بیشتر برای انجام صحیح کار
۲.۵۱۹
۲
۰.۹۷۲
۹
۳۴
۲۶
۶
۴
اختیارات مناسب شغل
۲.۴۶۸
۲
۰.۷۶۵
۶
۳۶
۳۲
۴
۱
ابتکاری بودن شغل
۲.۷۷۲
۳
۱.۰۸۵
۹
۲۱
۳۷
۳
۹
آزادی و استقلال کاری در شغل
۳.۱۱۴
۳
۱.۰۱۳
۵
۱۴
۳۴
۱۹
۷
هویت داشتن شغل
۲.۵۴۴
۲
۰.۸۷۴
۷
۳۳
۳۰
۷
۲
جدول۴-۹: فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی
۴‌.۳‌.۴‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار
فراوانی سوالات متغیر مذکور (شامل میانگین، مد، انحراف معیار و تعداد پاسخ‏های داده شده برای هر گزینه طیف لیکرت) در جدول زیر مشخص گردیده است.

گویه پرسشنامه
میانگین
مد
انحراف
معیار
تعداد پاسخ برای گزینه

۱
۲
۳
۴
۵
متکی بودن به مافوق در زمان دشواری کار
۳.۰۱۳
۳
۱.۲۴۵
۸
۲۰
۳۰
۵
۱۶
ارزیابی شایستگی مدیر مافوق
۲.۶۷۱
۳
۱.۰۷۱
۱۰
۲۶
۲۹
۸
۶
صمیمی و دوستانه بودن روابط فی مابین همکاران
۲.۳۴۲
۲
۱.۰۴۹
۱۹
۲۶
۲۵
۶
۳
رضایت از حفظ احترام و منزلت شخصی در بانک
۲.۴۱۸
۲
۱.۰۹۳
۱۷
۲۸
۲۲
۸
۴
رضایت از شرایط و محیط کاری از نظر نبود استرس
۳.۲۲۸
۳
۱.۱۳۲
۴
۱۸
۲۶
۱۸
۱۳
رضایت از شرایط و محیط کاری در زمینه رعایت قواعد ارگونومی
۳.۲۷۸
۳
۰.۹۱۹
۱
۱۳
۳۷
۱۹
۹
رضایت از شرایط و محیط کاری از نظر بهداشت
۳.۰۱۳
۲
۰.۹۱۳
۰
۲۸
۲۶
۲۱
۴
منطقی و قابل اجرا یودن قوانین، مقررات و خط‏مشی‏های سازمانی بانک
۲.۸۷۳
۳
۰.۹۹۲
۵
۲۴
۳۱
۱۴
۵
صادقانه و معتمدانه بودن روابط فی مابین همکاران
۲.۷۵۹
۳
۰.۹۲۳
۵
۲۷
۳۲
۱۲
۳
جدول۴-۱۰: فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار
۴‌.۳‌.۵‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان
فراوانی سوالات متغیر مذکور (شامل میانگین، مد، انحراف معیار و تعداد پاسخ‏های داده شده برای هر گزینه طیف لیکرت) در جدول زیر مشخص گردیده است.
گویه پرسشنامه
میانگین
مد
انحراف
معیار
تعداد پاسخ برای گزینه

۱
۲
۳
۴
۵
تلقی شغل به عنوان عامل موفقیت فردی در سازمان
۲.۶۴۶
۲
۱.۱۷۷
۱۰
۳۳
۲۱
۵
۱۰
گذراندن دوره‏های آموزشی ضمن خدمت در سازمان
۲.۰۶۳
۲
۰.۷۵۷
۱۹
۳۷
۲۲
۱
۰
دریافت آموزش‏های لازم در خصوص انجام شغل
۲.۵۸۲
۲
۰.۹۴۲
۸
۳۱
۲۹
۸
۳
تذکراز سوی مسئولان برای اشتباهات ناشی از عدم‏درک درست کارها
۳.۰۰۰
۳
۱.۱۷۷
۶
۲۳
۲۸
۹
۱۳
تشویق در سازمان در خصوص پرسیدن نحوه صحیح انجام کار
۳.۳۲۹
۳
۱.۰۵۹
۲
۱۵
۳۱
۱۷
۱۴
داشتن درک صحیحی از اهداف کاری
۲.۳۱۶
۲
۰.۸۹۹
۱۳
۳۵
۲۷
۱
۳
تلاش سازمان برای داشتن درک درستی از کار توسط کارکنان
۲.۵۴۴
۳
۱.۰۲۳
۱۴
۲۳
۲۹
۱۱
۲
تامین نیازهای مالی انجام شغل از سوی سازمان
۲.۵۷۰
۲
۰.۹۰۱
۷
۳۲
۳۱
۶
۳
در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات کافی برای انجام شغل
۲.۶۹۶
۳
۰.۸۸۲
۵
۲۷
۳۸
۵
۴
حمایت سایر واحدهای سازمانی در تحقق اهداف واحد سازمانی
۳.۰۶۳
۳
۱.۰۳۰
۲
۲۵
۲۶
۱۸
۸
حمایت مستقیم مسئولان برای انجام کارهای دشوار
۳.۰۰۰
۳
۱.۰۰۰
۴
۱۹
۳۷
۱۱
۸
وجود فرصت‏های مناسب و کافی برای ارتقاء سازمانی در شغل
۳.۴۳۰
۳
۱.۰۷۰
۲
۱۰
۳۸
۱۰
۱۹
دریافت پاداش‏های نقدی در مواقع نشان دادن ابتکار عمل
۳.۴۳۰
۳
۱.۰۷۰
۱
۱۴
۳۲
۱۴
۱۸
استقبال و قدردانی سازمان از ابتکار عمل کارکنان
۳.۱۹۰
۳
۰.۹۸۸
۲
۱۶
۳۶
۱۵
۱۰
حمایت از سوی مافوق در زمان بروز مشکلات فردی در محیط کار
۲.۹۲۴
۳
۱.۰۷۱
۵
۲۳
۳۴
۷
۱۰
اطلاع و آگاهی از کیفیت کار در سازمان
۲.۴۱۸
۲
۰.۷۲۷
۷
۳۵
۳۵
۱
۱
کسب آگاهی از سوی سازمان در خصوص روش‏های بهبود عملکرد
۲.۷۹۷
۳
۰.۶۶۸
۱
۲۳
۴۷
۷
۱
دریافت بازخور درخصوص عملکرد کلی
۲.۹۲۴
۳
۰.۷۶۴
۱
۲۰
۴۵
۱۰
۳
دریافت بازخور درخصوص نتایج منفی کار
۲.۷۴۷
۳
۱.۰۸۰
۱۰
۲۲
۳۱
۱۰
۶
دریافت بازخور درخصوص نتایج مثبت کار
۲.۸۷۳
۳
۰.۸۲۲
۲
۲۳
۴۰
۱۱
۳
مطابق با اصول اخلاقی بودن تصمیمات سازمان درخصوص کارمندان
۳.۰۵۱
۳
۰.۹۵۹
۱
۲۲
۳۷
۱۰
۹
منصفانه بودن تصمیمات سازمان درخصوص کارمندان
۳.۱۲۷
۳
۱.۰۹۰
۲
۲۲
۳۳
۸
۱۴
انتصاب پرسنل در سازمان بر اساس ضوابط و شایستگی
۳.۴۵۶
۳
۱.۱۵۲
۳
۱۴
۲۵
۱۸
۱۹
میزان اعتماد به مدیران مافوق
۲.۸۲۳
۲
۱.۱۹۶
۹
۲۶
۲۵
۸
۱۱
تأثیر شرایط بیرون سازمان و بازار کار بر عملکرد
۲.۶۰۸
۳
۰.۹۹۳
۱۰
۲۶
۳۲
۷
۴
تأثیر شرایط اقتصادی جامعه بر عملکرد
۲.۳۰۴
۲
۱.۰۵۴
۲۰
۲۷
۲۳
۶
۳
تأثیر رقابت با سازمان‏های مشابه بر عملکرد
۲.۲۰۰
۲
۱.۰۵۵
۲۳
۲۸
۲۰
۵
۳
جدول۴-۱۱: فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان
۴‌.۴‌ تحلیل استنباطی یافته‏های تحقیق
۴‌.۴‌.۱‌ نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در محیط نرم‏افزاری spss به همراه فرضیات فرعی ذیل استفاده گردیده است.
o فرض: توزیع متغیرهای تحقیق نرمال است.
o فرض: توزیع متغیرهای تحقیق نرمال نیست.
چنانچه مقدار سطح معناداری به دست آمده برای متغیر بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل رد می‏گردد که به معنای نرمال بودن توزیع متغیر می‏باشد و در صورتی که سطح معناداری به دست آمده برای متغیر کمتر از ۰۵/۰ باشد فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می‏گردد که به معنای غیرنرمال بودن توزیع متغیر می‏باشد. با توجه به خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق، مشاهده می‏شود که سطوح معناداری بدست آمده برای پنج متغیر اصلی بیشتر از ۰۵/۰ می‏باشد بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که فرضیه نرمال بودن توزیع هر پنج متغیر اصلی تأیید میشود به عبارت دیگر توزیع هر پنج متغیر اصلی تحقیق نرمال است.
خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
متغیر
Mean
Std. D
Z
Sig
جبران مالی مستقیم
۲.۷۱۹
۰.۶۳۱
۰.۴۸۲
۰.۹۷۴
جبران مالی غیرمستقیم
۲.۷۰۳
۰.۵۷۵
۰.۸۳۱
۰.۴۹۵
جبران غیرمالی شغلی
۲.۵۴۸
۰.۵۹۶
۱.۰۱۷
۰.۲۵۲
جبران غیرمالی محیط کار
۲.۸۴۴
۰.۷۰۷
۰.۸۸۸
۰.۴۰۹
بهره‏وری کارکنان
۲.۸۲۰
۰.۵۷۰
۰.۵۸۶
۰.۸۸۲
جدول۴-۱۲: خروجی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
۴‌.۴‌.۲‌ بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علی بین متغیرها)
فرضیات تحقیق براساس داده‏های جمع‏آوری شده و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم‏افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به شرح ذیل می‏باشد:
۴‌.۴‌.۲‌.۱‌ بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق
* بیان اولیه فرضیه: بین جبران خدمات مالی مستقیم با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی تشخیص پذیرش یا رد این فرضیه و وجود رابطه معنی‏داری بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم‏افزاری spss، با توجه به فرضیات فرعی ذیل، استفاده گردیده است:
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات مالی مستقیم و بهره‏وری نیروی انسانی برابر صفر است.
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات مالی مستقیم و بهره‏وری نیروی انسانی مخالف صفر است.
نتایج مربوط به تجزیه‏وتحلیل ضریب همبستگی برای دو متغیر مذکور در جدول زیر مشخص گردیده است.
ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی اول تحقیق
متغیر
جبران خدمات مالی مستقیم
بهره‏وری نیروی انسانی
جبران خدمات مالی مستقیم
Pe Cor
۱
۰.۶۹۴

Sig

۰.۰۰۰
بهره‏وری نیروی انسانی
Pe Cor
۰.۶۹۴
۱

Sig
۰.۰۰۰

Pe Cor : Pearson Correlation Sig : Sig. (2-tailed)
جدول۴-۱۳: ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی اول تحقیق
با توجه به خروجی spss، اگر مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده، از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) بیشتر باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% رد می‏شود که می‏توان گفت ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر صفر است. از سوی دیگر اگر مقدار این عدد از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود که به معنای غیرصفر بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر است. همانگونه که نتایج آزمون همبستگی (جدول مذکور) نشان می‏دهد مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده (۰۰۰/۰) از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر بوده و فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود (ضریب همبستگی بین دو متغیر مخالف صفر است). بنابراین می‏توان گفت که بین دو متغیر جبران خدمات مالی مستقیم و بهره‏وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد. میزان همبستگی بین این دو متغیر ۶۹۴/۰ و مثبت می‏باشد که به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
۴‌.۴‌.۲‌.۲‌ بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق
* بیان اولیه فرضیه: بین جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی تشخیص پذیرش یا رد این فرضیه و وجود رابطه معنی‏داری بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم‏افزاری spss، با توجه به فرضیات فرعی ذیل، استفاده گردیده است:
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) و بهره‏وری نیروی انسانی برابر صفر است.
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) و بهره‏وری نیروی انسانی مخالف صفر است.
نتایج مربوط به تجزیه‏وتحلیل ضریب همبستگی برای دو متغیر مذکور در جدول زیر مشخص گردیده است.
ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی دوم تحقیق
متغیر
جبران خدمات مالی غیرمستقیم
بهره‏وری نیروی انسانی
جبران خدمات مالی غیرمستقیم
Pe Cor
۱
۰.۷۸۰

Sig

۰.۰۰۰
بهره‏وری نیروی انسانی
Pe Cor
۰.۷۸۰
۱

Sig
۰.۰۰۰

Pe Cor : Pearson Correlation Sig : Sig. (2-tailed)
جدول۴-۱۴: ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی دوم تحقیق
با توجه به خروجی spss، اگر مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده، از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) بیشتر باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% رد می‏شود که می‏توان گفت ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر صفر است. از سوی دیگر اگر مقدار این عدد از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود که به معنای غیرصفر بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر است. همانگونه که نتایج آزمون همبستگی (جدول مذکور) نشان می‏دهد مقدار عدد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید