اهمیت فراوانی دارد که این تحقیق در راستای انجام این مهم در بانک ملی (شعب حوزه شهرستان لاهیجان)، به عنوان یک سازمان عمومی مشغول به فعالیت در حوزه خدمات‏رسانی به شهروندان، می‏باشد. علاوه براین، اهمیت انجام تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و کاربردی به شرح ذیل، نیز شایان توجه است.
۱‌.۳‌.۱‌ اهمیت و ضرورت نظری
* کمک به توسعه دانش نظری در حوزه جبران خدمات کل در ایران.
* کمک به توسعه دانش نظری در حوزه بهره‏وری منابع انسانی در ایران.
* کمک به توسعه دانش نظری پیرامون ارتباط بین جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی در ایران.
۱‌.۳‌.۲‌ اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)
* کمک به افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای ارتقاء سطح بهره‏وری نیروی انسانی.
* ارائه راهکارهای عملی با پشتوانه نظری به جهت افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهره‏وری نیروی انسانی.
* کمک به همسوسازی روش‏های جبران خدمات با اهداف سازمان (افزایش بهره‏وری) و ارزش‏ها و نیازهای کارمندان.
۱‌.۴‌ اهداف تحقیق
۱‌.۴‌.۱‌ هدف اصلی
* سنجش رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان.
۱‌.۴‌.۲‌ اهداف فرعی
* سنجش رابطه جبران خدمات مالی مستقیم با بهره وری نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه.
* سنجش رابطه جبران خدمات مالی غیر مستقیم (مزایا) با بهره‏وری نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه.
* سنجش رابطه جبران خدمات غیرمالی حاصل از شغل با بهره‏وری نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه.
* سنجش رابطه جبران خدمات غیرمالی حاصل از محیط کار با بهره‏وری نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه.
۱‌.۵‌ فرضیات تحقیق
۱‌.۵‌.۱‌ فرضیه اصلی تحقیق
* بین نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان رابطه معناداری وجود دارد.
۱‌.۵‌.۲‌ فرضیات فرعی تحقیق
* فرضیه ۱): بین جبران خدمات مالی مستقیم با بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در سازمان مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
* فرضیه ۲): بین جبران خدمات مالی غیر مستقیم (مزایا) با بهره‏وری نیروی انسانی در در سازمان مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
* فرضیه ۳): بین جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل با بهره‏وری نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
* فرضیه ۴): بین جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار با بهره‏وری نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
۱‌.۶‌ متغیرهای تحقیق
۱‌.۶‌.۱‌ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
با توجه به اهداف و فرضیات، این تحقیق رابطه دو نوع متغیر (مستقل و وابسته) را مورد بررسی قرار می‏دهد که به شرح ذیل قابل توضیح می‏باشند:
۱‌.۶‌.۱‌.۱‌ متغیرهای مستقل
• جبران خدمات کل: هرآنچه را که یک کارمند از سوی کارفرمای خود دریافت می دارد (به عنوان مثال، پرداخت نقدی، مزایا، آموزش، توسعه فردی و غیره) که برای وی باارزش و رضایتبخش بوده و آن را نوعی پاداش به حساب می آورد (اون‏هیت۵، ۲۰۱۲ :۵). ماندی۶ (۲۰۰۸: ۲۷۸) جبران خدمات کل یا جبران خدمات را دربرگیرنده کل پاداش‏هایی می‏داند که در ازای انجام کار برای کارمند مهیا شده است. برای سنجش متغیر نظام جبران خدمات در این تحقیق از چهار متغیر فرعی شامل جبران خدمات مالی (مستقیم و غیرمستقیم) و جبران خدمات غیرمالی (مربوط به شغل و مربوط به محیط کاری) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است.
• جبران خدمات مالی مستقیم: طبق نظر ژائو۷ و دیگران (۲۰۰۹: ۱۵) جبران خدمات مالی مستقیم، سطوح رقابتی از حقوق و دستمزد پایه را فراهم می‏کند، که برای جذب و حفظ استعدادها و همچنین برای جبران وظایف و مسئولیت‏هایی روزمره که در سطح بالا و کاملا قابل قبول انجام شده‏اند، لازم و ضروری است.
در این تحقیق جبران خدمات مالی مستقیم با استفاده از سوالات(۱ تا۱۲) پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.
• جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا): مزایا به بخشی از بسته جبران خدمات کل اشاره دارد که ازسوی کارفرما به کارمند پرداخت می‏گردد. و شامل پرداخت بابت انجام کارهای روزمره نمی‏شود (میلکوویچ و نیومن۸، ۲۰۰۸: ۵۵).
در این تحقیق جبران خدمات مالی غیرمستقیم با استفاده از سوالات(۱۳تا ۱۸ و۳۸تا۴۳) پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.
• جبران خدمات حاصل از شغل: شامل رضایت و لذتى است که براى شاغل از طریق انجام وظایف شغلى معنى‏دار و پراهمیت حاصل مى‏گردد (زارعی متین، ۱۳۹۱: ۱۰۷).
در این تحقیق جبران خدمات غیرمالی حاصل از شغل با استفاده از سوالات(۱۹ تا۲۵ و ۲۷و۲۸ و۳۰) پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.
• جبران خدمات حاصل از محیط کار: شامل فراهم کردن شرایط و محیط و فرهنگ سازمانى مناسب است به‏طورى که کارکردن در آن شرایط و فرهنگ براى شاغلین خوشایند باشد و همچنین کمک کند تا نیازهاى مهم کارکنان مانند نیازهاى اجتماعى آنها برآورده گردد (زارعی متین، ۱۳۹۱: ۱۰۷).
در این تحقیق جبران خدمات غیرمالی حاصل از محیط کار با استفاده از سوالات(۳۱تا۳۷) پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.
۱‌.۶‌.۱‌.۲‌ متغیر وابسته
• بهره‏وری نیروی انسانی: معیاری برای قضاوت پیرامون میزان تغییر ناشی از عملکرد آدمی در چارچوب یک ساختار متعامل انسانی- ماشینی (خاکی،۱۳۸۶: ۲۷).
برای سنجش متغیر وابسته؛ بهره‏وری نیروی انسانی از هفت مؤلفه توانایی، وضوح، حمایت، انگیزش، ارزیابی، اعتبار و محیط (طبق پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت، ۱۹۸۰ ) بر اساس سوالات (۴۴ تا ۷۰) مورد استفاده قرارگرفته است.
۱‌.۷‌ نوآوری تحقیق
این تحقیق از این جهت که به مقوله جبران خدمات به صورت یک بسته جامع جبران خدمات کل نگریسته است دارای نوآوری می باشد. لذا در این تخقیق ارتباط مولفه های مالی و غیرمالی نظام جبران خدمات با بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
۱‌.۸‌ روش شناسی تحقیق
۱‌.۸‌.۱‌ از منظر هدف
این تحقیق از نظر هدف کاربردی می باشد. پژوهش های کاربردی، پژوهش‌هایی هستند که در آنها نظریه ها، قانون ها، اصل ها و فن هایی که در پژوهش های بنیادی تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار گرفته می شوند که سازمان(ها) از نتایج آن استفاده خواهند کرد. بانک ملی نیزمی تواند از نتیجه این تحقیق استفاده بکند.
۱‌.۸‌.۲‌ ازمنظر روش
تحقیق حاضر پژوهشی توصیفی- پیمایشی است. توصیفی از این جهت که تصویری از وضع موجود را ارایه می دهد، و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می‌پردازد، و پیمایشی از این جهت که داد‌ه‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه برای بررسی توزیع ویژگیهای آماری گردآوری می‌گردد.
۱‌.۹‌ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان می باشد.که برابر با ۱۰۰ نفر می باشد.
۱‌.۱۰‌ چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری
روش نمونه‏گیری در این طرح با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای می‏باشد. بدین منظور ابتدا حجم کلی نمونه مورد نظر بر اساس تعداد کارکنان تمام شعب بانک ملی در شهرستان تسهیم گردید و در ادامه با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، نمونه‏های مورد نظر از هر شعبه انتخاب گردید.
۱‌.۱۱‌ ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات
جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانهای، و میدانی می باشد.
* روش کتابخانه ای: استفاده از کتب معتبر و تحقیقات داخلی و خارجی. استفاده از مجلات و مقالات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع. استفاده از مستندات الکترونیکی موجود در اینترنت.استفاده از قوانین و مقررات و آیین نامه ها…
* روش میدانی: از دو پرسش نامه: ۱- پرسش نامه محقق ساخته برای سنجش و ارزیابی جبران خدمات بانک از دیدگاه کارکنان. ۲- پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰)، برای سنجش بهره وری نیروی انسانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.لازم به ذکر است که این پرسشنامه ها به صورت یک پرسشنامه واحد توضیح گردیدند.
۱‌.۱۲‌ روش تحلیل داده ها
در این تحقیق، به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده خواهد شد.
برای بررسی مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی استفاده خواهد شد و در آمار استنباطی از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف۹ برای اطمینان از نرمال بودن داده ها و از آزمون همبستگی به منظور بررسی رابطه میان متغیر های مدل با کمک نرم افزار SPSS استفاده می شود.
۱‌.۱۳‌ قلمرو تحقیق (موضوع ،زمان، مکان)
قلمرو موضوعی تحقیق مباحث مربوط به نظام جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی می‏باشد. دوره زمانی انجام تحقیق نیز سال ۱۳۹۲ می‏باشد. همچنین قلمرو مکانی این تحقیق نیز شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان می‏باشد.
۱‌.۱۴‌ فرایند انجام کار
جهت انجام تحقیق حاضر پس از مشخص نمودن موضوع تحقیق و تعریف و تحدید آن، کلیات آن مشخص و به جستجوی سابقه تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از ایران پرداخته شد و با استفاده از برخی منابع تحقیقاتی انجام گرفته در این زمینه و کتب و مقالاتی که در دسترس بود به مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق پرداخته شد. پس از درک کلی در مورد موضوع و حوزه های مرتبط با آن ابزار لازم و مفید برای گردآوری داده‏های مورد نیاز (پرسشنامه) آماده گردید. در ادامه با تعیین حجم نمونه آماری، پرسشنامه‏ها توزیع و اطلاعات مورد نیاز گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تدوین پایان‏نامه و ارائه نسخه‏ای از آن به اساتید راهنما و مشاور و رفع ایرادات و اشکالات آن با نظر اساتید فوق، نسبت به دفاع از پایان‏نامه اقدام گردید.

۲ مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲‌.۱‌ مقدمه
رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است. در این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی (بهره وری نیروی انسانی) از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر نمیتواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکار گیری سایر عوامل میباشد، این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه میگردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتاً سازمان را بهره ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه میباش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید