معنی‌داری(sig) مشاهده شده (۰۰۰/۰) از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر بوده و فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود (ضریب همبستگی بین دو متغیر مخالف صفر است). بنابراین می‏توان گفت که بین دو متغیر جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) و بهره‏وری نیروی انسانی ارتباط معنادار وجود دارد. میزان همبستگی بین این دو متغیر ۷۸۰/۰ و مثبت می‏باشد که به معنای وجود ارتباط مستقیم بین دو متغیر است.
۴‌.۴‌.۲‌.۳‌ بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق
* بیان اولیه فرضیه: بین جبران خدمات غیرمالی حاصل از شغل با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی تشخیص پذیرش یا رد این فرضیه و وجود رابطه معنی‏داری بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم‏افزاری spss، با توجه به فرضیات فرعی ذیل، استفاده گردیده است:
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات غیرمالی حاصل از شغل و بهره‏وری نیروی انسانی برابر صفر است.
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات غیرمالی حاصل از شغل و بهره‏وری نیروی انسانی مخالف صفر است.
نتایج مربوط به تجزیه‏وتحلیل ضریب همبستگی برای دو متغیر مذکور در جدول زیر مشخص گردیده است.
ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی سوم تحقیق
متغیر
جبران خدمات غیرمالی شغلی
بهره‏وری نیروی انسانی
جبران خدمات غیرمالی شغلی
Pe Cor
۱
۰.۵۹۰

Sig

۰.۰۰۰
بهره‏وری نیروی انسانی
Pe Cor
۰.۵۹۰
۱

Sig
۰.۰۰۰

Pe Cor : Pearson Correlation Sig : Sig. (2-tailed)
جدول۴-۱۵: ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی سوم تحقیق
با توجه به خروجی spss، اگر مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده، از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) بیشتر باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% رد می‏شود که می‏توان گفت ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر صفر است. از سوی دیگر اگر مقدار این عدد از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود که به معنای غیرصفر بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر است. همانگونه که نتایج آزمون همبستگی (جدول مذکور) نشان می‏دهد مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده (۰۰۰/۰) از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر بوده و فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود (ضریب همبستگی بین دو متغیر مخالف صفر است). بنابراین می‏توان گفت که بین دو متغیر جبران خدمات غیرمالی حاصل از شغل و بهره‏وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد. میزان همبستگی بین این دو متغیر ۵۹۰/۰ و مثبت می‏باشد که به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
۴‌.۴‌.۲‌.۴‌ بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق
* بیان اولیه فرضیه: بین جبران خدمات غیرمالی حاصل از محیط کار با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی تشخیص پذیرش یا رد این فرضیه و وجود رابطه معنی‏داری بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم‏افزاری spss، با توجه به فرضیات فرعی ذیل، استفاده گردیده است:
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات غیرمالی حاصل از محیط کار و بهره‏وری نیروی انسانی برابر صفر است.
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات غیرمالی حاصل از محیط کار و بهره‏وری نیروی انسانی مخالف صفر است.
نتایج مربوط به تجزیه‏وتحلیل ضریب همبستگی برای دو متغیر مذکور در جدول زیر مشخص گردیده است.
ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی چهارم تحقیق
متغیر
جبران خدمات غیرمالی محیط کار
بهره‏وری نیروی انسانی
جبران خدمات غیرمالی محیط کار
Pe Cor
۱
۰.۷۴۲

Sig

۰.۰۰۰
بهره‏وری نیروی انسانی
Pe Cor
۰.۷۴۲
۱

Sig
۰.۰۰۰

Pe Cor : Pearson Correlation Sig : Sig. (2-tailed)
جدول۴-۱۶: ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه فرعی چهارم تحقیق
با توجه به خروجی spss، اگر مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده، از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) بیشتر باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% رد می‏شود که می‏توان گفت ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر صفر است. از سوی دیگر اگر مقدار این عدد از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود که به معنای غیرصفر بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر است. همانگونه که نتایج آزمون همبستگی (جدول مذکور) نشان می‏دهد مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده (۰۰۰/۰) از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر بوده و فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود (ضریب همبستگی بین دو متغیر مخالف صفر است). بنابراین می‏توان گفت که بین دو متغیر جبران خدمات غیرمالی محیط کار و بهره‏وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد. میزان همبستگی بین این دو متغیر ۷۴۲/۰ و مثبت می‏باشد که به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
۴‌.۴‌.۲‌.۵‌ بررسی فرضیه اصلی تحقیق
* بیان اولیه فرضیه: بین جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی تشخیص پذیرش یا رد این فرضیه و وجود رابطه معنی‏داری بین دو متغیر از آزمون همبستگی پیرسون در محیط نرم‏افزاری spss، با توجه به فرضیات فرعی ذیل، استفاده گردیده است:
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی برابر صفر است.
* فرض: ضریب همبستگی بین دو متغیر جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی مخالف صفر است.
نتایج مربوط به تجزیه‏وتحلیل ضریب همبستگی برای دو متغیر مذکور در جدول زیر مشخص گردیده است.

ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی تحقیق
متغیر
جبران خدمات کل
بهره‏وری نیروی انسانی
جبران خدمات کل
Pe Cor
۱
۰.۸۵۱

Sig

۰.۰۰۰
بهره‏وری نیروی انسانی
Pe Cor
۰.۸۵۱
۱

Sig
۰.۰۰۰

Pe Cor : Pearson Correlation Sig : Sig. (2-tailed)
جدول۴-۱۷: ضریب همبستگی متغیرهای فرضیه اصلی تحقیق
با توجه به خروجی spss، اگر مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده، از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) بیشتر باشد فرض صفر پذیرفته و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% رد می‏شود که می‏توان گفت ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر صفر است. از سوی دیگر اگر مقدار این عدد از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود که به معنای غیرصفر بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر است. همانگونه که نتایج آزمون همبستگی (جدول مذکور) نشان می‏دهد مقدار عدد معنی‌داری(sig) مشاهده شده (۰۰۰/۰) از سطح معنی‌داری استاندارد (۰۵/۰?=) کمتر بوده و فرض صفر رد و فرض مقابل در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می‏شود (ضریب همبستگی بین دو متغیر مخالف صفر است). بنابراین می‏توان گفت که بین دو متغیر جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد. میزان همبستگی بین این دو متغیر ۸۵۱/۰ و مثبت می‏باشد که به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
۴‌.۴‌.۲‌.۶‌ ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
ماتریس همبستگی متغیرهای برای تعیین نوع و شدت رابطه میان هرکدام از متغیرهای تحقیق در ارتباط با یکدیگر، در جدول ذیل قابل مشاهده است.
ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیر
(۱)
(۲)
(۳)
(۴)
(۵)
(۶)
(۱) جبران مالی مستقیم
Pe Cor
۱

Sig

(۲) جبران مالی غیرمستقیم
Pe Cor
۰.۶۹۳
۱

Sig
۰.۰۰۰

(۳) جبران غیرمالی شغلی
Pe Cor
۰.۴۳۲
۰.۶۱۰
۱

Sig
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰

(۴) جبران غیرمالی محیط کار
Pe Cor
۰.۵۴۰
۰.۶۴۹
۰.۵۳۸
۱

Sig
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰

(۵) جبران خدمات کل
Pe Cor
۰.۸۰۵
۰.۸۸۶
۰.۷۷۲
۰.۸۴۱
۱

Sig
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰

(۶) بهره‏وری نیروی انسانی
Pe Cor
۰.۶۹۴
۰.۷۸۰
۰.۵۹۰
۰.۷۴۲
۰.۸۵۱
۱

Sig
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰

Pe Cor : Pearson Correlation Sig : Sig. (2-tailed)
جدول۴-۱۸: ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

۵ نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادها

۵‌.۱‌ مقدمه
هر تحقیق علمی بر اساس هدف مشخصی انجام می‌شود. یعنی هدف محقق از انجام تحقیق یا مبنایی و بنیادی است که به گسترش حوزه معرفت علم می‌انجامد، یا کاربردی و عملی است که غرض از انجام آن حل مسئله و معضل یا ارتقای سطح کیفیت یا کمیت است. از این رو محقق باید با در نظر داشتن هریک از هدف‌های مزبور و بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، نظریه خود را اعلام دارد. این نظریه یا حالت تبیینی داشته، شناخت‌های جدیدی را در راستای توسعه قلمرو علم و دانش بیان می‌کند یا حالت کاربردی داشته، راهکاری را برای حل مسئله و معضل پیشنهاد می‌نماید.(خاکی،۱۳۹۰) برای انجام این تحقیق ابتدا منابع علمی مربوط به و تهیه و تدوین ادبیات و مرور پیشینه تحقیق (فصل دوم) گردید. در ادامه پس از انتخاب روش تحقیق مناسب، پرسشنامه‏ای در میان ۱۰۰ نفر از کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان توزیع گردید و تعداد ۸۴ پرسشنامه برگشت داده شد. با توجه به حجم نمونه (۷۹ نفر) داده‏های لازم از میان ۸۴ پرسشنامه برگشت داده شده (مواردی که اطلاعات از دست رفته کمتری داشتند) جمع‌آوری و سپس کل نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این فصل ضمن اشاره به یافته‌های حاصل از ارزیابی فرضیات تحقیق و خلاصه نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده‏های میدانی، برخی از پیشنهادات کاربردی در راستای اهداف تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای انجام برخی از تحقیقات مرتبط در آینده، ارائه می‌گردد. البته در خلال انجام هرکدام از مراحل تحقیق مشکلات و محدودیت‌هایی نیز وجود داشت که در پایان این فصل به اهم آنها اشاره می‌گردد.
۵‌.۲‌ نتایج حاصل از یافته های تحقیق
پس از جمع‌آوری داده‌های لازم و انجام تجزیه‌وتحلیل‌های آماری، نتایج زیر در ارتباط با اهداف و فرضیات تحقیق حاصل شد.
* فرضیه فرعی اول: بین جبران خدمات مالی مستقیم با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج تجزیه‌وتحلیل‌های آماری نشان داد که بین جبران خدمات مالی مستقیم با بهره‏وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد. میزان همبستگی بین این دو متغیر ۶۹۴/۰ و مثبت می‏باشد که به معنای وجود رابطه مستقیم بین دو متغیر است.
* فرضیه فرعی دوم: بین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید