سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
ميانگين
78.82
150.76
76.21
123.74
85.95
112.97
100.25
99.32
56.55
74.24
81.65
71.72
84.38
56.16
تعداد
26
26
46
46
66
66
68
68
62
62
42
42
40
40
انحراف معيار
106.82
194.00
84.18
162.04
114.27
102.94
119.86
166.29
79.61
145.95
139.61
97.49
106.98
187.35
واريانس
11410.41
37634.81
7086.61
26257.36
13057.45
10596.03
14366.46
27652.99
6337.62
21302.26
19489.81
9505.21
11444.80
35099.41
خطاي استاندارد
20.95
38.05
12.61
23.89
14.07
12.67
14.54
20.17
10.11
18.54
21.54
15.04
16.92
29.62
مينيمم
(201.67)
(31.52)
(167.20)
(137.19)
(131.67)
(71.78)
(81.49)
(231.41)
(134.29)
(444.20)
(116.13)
(141.05)
(43.16)
(375.49)
ماکزيمم
293.94
847.62
239.36
725.99
540.84
447.45
620.53
641.09
378.33
655.73
562.33
388.90
562.33
448.61
چارک اول
26.68
21.95
31.39
27.98
17.59
38.18
30.28
5.64
13.08
24.61
22.61
18.25
29.87
9.36
ميانه
68.53
77.53
63.88
93.58
64.93
92.04
62.36
74.10
39.53
50.10
43.28
68.45
58.67
47.48
چارک سوم
118.33
262.88
132.85
186.94
120.86
157.39
142.44
167.42
84.02
102.57
87.44
113.21
94.37
179.09
نمودار3-4 : نمودار تغييرات شاخص ROE در طي سالهاي 1381 الي 1387
طبق نمودار 3-4، مقدار ROE شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند نسبت به شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند بيشتر بوده، وليكن در سالهاي 86 و87 ، ROE شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند بيشتر شده است.
جدول4-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص سود به درآمد(بازده فروش)
متغيرها
شاخص ها
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
شرکتهايي که افزايش سرمايه
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
داده اند
نداده اند
ميانگين
18.21
16.7
17.30
17.38
18.57
29.85
33.44
11.48
34.4
22.3
31.44
14.44
35.09
6.21
تعداد
26
26
46
46
66
65
68
64
62
61
41
42
39
40
انحراف معيار
28.04
17.25
34.87
30.78
32.22
26.95
35.42
64.83
37.88
32.26
60.52
34.87
57.96
67.17
واريانس
785.99
297.48
1216.17
947.31
1038.39
726.29
1254.56
4202.85
1434.67
1040.79
3662.13
1215.93
3359.85
4511.33
خطاي استاندارد
5.50
3.38
5.14
4.54
3.97
3.34
4.30
8.1
4.81
4.13
9.45
5.38
9.28
10.62
مينيمم
(59.52)
(11.99)
(90.47)
(78.87)
(83.33)
(12.08)
(47.80
(374.15)
(53.58)
(70.35)
(91.97)
(111.13)
(39.50)
(273.62)
ماکزيمم
63.31
58.56
97.71
108.66
96.73
125.13
106.62
104.81
123.83
107.63
335.29
71.27
335.29
125.86
چارک اول
5.49
4.81
5.82
4.81
4.32
12.03
9.07
2.1
7.73
5.86
5.68
5.09
8.72
7.48
ميانه
19.44
9.88
17.29
13.48
12.40
25.03
22.77
15.01
20.7
16.97
21.07
18.16
16.94
16.74
چارک سوم
33.61
31.68
30.46
33.62
29.25
39.15
64.24
38.48
65.56
44.16
44.24
32.88
40.06
37.09
نمودار4-4 : نمودار تغييرات شاخص سود به درآمد(بازده فروش) در طي سالهاي 1381الي1387
در بررسي آمار توصيفي داده ها درخصوص شاخص سود به درآمد (بازده فروش)، همانطور كه در نمودار 4-4 مشخص مي باشد، مقدار اين شاخص برعكس شاخصهاي قبلي در شركتهايي كه افزايش سرمايه داده اند نسبت به شركتهايي كه افزايش سرمايه نداده اند، بيشتر مي باشد.
جدول5-4 : جدول آمار توصيفي داده ها – شاخص درصد افزايش سرمايه و درصد نوسانات بازار
متغيرها
شاخص ها
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
درصد افزايش سرمايه
درصد نوسانات بازار
درصد افزايش سرمايه
درصد نوسانات بازار
درصد افزايش سرمايه
درصد نوسانات بازار
درصد افزايش سرمايه
درصد نوسانات بازار
درصد افزايش سرمايه
درصد نوسانات بازار
درصد افزايش سرمايه
درصد نوسانات بازار
درصد افزايش سرمايه
درصد نوسانات بازار
ميانگين
110.61
15.8
99.28
68.09
209.76
153.3
166.24
68.5
199.3
46.34
171.14
60.43
74.96
(10.89)
تعداد
26
25
46
44
65
64
66
66
62
62
42
42
40
40
انحراف معيار
129.84
146.68
84.29
319.47
593.47
642.8
374.92
390.78
610.97
209.79
276.69
174.83
57.52
25.96
واريانس
16859.72
21514.66
7104.9
102059.39
352211.59
413192.86
140568.25
152710.22
373280.01
44011.79
76559.44
30566.17
3308.55
674.04
مينيمم
11.98
(89.47)
10
(65)
15
(99.72)
14
(57.63)
12.5
(57.54)
11.11
(48.62)
3.92
(48.63)
ماکزيمم
623.06
698.73
435.42
1986.98
4285.71
3425.44
3069.42
3069.42
4529.63
972.32
1670
785
200
81.95
چارک اول
25
(32.23)
50
(17.62)
53.85
(17.79)
61.11
(16.72)
50
(23.87)
50
(16.66)
25.5
(27.3)
ميانه
75
(13.09)
73.72
(3.95)
100
(1.98)
100
(1.55)
82.76
(14.4)
100
0.73
62.31
(13.75)
چارک سوم
131.62
11.77
100
15.6
133.33
17.01
150
22.76
100
5.71
200
15.93
100
0.96
نمودار5-4 : نمودار تغييرات شاخص درصد افزايش سرمايه و درصد نوسانات بازار در طي سالهاي 1381 الي 1387
پس از بررسي و سنجش متغيرهاي توصيفي مي بايست به بررسي آمارهاي استنباطي تحقيق بپردازيم. به جهت انجام اين موضوع در شرايط معمول مي بايست ابتدا تست نرمال بودن داده ها را از طريق تست کولموگروف اسميرنوف (KS) و يا تست شاپيرو- ويلک (W) انجام دهيم. وليكن در تحقيق حاضر با توجه به اينكه تعداد نمونه هاي مورد آزمون زياد مي باشد، لذا شرط مزبور شرط مهمي در تعيين انجام آزمون پارامتري و يا ناپارامتري نمي تواند باشد. و با توجه به اين موضوع كه آزمون هاي پارامتري به دليل توان آزمون از آزمون هاي ناپارامتري قوي تر مي باشد، در تحقيق حاضر براي آزمون فرضيه ها آزمون پارامتري انجام پذيرفته و ارائه مي گردد.
3-4 آزمون فرضيه ها
طبق فرضيه اصلي اول كه ادعا شده است ” بين نرخ بازده شرکت‌هايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند تفاوت معني داري وجود دارد” جهت آزمون اين فرضيه ابتدا به بررسي و آزمون فرضيه هاي فرعي به شرح ذيل مي پردازيم.
1-3-4 آزمون فرضيه هاي فرعي
در بررسـي فرضيه هاي فرعي براسـاس آزمون هاي پارامتري تســتT براي هر يك از فرضـيه هاي فرعي انجام پذيرفته (جدول 6-4) و براي اينکه اثر تعاملي افزايش سرمايه و سال را درخصوص شاخصهاي مورد نظر مورد بررسي قرار دهيم، از طريق آناليز واريانس دو راهه هر يک از متغيرها و فرضيات فرعي را مورد بررسي و سنجش قرار داده ايم. نتايج هر يك از فرضيات به تفكيك ارائه مي گردد توضيحات و جداولي که ارائه شد مربوط به انجام آزمون هاي پارامتري مي باشد. همانطور که در صفحات قبل اشاره شد، جهت انجام آزمون فرضيات اين تحقيق به دليل حجم زياد نمونه مي توان از آزمون هاي پارامتري و ناپارامتري استفاده نمود. در اين تحقيق علي رغم اينکه هر دو آزمون پارامتري و ناپارامتري انجام پذيرفت، تفاوت با اهميتي در اينخصوص بين روشهاي مزبور مشاهده نگرديد، لذا به دليل اينکه آزمون هاي پارامتري به دليل توان آزمون از آزمون هاي ناپارامتري قوي تر مي باشد، نتايج تجزيه و تحليل فرضيه هاي فـرعـي حاصـل از آزمـون هاي پارامتـري ارائـه مي گردد. جهت انجام آزمون هاي ناپارامتري مي توان از U مان ويتني استفاده نمود.
جدول 6-4 : جدول آزمون تســتT فرضـيه هاي فرعي
P
درجه آزادي (df)
آماره t
ميانگين شركتهايي كه افزايش سرمايه
متغير
داده اند
نداده اند
0.98
683.00
0.02-
12.63
12.60
ROA
0.54
686.00
0.62
36.35
40.46
بازده داراييهاي ثابت
0.13
633.00
1.53
81.02
96.24
ROE
0.00
690.00
2.96-
27.47
17.80
درصد بازده فروش (سود به درآمد)
1-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي اول
طبق فرضيه فرعي اول كه ادعا شده بود : بين نرخ بازده دارايي‌ها ( ROA ) در شرکتهايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکتهايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
اين فرضيه بصورت فرضيه آماري ذيل ارائه مي شود :
جدول 7-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي اول – آزمون ROA
متغير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح خطا (P)
ROA
افزايش سرمايه
0.77
1
0.77
0.00
0.96
سال
2214.51
6
369.09
1.04
0.40
سال*افزايش سرمايه
1487.94
6
247.99
0.70
0.65
ROA: ( درستون افزايش سرمايه*سال ) فرض صفر پذيرفته مي شود
يعني تفاوت معني داري بين ROA شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند با آنهايي که نداده اند، وجود ندارد.
2-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي دوم
طبق فرضيه فرعي دوم كه ادعا شده بود: بين نرخ بازده دارايي‌هاي ثابت در شرکت‌هايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
اين فرضيه بصورت فرضيه آماري ذيل ارائه مي شود :
جدول 8-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي دوم – آزمون بازده داراييهاي ثابت
متغير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح خطا (P)
بازده داراييهاي ثابت
افزايش سرمايه
7239.56
1
7239.56
0.96
0.33
سال
89166.53
6
14861.09
1.97
0.07
سال*افزايش سرمايه
18186.29
6
3031.05
0.40
0.88
نرخ بازده داراييهاي ثابت: ( درستون افزايش سرمايه*سال ) فرض صفر پذيرفته مي شود
يعني تفاوت معني داري بين نرخ بازده داراييهاي ثابت شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند با آنهايي که نداده اند، وجود ندارد.
3-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي سوم
طبق فرضيه فرعي سوم كه ادعا شده بود : بين نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند، تفاوت معني‌داري وجود دارد.
اين فرضيه بصورت فرضيه آماري ذيل ارائه مي شود :
جدول 9-4 : جدول آزمون فرضيه فرعي سوم – آزمون ROE
متغير
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح خطا (P)
ROE
افزايش سرمايه
50474.35
1
50474.35
2.94
0.08
سال
185737.87
6
30956.31
1.80
0.096
سال*افزايش سرمايه
130509.48
6
21751.58
1.27
0.27
ROE: ( درستون افزايش سرمايه*سال ) فرض صفر پذيرفته مي شود
يعني تفاوت معني داري بين ROE شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند با آنهايي که نداده اند، وجود ندارد.
4-1-3-4 تجزيه و تحليل فرضيه فرعي چهارم
طبق فرضيه فرعي چهارم كه ادعا شده بود : بين نرخ بازده فروش در شرکتهايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید