ق انجام شود که تفاوت بين آنها مشهود است. توانايي شرکت در مشخص‌ساختن منابع مالي بالقوه (اعم از داخل يا خارجي) براي تهي? سرمايه به‌ منظور سرمايه‌گذاري‌ها و تهي? برنامه‌هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شرکت به‌حساب مي‌آيد. استفاده از شيوه‌هاي صحيح تأمين مالي براي اجراي پروژه‌هاي سودآور مي‌تواند در جهت افزايش بازدهي و ارزش سهام شرکت نقش اساسي ايفا نمايند.
در سال 1388 مقاله اي تحت عنوان “بررسي رابطه بين روشهاي تامين مالي (منابع خارجي) و بازده سهام ” توسط سيد سجاد ابراهيمي راد دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اراك با راهنمايي مجيد زنجيردار منتشر شده است(زنجيردار و ابراهيمي راد، 1388، ص170-155)1.
در اين تحقيق پژوهشگر به دنبال ارائه و تحليل اين مطلب است كه آيا بين تامين مالي برون سازماني و بازده واقعي سهام شركت ها رابطه وجود دارد يا خير. ضمن اينكه مطالعه مزبور در بازار سرمايه ايران و به تفكيك صنعت صورت پذيرفته است.
در سال 1380 تحقيقي تحت عنوان “بررسي ساختار مالي شرکتها بر بازده سهام آنها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” توسط مهري ياري دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مرکزي) رشته حسابداري صورت گرفت (ياري، 1380،ص87-75)2.
در اين تحقيق به بررسي و مقايسه تأثير دو روش تأمين منابع مالي بلند مدت، يعني اخذ وام و افزايش سرمايه پرداخته، تا بهترين راه را از بين راههاي موجود جهت تأمين مالي که در شرايط خاص خود روش مناسبي باشد، تعيين نمايد. بدسـت آوردن چنين نتيجهاي مستلزم بررسي دقيق مسئله و اشراف بر مکانيزم آنهاست.
تحقيقي تحت عنوان “بررسي شيوههاي متفاوت تأمين مالي و تأثير آن بر قيمت سهام شرکتهاي گروه غذايي” توسط تورج دستيار دانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مرکزي) در سال 1380 انجام گرفت ( دستيار ، 1380،ص52-46)3.
تحقيقي توسط محمود رحماني دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه تهران به عنوان پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني تحت عنوان “تأثير روشهاي تأمين مالي (وامهاي بلند مدت و انتشار سهام عادي) بر روي قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ” در سال 1374 صورت گرفته است( رحماني ، 1374،ص39-32)4.
اهداف تحقيق عبارتند از:
الف- طراحي ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام يا انتشار سهام با توجه به وضعيت فعلي بازار سرمايه ايران.
ب- تأثير انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.
هرون و لي به بررسي تاثير روش هاي مختلف انتشار سهام جهت تامين مالي، مانند عرضه هاي اوليه (IPO)، عرضه هاي ثانويه و عرضه حق تقدم خريد سهام بر عملکرد عملياتي پرداختند. آن ها دريافتند شرکت هايي که در عرضه اوليه، سهام را بطور منظم ارائه مي کنند، بهبودهايي در عملکرد عملياتي پيرامون عرضه سهام دارند. به طور کلي، اين تحقيق نشان مي دهد که عملکرد عملياتي به ميزان زيادي با نوع تامين مـالي شرکـت رابطـه دارد(هرون و لي ، 2004،ص 632-605)2.
چي و پجت تغييرات عملکرد عملياتي شرکت هاي چيني پس از عرضه اوليه سهام و رابطه بين عملکرد عملياتي و بازده اين شرکت ها را مورد بررسي قرار دادند. يافته ها حاکي از آن بود که عرضه اوليه سهام موجب کاهش قابل ملاحظه در قابليت سودآوري، نرخ رشد فروش و کارايي شرکت مي شود؛ همچنين، شرکت هايي که قبل از عرضه اوليه سهام، بازده دارايي بالاتري داشتند، کاهش بيشتري در عملکرد بعد از عرضه اوليه سهام را تجربه کردند(چي و پجت ، 2006،ص 28)3.
چنگ و همکاران به بررسي رابطه نظام راهبري شرکت و عملکرد عملياتي بعد از عرضه اوليه سهام در شرکت هاي چيني پرداختند. شواهد نشان داد که اين شرکت ها عملکرد عملياتي بهتري قبل از عرضه اوليه سهام نسبت به صنايع مشابه داشتند. هرچند، در دوره بعد از عرضه اوليه سهام، سهامداران اصلي دستکاري سود از طريق مبادلات با اشخاص وابسته را متوقف کردند (چنگ ، 2005،ص 267-237)4 .
4-1 اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهاي پيشرفته بعنوان شاخص جهت ارزيابي سياست‌ها و تغييرات مالي، اقتصادي و بازرگاني اين گونه کشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
“تداوم بورس اوراق بهادار در هر کشوري، به منزله تداوم مرحله رشد و تکامل اقتصادي به شمار مي‌رود. بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصاد محسوب مي‌شود که امکانات مالي از طريق آن جمع آوري گشته و در جــهت تحــقق اهــداف رشـد و توسعه اقتصـادي کشــورها مورد اســتفاده قرار مي‌گــيـرد” (طاهري، 1378،ص12)1.
با رونق فعاليت بورس اوراق بهادار و افزايش سرمايه‌گذاري عمومي در بخش‌هاي توليدي، ضمن اينکه شرايط لازم براي افزايش و توليد فراهم مي‌شود قدرت مالي شرکت‌ها نيز افزايش يافته و با انجام سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و فعال شدن پروژه‌هاي بلندمدت بازده مطلوبي عايد سرمايه‌گذاران مي شود. با تجديد حيات دوباره بورس اوراق بهادار در سال 68 تعداد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، افزايش يافته و ميزان حجم معاملات هم رشد پيدا نموده از طرف ديگر توجه به آمار افزايش سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبين يک روند فزآينده صعودي در سالهاي اخير مي‌باشد. لذا تکيه بيش از حد شرکت‌ها به افزايش سرمايه و استفاده نامناسب از آن و عدم بهره گيري از ابزارهاي ديگر مالي در جهت تأمين منابع مالي، مشکلاتي نظير افزايش هزينه سرمايه، رقيق شدن سهام و ….. در ساختار مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس را فراهم مي‌آورد و بدنبال آن قدرت سودآوري شرکت‌ها کاهش يافته و سرمايه هاي موجود در بورس به طرف فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر سوق پيدا مي‌کند. بنابراين به منظور تداوم مشارکت عمومي در سرمايه‌گذاري، ضرورت دارد که بازده کسب شده توسط شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي و تحليل جامع قرار گيرد تا مشخص شود که آيا شرکت‌هاي مذکور موفق به کسب بازده معقولي از سرمايه‌گذاري انجام شده و متناسب با هزينه سرمايه خود شده‌اند يا خير؟
سرمايه‌گذاران با اميد به کسب بازده معقول از سرمايه‌گذاري خود، به مشارکت در بازار بورس اوراق بهادار اقدام مي‌نمايند که اين انتظار عامل اصلي فعاليت بورس خواهد بود.
ادامه روند افزايش سرمايه به نحوي که بيان شد بدون کسب بازده مناسب و با هزينه سرمايه بالا، بورس اوراق بهادار تهران را در آينده‌اي نزديک با مخاطره (عدم استقبال سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار تهران) روبرو خواهد نمود. بنابراين تحقيق حاضر ضمن بررسي دلايل استفاده از روش افزايش سرمايه بعنوان ابزار تأمين مالي توسط شركت ها، آثار آن را نيز بر عوامل مرتبط با بازدهي شرکت مورد سنجش و تجزيه و تحليل قرار خواهد داد.
5-1 اهداف تحقيق
بررسي اجمالي بر روي قيمت سهام شرکت‌هايي که اقدام به افزايش سرمايه نموده‌اند نشان مي‌دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاريخ اعلان افزايش سرمايه، بازده غيرعادي کسب مي‌نمايند. به عبارت ديگر افزايش سرمايه باعث تشديد ثروت سهامداران شده است. در بيان علت کسب بازده غيرعادي سهامداران در تاريخ افزايش سرمايه گفته مي‌شود که افزايش سرمايه داراي محتواي اطلاعاتي از عملکرد آينده شرکت و سودآوري آن براي سهامداران مي باشد (سينائي ، 1373،ص67 – 66)1.
از طرف ديگر قيمت سهام در بازار بايد رابطه معقول و مناسبي با سود و بازده کسب شده توسط شرکت داشته باشد (جهانخاني وعبدالله زاده، 1372،ص 78-77)2.
بنابراين قيمت سهام پس از تشديد و افزايش آن و کسب بازده غيرعادي توسط سهامداران به سبب افزايش سرمايه در صورتي از ثبات و استعداد برخوردار خواهد بود که سود و بازده شرکت نيز متناسب با اين افزايش، تعديل گردد.
اهداف علمي و كاربردي تحقيق به شرح ذيل مي باشد :
بررسي تاثير افزايش سرمايه بر بازدهي شركتها و ارتباط آن با نوسانات قيمت بازار
آگاه نمودن سرمايه‌گذاران از محتواي اطلاعاتي افزايش سرمايه
اطلاع از چگونگي و ميزان سودآوري شرکت‌ها با توجه به ساختار سرمايه به جهت ارزيابي شركتها توسط سرمايه گذاران
6-1 چارچوب نظري تحقيق
در نظريه‌هاي نوين وظيف? مديران مالي از دو جزء تشکيل مي‌شود. يکي اطمينان از مطلوب‌بودن حجم و ترکيب دارايي‌هاي شرکت است و دومي اطمينان از بکارگيري بهين? منابع و بسنده‌بودن بازده و ريسک شرکت براي پيشينه‌کردن ارزش آن. بنابراين موضوع حداکثرنمودن ارزش شرکت بواسط? افزايش بازده و يا نقط? مقابل آن يعني کاهش هزين? سرماي? شرکت از مباحث مربوط به ساختار سرمايه مي‌باشد (طاهري،1378،ص 178)3.
موضوع ساختار سرمايه و ترکيب بهين? آن و به‌عبارت ديگر نحوه تأمين مالي شرکت از منابع مختلف، مباحثي است که نخستين‌ بار توسط موديلياني و ميلر در سال 1958 مطرح‌شده و از آن زمان تاکنون مبناي بسياري از تحقيقات مالي قرار گرفته و تحقيقات مذکور گاهي منتج به مطرح‌شدن تئوري هاي جديدي نيز شده‌اند. پاره‌اي از اين تئوري‌ها ترکيب بهين? ساختار سرماي? شرکت را تابع هزين? سرماي? تأمين مالي از منابع مختلف آن يعني بدهي و سهام مي‌دانند (پورحيدري ،1374،ص100)1.
با وجود اينکه تحقيقات زيادي در مورد ساختار سرمايه انجام شده است لکن هنوز، موضوع ساختار سرمايه از جمله مباحث مديريت مالي است که تاکنون راه حل قطعي و روشني براي آن ارائه نشده است. توانايي شرکت در مشخص‌ساختن منابع مالي بالقوه (اعم از داخل يا خارجي) براي تهي? سرمايه به‌ منظور سرمايه‌گذاري‌ها و تهي? برنامه‌هاي مالي مناسب از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شرکت به‌حساب مي‌آيد. استفاده از شيوه‌هاي صحيح تأمين مالي براي اجراي پروژه‌هاي سودآور مي‌تواند در جهت افزايش بازدهي و ارزش سهام شرکت نقش اساسي ايفا نمايند. در راستاي حيات مجدد بورس اوراق بهادار تهران و تحولاتي که در چند ساله اخير در اين بازار صورت گرفته، تحقيقات فراواني در خصوص موضوعات مختلف مالي انجام شده است. بخش عمدهاي از اين تحقيقات در خصوص تغييرات قيمت سهام و تأثير متغيرهاي مختلف بر بازدهي حقوق صاحبان سهام شكل گرفته است. بدنبال اتخاذ سياستهاي انقباضي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شرکتها براي تأمين نقدينگي خود و ناتواني در پرداخت سود سهام اعلام شده به افزايش سرمايه مکرر و غالباً غير موارد روي آوردند و باعث عرضه بيش از حد سهام و حق تقدم اوراق سهام شدند. بورس اوراق بهادار تهران در ابتدا نسبت به افزايش سرمايه نگرشي مثبت داشت و به افزايش سرمايه ارزش ميداد و به محض انتشار اخبار مربوط به افزايش سرمايه شرکت، تقاضا براي آن سهم افزايش مييافت و بالطبع قيمت آن بالا ميرفت. ولي پس از افزايش سرمايه متعدد و انتشار اوراق سهام جديد و عرضه آنها حداقل با قيمت تعادلي قبل از افزايش سرمايه تعادل بازار بهم خورده و عرضه سهام افزايش مييافت، که اين امر موجب کاهش تدريجي قيمت ميگرديد. تأسيس شرکتهاي جديد سبب گرديد نه تنها وجوه جديد به بازار سهام کنوني اضافه گردد، بلکه باعث افزايش عرضه سهام توسط تعدادي از سهامداران به منظور مشارکت در شرکتهاي جديد گردد. از جمله ابزارهاي ايجاد اطمينان در نزد سرمايه‌گذاران کسب بازده معقول و متناسب از سرماي? آنان و در اختيار گذاشتن بازده مناسبي به سرمايه‌گذاران مي‌باشد، بنابراين به‌منظور تداوم مشارکت عمومي در سرمايه‌گذاري ضرورت دارد که بازده کسب‌شده توسط شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس مورد بررسي وتحليل جامع قرار گيرد تا مشخص شود که آيا شرکت‌هاي مذکور موفق به کسب بازده معقولي از سرمايه‌گذاري انجام ‌شده و متناسب با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید