بازده شرکتها نسبت به آن سنجيده ميشود.
با توجه به اهداف اين تحقيق، اين سوال مطرح ميشود که چه رابطهاي بين تأمين مالي از طريق افزايش سرمايه، انتشار اوراق مشارکت، وام انتشار سهام ممتاز، با بازده سهام وجود دارد؟
نتيجه تحقيق نشان ميدهد، بين روشهاي تأمين مالي ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازده سهام آنها ارتباط معنيداري وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثير ميزان بدهي در ساختار مالي شرکتها قرار نميگيرد و روي درآمد هر سهم تأثير مثبت نداشته است.
اثبات فرضيه فوق، بدين معني است که شرکتهايي که از طريق وامهاي بلند مدت تأمين مالي مينمايند با توجه به پائين بودن نرخ بهره بطور صحيحي از آن استفاده ننمودهاند و اين نتيجة گفتههاي برخي از صاحبنظران را در اين زمينه به اثبات ميرساند، که اظهار ميدارند شرکتها در سايه تصميمات مدبرانهاي که در زمينه سرمايهگذاري اتخاذ مينمايند، مي توانند به پولهاي زيادي دست يابند. نه در سايه تصميمات مدبرانه، در زمينه چگونگي تأمين مالي و ميتوان گفت ثروت سهامداران تحت تأثير عوامل زيادي قرار ميگيرد، که ساختار سرمايه يکي از اين عوامل است و مديران مالي بايد توجه نمايند با انتشار اوراق قرضه و استقراض، نقطه سر به سر مالي و درجه اهرم مالي شرکت بالا خواهد رفت. لذا پيشنهاد ميگردد که به اين مسئله توجه نمايند که آيا ميتوانند با مبالغي که از طريق استقراض تأمين مالي مينمايند، در پروژههاي شرکت به نحوي سرمايهگذاري نمايند که به نرخ بازده بيشتري از نرخ بهره دست يابند و ارزش شرکت را افزايش دهند. در اين صورت مبادرت به تأمين مالي از طريق استقراض نمايند، در غير اينصورت تأمين مالي از طرق ديگر را با دقت بيشتري بررسي نمايند و علاوه بر آن بر ميزان ريسک و بازده شرکت نيز توجه نمايند.
متغيرهايي که در اين تحقيق مورد آزمون قرار گرفتهاند شامل موارد زير ميباشند:
نسبت جمع بدهيها به جمع داراييها
ميانگين جمع بدهيها به جمع داراييها
بازده سهام
نتيجهگيري نهايي تحقيق به اين قرار گرديد که بين ساختار مالي شرکتها و بازده سهام آنها در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معناداري وجود ندارد و بازده سهام شرکتها تحت تأثير ميزان بدهي در ساختار مالي شرکتها قرار نميگيرد.
3- تحقيقي تحت عنوان “بررسي شيوههاي متفاوت تأمين مالي و تأثير آن بر قيمت سهام شرکتهاي گروه غذايي” توسط تورج دستيار دانشجوي کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مرکزي) در سال 1380 انجام گرفت. قلمرو زماني تحقيق فوق در برگيرنده 10 سال (79-70) فعاليت شرکتهاي گروه غذايي ميباشد. محقق در پي يافتن اين سوال بود كه :
آيا نسبت بدهي در شرکتها تأثيري بر قيمت سهام دارد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا براي سرمايهگذاران و خريداران سهام شرکت اين مسأله مهم است که شرکت در ساختار مالي خود چه ميزان از بدهي را دارد يا خير؟
و آيا تغييرات در نسبت بدهي طي سالهاي متمادي ميتواند باعث تغيير در قيمت سهام شود يا خير؟ با توجه به سوال فوق و توجه به تئوري موديلياني و ميلر (M.M) که طي آن بيان گرديد که نسبت بدهي شرکت تأثير در قيمت سهام و ارزش شرکت ندارد، پس از آن محقق به اين نتيجه رسيده است که با توجه به ضريب همبستگي پائين براي اکثر شرکتهاي نمونه ارتباط معناداري وجود ندارد. بدين معني که نسبت بدهي تأثيري در قيمت سهام شرکتها ندارد.
4- تحقيقي توسط محمود رحماني دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه تهران به عنوان پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني تحت عنوان “تأثير روشهاي تأمين مالي (وامهاي بلند مدت و انتشار سهام عادي) بر روي قيمت سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ” در سال 1374 صورت گرفته است. اهداف تحقيق عبارتند از:
الف- طراحي ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام يا انتشار سهام با توجه به وضعيت فعلي بازار سرمايه ايران.
ب- تأثير انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار.
نتايج بدست آمده در اين تحقيق به شرح زير ميباشد:
الف- نحوه تأمين مالي بر قيمت سهام تأثير دارد و در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در موقع افزايش سرمايه از طريق آوردههاي نقدي قيمت بازار سهام به اندازه قيمت تئوري کاهش نمييابد. لذا مديريت با در اختيار داشتن اطلاعاتي در زمينه سهام، ميتواند در مواقعي که قيمت سهام بالا است با انتشار سهام جديد ارزش شرکت و ثروت سهامداران را حداکثر نمايد.
ب- روش تأمين منابع مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بر روي درآمد هر سهم تأثيري نداشته است بدين معني که شرکتهايي که از وامهاي بلند مدت استفاده نمودهاند، با توجه به پائين بودن نرخ بهره بطور صحيحي از آن استفاده نکردهاند.
5- در سال 1375 مقالهاي تحت عنوان “تغييرات قيمت سهام سود و ريسک شرکت” پيرامون تاريخ عرضه سهام جديد توسط جواد رضازاده به عنوان مقاله علمي در فصلنامه بررسيهاي حسابداري (شماره 16 و 17) انجام شده است، اين مقاله براساس اطلاعات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1368 الي 1372 صورت پذيرفته و داراي نتايج زير بوده است :
الف- بعد از اعلان افزايش سرمايه از طريق عرضه سهام جديد قيمت سهام شرکتهاي عرضه کننده سهام در بازار اوراق بهادار، افزايش يافته است. آزمونهاي مقايسه قيمت بازار سهام در تاريخهاي قبل و بعد از اعلان رويداد حاکي از افزايش فوقالعاده در قيمت بازار سهام شرکتهاي مذکور است. نتيجه اينکه در بورس اوراق بهادار تهران اعلام عرضه سهام جديد خبري خوب تلقي شده و سرمايهگذاران در مقابل آن عکس العمل مثبت نشان دادهاند.
ب- ريسک سيستماتيک سهام شرکتهاي مورد مطالعه در سالهاي بعد از اعلان رويداد نسبت به سال قبل، داراي کاهش جزيي است. اين کاهش براساس آزمونهاي آماري معنيدار نيست. بنابراين افزايش قيمت سهام شرکتهاي مذکور را بعد از اعلان افزايش سرمايه نميتوان به کاهش ريسک سيستماتيک سهام نسبت داد.
11-2 تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات مشابه داخلي
از تفاوتهاي اين تحقيق با ساير تحقيقات مشابه انجام شده در داخل ايران و دلايل انجام آن ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
تمركز و بررسي تاثير افزايش سرمايه بر شركتهايي كه صرفاً از محل مطالبات و آورده نقدي افزايش سرمايه داده اند.
از آنجايي که شرايط اقتصادي کشور نسبت به دهه قبل تغيير کرده است، بالطبع انجام تحقيق در شرايط فعلي اقتصادي کشور ميتواند نتايج متفاوتي نسبت به گذشته داشته باشد، لذا در تحقيق حاضر سعي شده است که نمونههاي مورد آزمون با توجه به شرايط کنوني انتخاب شوند.
فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق
1-3- مقدمه :
همان طورکه از نام فصل مشخص است، در اين فصل از روش تحقيق، جامعه نمونه، روش و ابزارگردآوري اطلاعات، قلمرو تحقيق و روايي و پايايي سخن گفته مي شود. پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع تحقيق بايستي در فکر انتخاب روش تحقيق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقيق اين است که مشخص کنيم، چه روشي براي بررسي موضوع خاصي لازم است. به عبارتي ديگر روش تحقيق عبارتست از:
“کليه مراحل جمع‌آوري اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل منطقي آنها براي نيل به يک هدف معين” (نبوي ، 1350،ص23)1.
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرائي آن دارد. بنابراين هنگامي مي‌توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، هدفها و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد. بعبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق‌تر، آسانتر، سريعتر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ‌هايي براي پرسش‌هاي تحقيق مورد نظر کمک کند (نادري ، 1374،59ص)2. در روش علمي ابتدا مدل‌ها يا نظري‌هايي که به نظر مي‌رسد ماهيت پديده را تبيين مي‌کنند، قبول مي‌شود. سپس نتيجه‌هاي منطقي از مدل پذيرفته شده استخراج مي‌شود و جستجو به منظور يافتن تبيين بهتر براي پديده ادامه مي‌يابد.
فصل حاضر مباحث مربوط به روش و قلمرو تحقيق، جامع? آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه، روش گردآوري داده‌ها، روش آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها را در بر مي‌گيرد.
2-3 روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است(خاکي ،1387،ص201 و 67)1.
در اين پژوهش به بررسي اثر ” افزايش سرمايه ” بر ” نرخ بازده ” شرکت‌هاي شرکت کنندة پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني تحقيق پرداخته و از تکنيک‌هاي آماري مناسب و مختلفي از قبيل آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه ( روش کلاسيک يا پارامتري ) استفاده مي‌گردد.
اين تحقيق از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف از نوع تحقيقات کاربردي است که براي تبيين رابطه بين تأمين مالي از طريق افزايش سرمايه بر بازده شرکت‌هاي موجود در بازار سرماي? ايران طرح گرديده است. تحقيقات کاربردي تحقيقاتي هستند که نظريه ها ، قانونمنديها ، اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به کار مي گيرد.
از لحاظ روش و ماهيت تحقيق حاضر از نوع همبستگي (تحقيقات علي مقايسه اي ) است. در تحقيق همبستگي هدف اصلي آن است که مشخص شود آيا رابطه اي بين دو يا چند متغير کمّي (قابل سنجش) وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه واحد آن چقدر است؟ مطالعات همبستگي، تعدادي از متغيرهايي را که تصور مي رود با مسأله مرتبط هستند ارزيابي مي کند.
دراين تحقيق به دليل در دسترس بودن اطلاعات، جامعه، کل شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار درنظر گرفته مي شود و به علت کثرت شرکتهاي پذيرفته شده دربورس، نمونه گيري انجام شده و مورد بررسي قرارمي گيرد. پس از جمع‌آوري اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز براي محاسب? متغيرهاي وابست? تحقيق براي نمونه‌هاي انتخابي، اقدام به آزمون فرضيه‌هاي تحقيق مي‌نماييم.
براي بررسي روش تحقيق هر پژوهشي ابتدا مي‌بايست قلمرو تحقيق را مشخص کرد. حال به بررسي قلمرو اين اين تحقيق مي‌پردازيم.
3-3 قلمرو تحقيق
مشخص کردن مرزهاي مسئل? تحقيق يکي از اصلي‌ترين و مهمترين نکاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين منظور از تعيين حدود مسئله، مشخص کردن قسمت‌هايي است که بايد مطالعه گردد. شايسته است اين حدود قبل از شروع تحقيق مشخص و روشن گردد تا از اتلاف وقت و نيروي انساني و بودجه درخصوص مطالب و موضوعاتي که موردنظر نيستند جلوگيري به عمل آيد. در ضمن مطالبي ناشناخته و ناديده نمايد.
بنابراين قلمرو تحقيق حاضر از لحاظ موضوعي، مکاني و زماني به شرح زير مي‌باشد:
الف) قلمرو موضوعي تحقيق
در اين تحقيق رابطه ميان افزايش سرمايه و نسبت بازدهي شرکتها و عوامل مرتبط با آن، مورد سنجش و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و در حوزه علمي مديريت سرمايه گذاري قابل طرح است.
ب) قلمرو مکاني تحقيق
تحقيق حاضر در برگيرنده تمامي شرکت‌هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران است.
ج) قلمرو زماني تحقيق
زمان مورد نظر جهت بررسي نمونه‌ها در اين تحقيق از سال 1381 الي 1387 ( هفت سال متوالي ) مي‌باشد. از آنجايي که اثر ” افزايش سرمايه ” معمولاً يکسال بعد در شرکتها نمايان مي‌گردد، لذا مبناي شروع انتخاب نمونه‌ها سال 1380 مي باشد.
4-3 روش هاي گردآوري اطلاعات
روشهاي كتابخانه اي در تمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي در بعضي از آنها

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید