این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه عملکرد تجاری از پرسشنامه عملکرد تجاری هسو۱۰۴ (۲۰۰۸) که از ۸ سؤال در طیف ۵ درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) ساخته شده است استفاده شد.
در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار سنجش، باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد. منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. همچنین منظور از پایایی این است که نتایج ناشی از اجرای ابزار در محیط های دیگر بایستی با نتایج محاسبه شده یکسان یا نزدیک به آن باشد (خاکی، ۱۳۸۲). در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار از روایی صوری استفاده شد. در این راستا پرسشنامه ها مورد تأیید اساتید محترم راهنما، مشاور و چند نفر از کارشناسان قرار گرفت. اما آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سوالات بکار رفته، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ می باشد. چرا که تقریباً آلفای کرونباخ را می توان شاخص مناسبی برای اعتبار و هماهنگی درونی بکار برد (سکاران، ۱۳۸۸). در این روش، اگر ضریب آلفا کمتر از ۶۰/۰ باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷۰/۰ قابل قبول و بیش از ۸۰/۰ خوب تلقی می شود (همان منبع). بر این اساس، میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت مشتری، ۸۷/۰ و عملکرد تجاری نیز ۷۹/. محاسبه شد.

۳-۶. روش های تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور ارایه نتایج پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی شرح ذیل استفاده شده است:
۱- برای توصیف داده ها از درصد، جدول توزیع فراوانی به همراه رسم جدول و نمودار استفاده شد.
۲- برای تحلیل داده ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه های پژوهش، و نیز برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای آمار استنباطی پارامتریک تحلیل رگرسیون دومتغیره استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار ۱۰۵spss تجزیه و تحلیل شد.

۳-۷. مراحل و چگونگی اجرای پژوهش
در اجرای این طرح پژوهشی به طور خلاصه اقدامات زیر صورت گرفته است: ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع طرح؛ اعم از کتاب، طرح های پژوهشی انجام شده در داخل و خارج از کشور، مقالات، اینترنت و … مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس بر اساس یافته های حاصل از ادبیات تحقیق و با توجه به موضوع تحقیق اولاً اهداف، سؤالات و فرضیه ها تحقیق تنظیم شد سپس به منظور جمع آوری داده ها، از ابزار استاندارد مربوطه استفاده گردید. در مرحله بعد حجم نمونه از بین جامعه آماری بر اساس روش های علمی، نمونه گیری و مشخص شد. در پایان نیز ابزار مورد نظر بر روی جمعیت نمونه اجرا گردید.
روش اجرای ابزار نیز بدین صورت بود که پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل و طی فرآیندی به شرکتهای بیمه منتخب مراجعه شد و با ارایه توضیحات لازم برای مسؤل مربوطه، نسبت به توزیع پرسشنامه ها اقدام گردید. در پایان، پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۴-۱. مقدمه

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل شده بودند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت شدند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل گردیدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از تکنیک آزمون رگرسیون دومتغیره فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

۴-۲. آمار توصیفی
قبل از ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، می بایست تمامی متغیرهای تحقیق توصیف شوند. در این راستا گزارشی توصیفی از متغیرهای تحقیق در قالب جداول و نمودارهای هیستوگرام ارائه شده است. بر همین اساس نتایج در جداول ۴-۱ الی ۴-۱۹ و نمودار ۴-۱ الی ۴-۲ شرح ذیل آمده است:

جدول ۴-۱. توصیف سؤال اول متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۱
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۸۷/۲
۷۷/۰
۶۰/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال اول متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۸۷/۲، انحراف معیار ۷۷/۰ و واریانس سؤالات نیز ۶۰/۰ می باشد.
جدول ۴-۲. توصیف سؤال دوم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۲
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۳/۲
۷۴/۰
۵۶/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال دوم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۳/۲، انحراف معیار ۷۴/۰ و واریانس سؤالات نیز ۵۶/۰ می باشد.
جدول ۴-۳. توصیف سؤال سوم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۳
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۷۴/۲
۷۷/۰
۶۰/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال سوم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۷۴/۲، انحراف معیار ۷۷/۰ و واریانس سؤالات نیز ۶۰/۰ می باشد.

جدول ۴-۴. توصیف سؤال سوم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۴
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۷/۲
۶۹/۰
۴۸/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال چهارم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۷/۲، انحراف معیار ۶۹/۰ و واریانس سؤالات نیز ۴۸/۰ می باشد.
جدول ۴-۵. توصیف سؤال پنجم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۵
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۷۹/۲
۶۳/۰
۵۸/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال پنجم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۷۹/۲، انحراف معیار ۶۳/۰ و واریانس سؤالات نیز ۵۸/۰ می باشد.
جدول ۴-۶. توصیف سؤال ششم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۶
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۱/۲
۶۳/۰
۴۰/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال ششم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۷۹/۲، انحراف معیار ۶۳/۰ و واریانس سؤالات نیز ۴۰/۰ می باشد.

جدول ۴-۷. توصیف سؤال هفتم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۷
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۴/۲
۷۱/۰
۵۱/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال هفتم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۴/۲، انحراف معیار ۷۱/۰ و واریانس سؤالات نیز ۵۱/۰ می باشد.
جدول ۴-۸. توصیف سؤال هشتم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۸
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۸۷/۲
۵۸/۰
۳۳/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال هشتم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۸۷/۲، انحراف معیار ۵۸/۰ و واریانس سؤالات نیز ۳۳/۰ می باشد.
جدول ۴-۹. توصیف سؤال نهم متغیر رضایت مشتری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۹
۴۰۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۳/۲
۵۸/۰
۳۴/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال نهم متغیر رضایت مشتری ۴۰۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۳/۲، انحراف معیار ۵۸/۰ و واریانس سؤالات نیز ۳۴/۰ می باشد.
جدول ۴-۱۰. توصیف سؤال اول متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۱
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۵/۲
۵۱/۰
۲۶/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال اول متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۵/۲، انحراف معیار ۵۱/۰ و واریانس سؤالات نیز ۲۶/۰ می باشد.
جدول ۴-۱۱. توصیف سؤال دوم متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۲
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۹۰/۲
۶۴/۰
۴۱/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال دوم متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره سؤالات ۰۰/۲، حداکثر نمره سؤالات ۰۰/۴، میانگین نمره سؤال ۹۰/۲، انحراف معیار ۶۴/۰ و واریانس سؤالات نیز ۴۱/۰ می باشد.
جدول ۴-۱۲. توصیف سؤال سوم متغیر عملکرد تجاری
شماره سؤال
تعداد پاسخگویان
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
۳
۲۰
۰۰/۲
۰۰/۴
۵۵/۲
۵۱/۰
۲۶/۰

داده های جدول و نمودار بالا نشان می دهد که؛ تعداد پاسخگویان در مورد متغیر سؤال سوم متغیر عملکرد تجاری ۲۰ نفر، حداقل نمره

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید