در بخشي ازفرايند تحقيق از اين روش استفاده مي شود و در بعضي از آنها موضوع تحقيق ازحيث روش، ماهيتاً كتابخانه‌اي است و از آغاز تا انتها متكي بر يافته هاي تحقيق كتابخانه اي است.
درتحقيقاتي كه ظاهراً ماهيت كتابخانه اي ندارد، نيز محققان ناگزير از كاربرد روشهاي كتابخانه اي در تحقيق خود هستند. در اين گروه تحقيقات اعم از توصيفي، علي، همبستگي، تجربي و غيره، محقق بايد ادبيات وسوابق مساله و موضوع تحقيق را مطالعه كند. درنتيجه، بايد از روش كتابخانه اي استفاده كند.
لذا در اين تحقيق روش گردآوري اطلاعات مربوط به ادبيات تحقيق، روش كتابخانه اي شامل كتب و مقالات مختلف و نشريات داخلي و خارجي مي باشد، و براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در اين تحقيق، جهت آزمون فرضيه ها ميداني بوده و از داده هاي تجربي استفاده مي گردد.
روايي : منظور از روايي اين است كه مقياس و محتواي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ يعني اينكه هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار، مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينكه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرها در محتواي ابزار حذف نشده باشد. يا به عبارت ديگر، عين واقعيت را بخوبي نشان دهد؛ و در اين تحقيق اطلاعات بر مبناي اسناد و مدارك و با مشاهده آنها تهيه شده و مواردي كه متغيرها دخيل بودند مدنظر قرارگرفته نه بيشتر و نه كمتر.
پايايي : پايايي ابزار كه از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذيري تعبير مي شود، عبارت است از اينكه اگر يك وسيله اندازه گيري كه براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرارگيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود؛ به عبارت ديگر، ابزار پايا يا معتبر ابزاري است كه از خاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد. و با توجه به اينكه در اين تحقيق، اطلاعات، واقعي مي‌باشند و بر مبناي نظرات شخصي نمي باشند پس اگر در چند سال بعد نيز با وجود شرايط يكسان مورد استفاده قرار گيرد نتايج مشابهي از آن حاصل مي شود.
5-3- ابزارگردآوري اطلاعات و داده ها
ابزارگردآوري اطلاعات، اسناد كاوي و بانكهاي اطلاعاتي و همچنين مشاهده مي باشد. داده هاي مورد نياز شامل جمع دارايي‌هاي ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شركت هاي نمونه آماري در اطلاعات مالي مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها و گزارش‌هاي مالي شرکت‌هاي مورد بررسي و نشريه‌هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادارکه بصورت هفتگي، ماهانه و سالانه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي پذيرفته‌‌شده را به چاپ مي‌رساند ونيز از بانک‌هاي اطلاعاتي بورس خواهد بود، كه اين اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوين و ساير نرم افزارها و در مواردي از آرشيوهاي الكترونيكي و اينترنتي استخراج مي شود.
6-3- جامع? آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه
در راستاي انجام تحقيق در خصوص موضوع مورد نظر و همچنين آزمون فرضيه‌هاي تحقيق کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زماني تحقيق، به عنوان جامع? آماري در نظر گرفته شده است. از آنجايي که يکي از عوامل تأثيرگذار بر نسبت بازدهي شرکت‌ها، افزايش سرمايه مي‌باشد، بمنظور خنثي نمودن ساير عوامل، جهت آزمون فرضيه‌ها، جامع? آماري به دو گروه تقسيم شده است.
گروه اول: شامل شرکت‌هايي است که در محدود? زماني تحقيق افزايش سرمايه داده‌اند.
گروه دوم: شامل شرکت‌هايي است که در محدود? زماني تحقيق افزايش سرمايه نداده‌اند.
همانطور که قبلاً گفته شد از آنجايي که اثر افزايش سرمايه شرکت‌ها معمولاً دور? مالي بعدي ( حدود يک سال بعد ) نمايان مي‌گردد، لذا انتخاب نمونه‌ها در سال‌هاي مورد بررسي از يک دور? قبل انتخاب شده است. بدين صورت که نمونه‌هاي مورد بررسي طي سال‌هاي 86- 80 انتخاب گرديده و در دوره‌هاي مالي 87- 81 مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
علاوه بر موارد فوق جهت انتخاب نمونه‌هاي مناسب و حجم نمونه مورد نظر و نيز همتا سازي نمونه ها، ملاحظاتي به شرح زير در نظر گرفته شده است:
به دليل متوازن گرفتن اثر ” افزايش سرمايه ” بر ” نسبت‌هاي سودآوري ” مورد نظر، شرکت‌هايي که داراي سال مالي منتهي به پايان اسفندماه هر سال مي‌باشند انتخاب شده‌اند، همچنين با توجه به اينكه افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي و نيز صرف سهام و سود انباشته صورت مي پذيرد و به دليل اينكه در افزايش سرمايه از محل سود انباشته و صرف سهام منابعي به شركت وارد نمي شود لذا صرفاً شركتهايي به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفته اند كه از محل مطالبات و آورده نقدي افزايش سرمايه داده اند.
با توجه به محدوديت فوق، تعداد شرکت‌هاي منتهي به پايان اسفندماه و انتخابي که در سالهاي 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86 و 87 افزايش سرمايه داده‌اند به ترتيب 26، 46، 66، 68، 66، 43، 40 و 48 شرکت مي‌باشند، بديهي است که شرکت‌هاي مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکيل مي‌دهند.
با توجه به نمونه هاي انتخاب شده از ميان شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند، به همان تعداد نيز از شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند از همان صنعت يا صنعت مشابه و بصورت نمونه گيري سيستماتيک ( طبقه بندي براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل ( شاهد ) را تشکيل مي‌دهيم. همچنين به دليل محدوديت در تعداد شركت هاي تشكيل دهنده جامعه آماري، مواردي از قبيل نوع محصولات، اندازه شركت ها در هر يك از گروه ها رعايت نگرديده است .
بنابراين با توجه به موارد فوق، کليه شرکت‌هايي که به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و اطلاعات مورد نياز تحقيق طبق جدول شماره 1-3 مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
جدول 1-3- جدول خلاصه جامع? آماري و حجم نمونه ها
شرح
سال
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
تعداد کل شرکتها
306
320
351
404
412
416
423
427
کل شرکتهايي که افزايش سرمايه داده اند
94
151
189
154
132
87
97
61
شرکتهاي منتهي به 29اسفند ماه
56
96
129
123
113
74
75
48
نمونه هاي انتخابي شرکتهايي که از محل مطالبات و آورده نقدي افزايش سرمايه داده اند
26
46
66
68
62
42
40
48
نمونه هاي انتخابي شرکتهايي که افزايش سرمايه نداده اند
26
46
66
68
62
42
40
48
7-3) روش‌هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده‌ها
محقق براي تجزيه و تحليل اطلاعات ابتدا بايد متغيرهاي مورد بررسي تحقيق را جمع آوري کند.
متغيرها، فرضيه ها را به صورتي نشان مي دهند که محققان رفتاري و مديريتي بتوانند آنها را مشاهده و اندازه گيري کنند. متغيرهاي مورد بررسي دراين پژوهش به دو گروه متغيرهاي وابسته، متغيـرهاي مسـتقل تقسيـم مي شوند.
در تحقيق حاضر عامل ” افزايش سرمايه ” متغير مستقل مي باشد و ساير عواملي که ممکن است بر متغيرهاي وابست? تحقيق ( بازده شرکتهاي مورد بررسي در هر دو گروه ) تاثير داشته باشد ثابت فرض شده و متغيرهاي وابسته عبارتند از: نرخ بازده دارايي ها (ROA)، نرخ بازده دارايي هاي ثابت، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، نرخ بازده فروش (درصد سود به درآمد)، درصد نوسانات بازار. با توجه به فرضيه هاي اصلي تحقيق مبني بر اينکه ” بين نرخ بازده در شرکت‌هايي که افزايش سرمايه داده‌اند و شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند تفاوت معني‌داري وجود دارد ” و ” بين (درصد) افزايش سرمايه و بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات قيمت بازار تفاوت معني داري وجود دارد”، ابتدا به بررسي تاثير افزايش سرمايه بر بازده شرکتهاي مورد آزمون پرداخته و سپس تاثير آن با توجه به نوسانات و تغييرات قيمت بازار بررسي مي گردد.
در تحقيق حاضر با توجه به تعداد زياد نمونه هاي مورد آزمون از آزمون هاي پارامتريک استفاده مي‌شود. شايان ذکر است تفاوت آمار ناپارامتري و آمار کلاسيک در اين است که آمار ناپارامتري، راه حل‌هاي تقريبي براي مسايل دقيق ارائه مـي‌دهد. در حالي که آمار کلاسيـک راه‌ حل‌هاي دقيق براي مسـائل تقريـبي ارائه مي‌دهـد (رياحي، 1382،ص 145)1.
1-7-3 آزمون فرض تحقيق
آزمون فرض، بخش مهمي از استنباط آماري را شامل مي‌شود در آزمون فرض بر اساس نمونه‌ها، براي پذيرفتن يا رد يک حکم معين اقدام مي‌کنيم. در تحقيق حاضر، جامع? آماري به دو گروه که شامل گروه شرکت‌هايي که افزايش سرمايه داده‌اند و گروه شرکت‌هايي که افزايش سرمايه نداده‌اند تقسيم شده و طي هفت سال متوالي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
براي آزمون مناسب بودن مدل هاي تحقيق، از آماره F و از آماره t استفاده مي شود. چنانچه مقدار محاسبه شده F از مقادير بحراني به دست آمده متناظر در جدول F با خطاي 5% تجاوز کند يا سطح معني داري آماره از مقدار 0،05 کوچکتر باشد، فرض صفر رد مي شود، در غير اين صورت فرض صفر پذيرفته مي شود. همچنين، اگر مقدار محاسبه شده t از مقدار بحراني به دست آمده متناظر در جدول t استيودنت بزرگتر باشد يا سطح معني داري آماره از مقدار خطاي 0،05 کوچکتر باشد ، فرض صفر رد مي شود، در غير اين صورت فرض صفر پذيرفته مي شود.
در بررسـي فرضيه هاي فرعي براسـاس آزمون هاي پارامتري تســتT براي هر يك از فرضـيه هاي فرعي انجام پذيرفته و براي اينکه اثر تعاملي افزايش سرمايه و سال را درخصوص شاخصهاي مورد نظر مورد بررسي قرار دهيم از طريق آناليز واريانس دو راهه هر يک از متغيرها و فرضيات فرعي را مورد بررسي و سنجش قرار داده ايم.
در بخش آماري کلاسيک (پارامتري) با فرض اينکه جامع? مورد نظر داراي توزيع نرمال است و با توجه به قضي? حد مرکزي، بررسي ميانگين‌ها انجام مي‌گيرد. اين آزمون به محاسبه و مقايسه ميانگين‌هاي دو يا چند جامعه در شرايط متفاوت و يا در شرايطي که يک جامعه به دو يا چند گروه مستقل تقسيم شود مي‌پردازد. بنابراين آمار? مورد نظر در اين آزمون، “ميانگين” مي‌باشد. دليل انتخاب آمار? ميانگين در اين آزمون اين است که به طور کلي آمار? آزمون، نماينده‌اي از نمونه است که اکثر خواص نمونه يا جامعه را در خود دارد و حکمي که در مورد آن صادر مي‌شود، قابل تعميم به تمام نمونه و جامعه است. در اين تحقيق براي انجام آزمون هاي پارامتري از آناليز واريانس دو راهه و براي آزمون فرضيات اصلي تحقيق از آناليز واريانس چند متغيري استفاده مي کنيم.
2-7-3 روش تحليل داده‌ها
براي تحليل و تفسير اعتبار آماري ضرايب بدست آمده براي هر يک از متغيرها بايد از آزمونهاي آماري استفاده کرد. متداول تـرين آزمون آماري در اين خـصوص آزمون t اسـت که در آن با توجـه به شکل توزيـع t مي توان در مورد ميزان t بدست آمده و مقدار سطح خطا مرتبط با آن براي هر يک از ضرايب قضاوت کرد . اين توزيع داراي شکلي متقارن با ميانگين صفر است که انحراف معيار آن براي نمونه هاي کوچک(30n) کمي بيشتر از يک است. به اين ترتيب شکل اين توزيع کمي مسطح تر از توزيع نرمال استاندارد است. از اين توزيـع مي توانيم براي يافتن احتمال اينکه برآورد کننده مورد نظر بين دو مقدار قرار گيرد، استفاده کنيم. براي اين منظور از روش طرح فرضيات صفر و فرض مقابل آن استفاده مي کنيم. معمولا فرض قابل آزمون عبارت از اين حکم است که پارامتر بخصوصي از جامعه مساوي مقدار معيني است. در نظريه آمار چنين فرضي، فرض صفر است و با نشان داده مي شود. چرا که نشانگر آن است که تفاوتي بين مقدار واقعي پارامتر جامعه و آنچه که مفروض است، وجود ندارد. از آنجا که فرض صفر يک گزاره قابل آزمون است، بايد گزاره متقابلي براي آن وجود داشته باشد ( در غير اين صورت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید