سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۵۵/۲، انحراف معیار ۵۱/۰ و واریانس سؤالات نیز ۲۶/۰ می باشد.

جدول ۴-۱۳. توصیف سؤال چهارم متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۴
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۰۰/۳
۴۵/۰
۲۱/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال چهارم متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۰۰/۳، انحراف معیار ۴۵/۰ و واریانس سؤالات نیز ۲۱/۰ می باشد.
جدول ۴-۱۴. توصیف سؤال پنجم متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۵
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۵/۲
۵۱/۰
۲۶/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال پنجم متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۵/۲، انحراف معیار ۵۱/۰ و واریانس سؤالات نیز ۲۶/۰ می باشد.
جدول ۴-۱۵. توصیف سؤال ششم متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۶
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۵/۲
۵۱/۰
۲۶/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال ششم متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۵/۲، انحراف معیار ۵۱/۰ و واریانس سؤالات نیز ۲۶/۰ می باشد.

جدول ۴-۱۶. توصیف سؤال هفتم متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۷
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۷۰/۳
۴۷/۰
۲۲/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال هفتم متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۷۰/۳، انحراف معیار ۴۷/۰ و واریانس سؤالات نیز ۲۲/۰ می باشد.
جدول ۴-۱۷. توصیف سؤال هشتم متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۸
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۰/۳
۳۰/۰
۰۹/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال هشتم متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۰/۳، انحراف معیار ۳۰/۰ و واریانس سؤالات نیز ۰۹/۰ می باشد.

جدول ۴-۱۸. توصیف متغیر رضایت مشتری
نام متغییر
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
رضایت مشتری
۴۰۰
۰۰/۲۲
۰۰/۳۲
۹۴/۲۵
۲۹/۲
۲۸/۵

نمودار ۴-۱. هیستوگرام متغیر رضایت مشتری

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۳۲، میانگین نمره سؤالات ۹۴/۲۵، انحراف معیار ۲۹/۲ و واریانس سؤالات نیز ۲۸/۵ می باشد.

جدول ۴-۱۹. توصیف متغیر عملکرد تجاری
نام متغییر
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد تجاری
۲۰
۰۰/۲۰
۰۰/۳۰
۹۰/۲۴
۱۲/۲
۵۱/۴

نمودار ۴-۲. هیستوگرام متغیر عملکرد تجاری

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲۰، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۳۰، میانگین نمره سؤالات ۹۰/۲۴، انحراف معیار ۱۲/۲ و واریانس سؤالات نیز ۵۱/۴ می باشد.

۴-۳. یافته های استنباطی
در بخش یافته های استنباطی از آزمون های آمار استنباطی استفاده می شود. در این تحقیق هم با توجه به ویژگی های فرضیه و نوع مقیاس داده ها از آزمون پارامتریک رگرسیون دومتغیره استفاده شد. بر همین اساس نتایج در جداول ۴-۲۰ الی ۴-۲۲ و نمودار ۴-۳ الی ۴-۴ شرح ذیل آمده است:
فرضیه: رضایت مشتری بر عملکرد تجاری شرکتهای صنعت بیمه استان گیلان تأثیر دارد.
جدول ۴-۲۰. خلاصه مدل رگرسیون دومتغیره به روش گام به گام
مدل
R
R2
۱
۴۹۰/۰
۲۴۱/۰a

جدول بالا خلاصه مدل را نشان می دهد. مقدار ضریب همبستگی (R) بین متغیرها ۴۹۰/۰ می باشد که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای پیش بین و متغیر ملاک تحقیق همبستگی وجود دارد. از طرفی مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (R2) برابر با ۲۴۱/۰ می باشد که نشان می دهد متغیرهای پیش بین توانسته اند ۱/۲۴ درصد از کل تغییرات متغیر ملاک را تبیین کند.
جدول ۴-۲۱. نتایج تحلیل واریانس

مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
۱ رگرسیون
باقی مانده
کل
۶۳۸/۲۰
۱۶۲/۶۵
۸۰۰/۸۵
۱
۱۸
۱۹

۶۳۸/۲۰
۶۲۰/۳
۷۰۱/۵
۰۲۸/۰a

داده های جدول بالا نشان می دهد که با توجه به معنی داری مقدار آزمون F (701/5) در سطح خطای کوچکتر از ۰۵/۰ می توان نتیجه گرفت که متغیرهای پیش بین از قدرت بالایی برخوردار بوده و قادر هستند به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر ملاک را توضیح دهند. به عبارتی مدل رگرسیون تحقیق مدل خوبی است و به کمک آن قادریم تغییرات متغیر ملاک تمایل بیمه گزاران را بر اساس متغیرهای پیش بین مورد نظر تبیین کنیم.

جدول ۴-۲۲. نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک

متغیر پیش بین
ضرایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد

مقدار T
سطح معنی داری (.Sig)

ضریب بتا
(?)
خطای استاندارد
ضریب بتا
(?)

رضایت مشتری
۵۶۷/۰
۲۳۷/۰
۴۹۰/۰
۳۸۸/۲
۰۲۸/۰

داده های جدول بالا نشان می دهد که چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیر پیش بین (رضایت مشتری) کوچکتر از ۰۵/۰ است بنابراین تأثیر متغیر پیش بین مذکور بر متغیر ملاک (عملکرد تجاری) معنی دار است. به عبارت دیگر فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می گردد. از طرفی متغیر رضایت مشتری با ضریب رگرسیونی (۴۹۰/۰)، تأثیر رگرسیونی را بر متغیر ملاک داشته است. این یافته را با ۹۵% اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.

نمودار ۴-۳. نتایج نمودار هیستوگرام مربوط به فرضیه تحقیق
همانطوری که نمودار هیستوگرام بالا و نمودار تجمعی پایین مشاهده می شود نقاطی که روی قطر قرار می گیرند، نشان می دهند که احتمال تجمعی مشاهده شده با احتمال تجمعی مورد انتظار یکسان است. در واقع، هر قدر تجمع نقاط حول قطر بیشتر باشد، دقیق تر می توان متغیر ملاک را پیش بینی کرد. بر اساس داده های نمودار پایین، متغیر پیش بین (رضایت مشتری) بر متغیر ملاک (عملکرد تجاری) تأثیر دارد. تقریباً هر مورد از احتمال تجمعی مشاهده شده با احتمال تجمعی مورد انتظار هم اندازه است و نقاط روی خط ۴۵ درجه می افتند. به عبارتی، انحراف نقاط از خط کمتر است.

نمودار ۴-۴. نتایج نمودار تجمعی مربوط به فرضیه تحقیق

۵-۱. مقدمه
در این فصل با استفاده از داده های آماری و جدول های فصل چهارم، ابتدا متغیرهای تحقیق، توصیف شده سپس فرضیه تحقیق مورد تجزیه، تحلیل، بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است. در ادامه نیز به پیشنهادهای مبتنی بر یافته ها و پیشنهادهای پژوهشی و نیز به محدودیت های تحقیق اشاره شده است.

۵-۲. نتایج آمار توصیفی
۵-۲-۱. توصیف سؤالات رضایت مشتری
* همانطور که از جدول (۴-۱) مربوط به سؤال اول متغیر رضایت مشتری در فصل چهارم مشخص است این سؤال دارای کمترین امتیاز معادل ۰۰/۲ و بیشترین امتیاز معادل ۰۰/۴ بوده، میان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید