در این تحقیق نیز از آنجا که تحقیق حاضر نیز از نوع تحقیقات پیمایشی است و در تحقیقات پیمایشی هدف، شناخت پارامترهای جامعه است، ابتدا به کمک شاخص‏های مرکزی و پراکندگی به توصیف اطلاعات جمعیت‏شناختی و سوالات اصلی پرسشنامه بر اساس هر متغیر پرداخته می‏شود. روش تحلیل استنباطی داده‏ها استفاده از آزمون همبستگی پیرسون می‏باشد که بر این اساس رابطه میان متغیرها به کمک آزمون همبستگی پیرسون سنجیده می‏شود.

۴ تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴‌.۱‌ مقدمه
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای پاسخ به سوالات و یا بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‏کنندگان قرار می‌گیرند(خاکی،۱۳۹۰: ۱۸۴). به منظور انجام تحقیق حاضر، پرسشنامه‏ای در میان بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان توزیع و داده‏های مورد نیاز جمع‏آوری گردید..
شایان ذکر است که پرسشنامه تحقیق حاضر علاوه بر مقدمه، حاوی سه بخش کلی است. بخش اول آن شامل اطلاعات عمومی و متغیرهای جمعیت‏شناختی پاسخ‌دهندگان و شامل متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و سابقه کار در بانک می‌باشد؛ بخش دوم مشتمل بر ۳۴ سؤال (پنج گزینه‌ای طیف لیکرت) مرتبط با ابعاد نظام جبران خدمات است؛ بخش سوم نیز مشتمل بر ۲۷ سؤال (پنج گزینه‌ای طیف لیکرت) مرتبط با ابعاد بهره‏وری کارکنان (پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت، ۱۹۸۰) است. شکل کلی و امتیازبندی طیف لیکرت برای سوالات پرسشنامه به صورت ذیل می‏باشد:
نظر
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
رتبه
۱
۲
۳
۴
۵
جدول۴-۱: نحوه امتیازبندی طیف لیکرت برای سوالات پرسشنامه
تنها برای سوالات مربوط به مؤلفه هشتم متغیر جبران مالی مستقیم و مؤلفه دوم متغیر جبران غیرمالی شغلی در پرسشنامه، امتیازبندی طیف لیکرت برعکس رویه مذکور بود.
۴‌.۲‌ تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق
در ادامه به بررسی آمار توصیفی داده‌ها براساس مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخ‏دهندگان و فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته می‌شود.
۴‌.۲‌.۱‌ جنسیت پاسخ‏دهندگان
با توجه به پاسخ‏های موجود در پرسشنامه مشخص گردید که از بین ۷۹ نفر پاسخ‏دهنده، ۵/۱۶ درصد آنها (۱۳ نفر) زن و ۵/۸۳ درصد آنها (۶۶ نفر) نیز مرد می‌باشند. در ادامه جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان مشخص گردیده است.
تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر جنسیت
جنسیت
زن
مرد
تعداد
۱۳
۶۶
درصد
۵/۱۶%
۵/۸۳%
جدول۴-۲: وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان

شکل ۴-۱ نمودار وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان
۴‌.۲‌.۲‌ وضعیت تأهل پاسخ‏دهندگان
با توجه به پاسخ‏های موجود در پرسشنامه مشخص گردید که حدود ۵/۲ درصد پاسخ‏دهندگان (۲ نفر) مجرد و ۵/۹۷ درصد پاسخ‏دهندگان (۷۷ نفر) متأهل می‏باشند. در ادامه جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان مشخص گردیده است.

تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
تعداد
۲
۷۷
درصد
۷/۲۵%
۳/۷۴%
جدول۴-۳: وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان

شکل ۴-۲ نمودار وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان
۴‌.۲‌.۳‌ سن پاسخ‏دهندگان
با توجه به پاسخ‏های موجود در پرسشنامه مشخص گردید که حدود ۵/۲ درصد پاسخ‏دهندگان (۲ نفر) در محدوده سنی ۳۰ سال و کمتر، ۷/۳۶ درصد پاسخ‏دهندگان (۲۹ نفر) در محدوده سنی بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ سال، ۵/۵۹ درصد پاسخ‏دهندگان (۴۷ نفر) در محدوده سنی بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ سال و ۳/۱ درصد پاسخ‏دهندگان (۱ نفر) در محدوده سنی بیشتر از ۵۰ تا ۶۰ سال، قرار دارند. در ادامه جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان مشخص گردیده است.

تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر وضعیت سنی
دامنه سنی
۳۰ سال و کمتر
بیشتر از ۳۰ تا ۴۰ سال
بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ سال
بیشتر از ۵۰ تا ۶۰ سال
تعداد
۲
۲۹
۴۷
۱
درصد
۵/۲%
۷/۳۶%
۵/۵۹%
۳/۱%
جدول۴-۴: وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان

شکل ۴-۳ نمودار وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان
۴‌.۲‌.۴‌ وضعیت تحصیلی پاسخ‏دهندگان
با توجه به پاسخ‏های موجود در پرسشنامه مشخص گردید که حدود ۳/۱ درصد پاسخ‏دهندگان (۱ نفر) دارای تحصیلات زیردیپلم، ۵۷ درصد پاسخ‏دهندگان (۴۵ نفر) دارای تحصیلات دیپلم و فوق‏دیپلم، ۳۸ درصد پاسخ‏دهندگان (۳۰ نفر) دارای تحصیلات لیسانس و ۸/۳ درصد پاسخ‏دهندگان (۳ نفر) دارای تحصیلات فوق‏لیسانس و بالاتر می‏باشند. در ادامه جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان مشخص گردیده است.
تعداد و درصد پاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر وضعیت تحصیلی
میزان تحصیلات
زیر دیپلم
دیپلم و فوق‏دیپلم
لیسانس
فوق‏لیسانس و بالاتر
تعداد
۱
۴۵
۳۰
۳
درصد
۳/۱%
۵۷%
۳۸%
۸/۳%
جدول۴-۵: وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان

شکل ۴-۴ نمودار وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان
۴‌.۲‌.۵‌ سابقه کاری و پست سازمانی پاسخ‏دهندگان
با توجه به پاسخ‏های موجود در پرسشنامه مشخص گردید که حدود ۵/۲ درصد پاسخ‏دهندگان (۲ نفر) دارای سابقه کاری ۵ سال و کمتر، ۴/۱۱ درصد پاسخ‏دهندگان (۹ نفر) دارای سابقه کاری بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال، ۲/۱۵ درصد پاسخ‏دهندگان (۱۲ نفر) دارای سابقه کاری بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۸/۲۷ درصد پاسخ‏دهندگان (۲۲ نفر) دارای سابقه کاری بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ سال و ۴۳ درصد پاسخ‏دهندگان (۳۴ نفر) دارای سابقه کاری بیشتر۲۰ سال در شرکت می‏باشند. لازم به ذکر است که پست سازمانی تمامی پاسخ دهندگان؛ متصدی امور بانکی (تحویلدار) با رتبه های ۱، ۲ و۳ می باشد. در ادامه جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت سابقه کاری پاسخ‌دهندگان مشخص گردیده است.
تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس سابقه کار
سابقه استخدامی
۵ سال و کمتر
بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال
بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال
بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ سال
بیشتر از ۲۰ سال
تعداد
۲
۹
۱۲
۲۲
۳۴
درصد
۵/۲%
۴/۱۱%
۲/۱۵%
۸/۲۷%
۰/۴۳%
جدول۴-۶: وضعیت سابقه کاری پاسخ‌دهندگان

شکل ۴-۵ نمودار سابقه کاری پاسخ‌دهندگان
۴‌.۳‌ فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه
در این بخش جداول مربوط به فراوانی (شاخص‏های مرکزی و پراکندگی) به تفکیک هر متغیر ارائه می‎گردد.
۴‌.۳‌.۱‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم
فراوانی سوالات متغیر مذکور (شامل میانگین، مد، انحراف معیار و تعداد پاسخ‏های داده شده برای هر گزینه طیف لیکرت) در جدول زیر مشخص گردیده است.
گویه پرسشنامه
میانگین
مد
انحراف
معیار
تعداد پاسخ برای گزینه

۱
۲
۳
۴
۵
رضایت از حقوق دریافتی
۲.۵۸۲
۲
۰.۸۸۶
۷
۳۱
۳۱
۸
۲
رضایت از زمان پرداخت حقوق
۱.۷۳۴
۱
۰.۸۱۲
۳۶
۳۱
۹
۳
۰
رضایت از روش پرداخت حقوق
۱.۸۳۵
۱
۰.۸۵۴
۳۳
۲۸
۱۷
۰
۱
تلقی عادلانه از پرداخت های سازمان در قبال کار
۲.۶۸۴
۳
۱.۱۰۴
۱۱
۲۴
۳۰
۷
۷
تلقی عادلانه از پرداخت های سازمان در قبال مسئولیت
۲.۸۴۸
۳
۱.۰۵۱
۶
۲۵
۳۰
۱۱
۷
تلقی عادلانه از دریافتی ها در سازمان در مقایسه با سایر همکاران
۲.۸۷۳
۳
۰.۹۵۲
۴
۲۴
۳۴
۱۲
۵
تلقی عادلانه از دریافتی ها در سازمان در مقایسه با سایر سازمانها
۲.۸۲۳
۲
۰.۹۸۴
۳
۳۱
۲۸
۱۱
۶
نیاز به بازنگری در سیستم پرداخت حقوق و مزایای بانک
۳.۳۶۷
۳
۰.۹۳۶
۳
۹
۳۰
۳۰
۷
منطقی بودن اقدامات مربوط به سیستم پرداخت حقوق و مزایا
۲.۷۳۴
۳
۰.۸۷۳
۴
۲۸
۳۵
۹
۳
رضایت از میزان پرداخت‏های بانک بابت اضافه کاری
۳.۳۱۶
۳
۱.۰۶۹
۲
۱۶
۳۰
۱۷
۱۴
مشوق بودن سیستم پرداخت حقوق و مزایا برای عملکرد بهتر
۲.۵۳۲
۳
۱.۰۳۶
۱۵
۲۲
۲۹
۱۱
۲
دریافت پاداش نقدی در خصوص بهبود عملکرد
۳.۲۹۱
۳
۰.۹۸۹
۲
۱۲
۳۸
۱۵
۱۲
جدول۴-۷: فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم
۴‌.۳‌.۲‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم
فراوانی سوالات متغیر مذکور (شامل میانگین، مد، انحراف معیار و تعداد پاسخ‏های داده شده برای هر گزینه طیف لیکرت) در جدول زیر مشخص گردیده است.

گویه پرسشنامه
میانگین
مد
انحراف
معیار
تعداد پاسخ برای گزینه

۱
۲
۳
۴
۵
رضایت از نحوه پرداخت تسهیلات مربوط به رفع احتیاجات ضروری و مسکن
۲.۰۷۶
۲
۰.۹۴۴
۲۱
۳۹
۱۴
۲
۳
امکان استفاده از مرخصی
۲.۷۸۵
۳
۰.۹۹۶
۱۰
۱۴
۴۳
۷
۵
رضایت از قوانین و مقررات بانک برای استفاده از مرخصی
۲.۷۲۲
۳
۱.۰۳۷
۱۰
۲۲
۳۱
۱۲
۴
رضایت از طرح‏های مندرج در قوانین و مقررات بانک برای حمایت از کارکنان در زمان‏ بازنشستگی
۳.۰۱۳
۳
۰.۹۹۳
۶
۱۲
۴۴
۹
۸
رضایت از اقدامات صورت گرفته جهت تامین آراستگی کارکنان
۲.۷۵۹
۳
۰.۸۵۱
۴
۲۶
۳۶
۱۱
۲
ارزیابی وضعیت تامین امکانات لازم جهت رفت و آمد کارکنان
۳.۴۴۳
۳
۱.۰۴۷
۲
۱۱
۳۲
۱۸
۱۶
برخورداری از امکانات مربوط به بهداشت و درمان
۲.۶۲۰
۲
۱.۰۶۶
۱۰
۲۹
۲۷
۷
۶
رضایتبخش بودن طرح‏های مندرج در قوانین و مقررات بانک برای حمایت از کارکنان در زمان‏ بیماری
۲.۵۷۰
۳
۰.۹۱۵
۹
۲۷
۳۵
۵
۳
مطلوب بودن میزان تعهدات بانک برای بیمه عمر
۲.۷۰۹
۳
۰.۸۰۳
۳
۲۷
۴۳
۲
۴
مطلوب بودن میزان تعهدات بانک برای بیمه حوادث
۲.۵۰۶
۲
۰.۸۷۵
۶
۳۸
۲۷
۵
۳
مطلوب بودن میزان تعهدات بانک برای بیمه خدمات درمانی
۲.۴۰۵
۲
۰.۹۹۴
۱۴
۳۳
۱۹
۱۲
۱
رضایتبخش بودن طرح‏های مندرج در قوانین و مقررات بانک برای حمایت از کارکنان در خصوص نقص عضو و از کارافتادگی دائم
۲.۸۲۳
۳
۰.۸۱۳
۴
۲۰
۴۳
۱۰
۲
جدول۴-۸: فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیر مستقیم
۴‌.۳‌.۳‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی
فراوانی سوالات متغیر مذکور (شامل میانگین، مد، انحراف معیار و تعداد پاسخ‏های داده شده برای هر گزینه طیف لیکرت) در جدول زیر مشخص گردیده است.
گویه پرسشنامه
میانگین
مد
انحراف
معیار
تعداد پاسخ برای گزینه

۱
۲
۳
۴
۵
نیاز به تنوع مهارت برای انجام شغل
۲.۳۹۲
۲
۰.۹۳۹
۱۳
۳۲
۲۶
۶
۲
ساده و تکراری بودن شغل
۳.۳۱۶
۳
۱.۰۳۲
۲
۱۵
۳۰
۲۰
۱۲
میزان تاثیرپذیری مشتریان از خوب انجام شدن شغل تحت تصدی
۱.۹۶۲
۱
۰.۹۱۲
۲۹
۲۹
۱۶
۵
۰
با اهمیت تلقی نمودن شغل و وظیفه در مقایسه با سایر مشاغل
۲.۰۵۱
۲
۱.۰۲۴
۲۶
۳۲
۱۶
۱
۴
آگاهی دهنده بودن شغل
۲.۳۴۲
۲
۰.۹۹۹
۱۶
۳۱
۲۴
۵
۳
فراهم آمدن فرصت های

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید