‌ها ( ROA ) در شرکتهايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکتهايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
يافته هاي اين تحقيق در رابطه با نرخ بازده دارايي ها همانند يافته هاي ديگر محققين نمي باشد. يکي از دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه بين المللي آمريکا(1991) به نام ناهيد مازهار در تحقيق خود بر روي بررسي نسبت بدهي شرکت ها و ارتباط آن با متغيرهايي از قبيل اندازه شرکت، چگونگي ترکيب دارايي ها، قدرت سودآوري، اهرم عملياتي و نوع فعاليت شرکت ها به اين نتيجه رسيد که با افزايش نسبت بدهي، نسبت بازده کل دارايي ها (ROA) کاهش مي يابد. همچنين ابراهيمي راد (1388) در بررسي رابطه بين روش هاي تامين مالي ( منابع خارجي ) و بازده سهام به اين نتيجه رسيده است که بين تامين مالي برون سازماني از طريق انتشار سهام و بازده سهام رابطه مثبت وليکن ضعيف وجود دارد.
اما وانگ (2005) به بررسي تغييرات عملکرد عملياتي شرکت هاي چيني بعد از عرضه اوليه سهام پرداخته است. نتيجه حاصل شده نشان مي دهد که تغييرات در عملکرد عملياتي شرکت، بطور منظم با ميزان و نوع تامين مالي شرکت رابطه دارد. اين رابطه براي تغييرات آتي منفي و براي تغييرات قبلي مثبت مي باشد. همچنين تامين مالي از طريق فروش سهام، در مقايسه با ساير منابع تامين مالي از جمله بدهي بلندمدت، با تغييرات عملکرد بيشر رابطه دارد که منطبق با نتيجه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید