مديريت مالي تلقي مي شود، زيرا ارائه كننده راهي است براي برقراري رابطه بين پروژه هاي سرمايه گذاري و نحوة تامين مالي شركت. به عبارتي ديگر مديريت براي به حداكثر رساندن ارزش شركت و افزايش سودآوري و بازدهي شركت مي بايست توان محاسبة هزينه هاي مختلف مالي را داشته باشد تا بتواند بين سود معقول كسب شده از منابع مالي جديد و هزينه هاي مالي اين منابع، تعادل برقرار سازد. همچنين با توجه به اينكه شركتها پس از ايجاد بدهي، مزيت مالياتي برايشان بوجود مي آيد و در شرايط تورمي با ايجاد بدهي، از كاهش ارزش بدهي ايجاد شده، سـود مي برند، لـذا در ايـن مواقـع، چه بسا ايجاد بدهي مي تواند يكي از راههاي مناسب براي تامين منابع مالي باشد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید