پیوندهای افقی بیشتر شود که در این حالت می توان از طول این پیوند در برابر طول کل نانولوله صرف نظر نمود و N2=N3 را در نظر گرفت.
حالت دوم نیز زمانی است که تعداد پیوندهای افقی یکی از مورب بیشتر باشد که مشابه حالت اول از طول آن پیوند مورب در راستای محور در برابر طول کل نانولوله می توان چشم پوشید و N2=N3 را در نظر گرفت.
حالت سوم نیز زمانی است که تعداد این دو پیوند برابر بوده و N2=N3میباشد.
پس در کل می توان N2=N3 را در نظر گرفت و با جایگذاری آن در رابطهی (۳۸-۲) میتوان نوشت:
N2 = L/(b(1 + cosθ)) (۳۹-۲)
پس از اعمال نیروی کششی و ایجاد کشیدگی مطابق شکل ۵-۲ میتوان چنین نوشت:

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید