حوزه‏ای خاص است و گاهی اوقات هدف تحقیق بررسی اثرات پیشنهادی تحقیقات کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد عملی دانش یا به قصد کاربرد نتایج یافته‏هایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می‏شود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده می‏شود. اما زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاصی که عموماً در محیط‏های سازمانی اتفاق می‏افتد، انجام می‏شود، پژوهش بنیادی نامیده می‏شود. در واقع هدف عمده انجام این گونه پژوهش، ایجاد دانش بیشتر و درک بهتر پدیده‏ها از طریق بررسی نظریه‏های مختلف و سپس تأیید، تعدیل یا رد آنها می‏باشد (سرمد و دیگران،۱۳۸۰: ۳۳) به گونه‏ای که براساس نتایج تحقیق، تئوریهای جدید بنا شوند. چنین تئوریهایی بعدها، به صورت مبنایی برای بررسی آتی پدیده‏ها در می‏آیند. سومین نوع جهت گیری پژوهشی، پژوهش ارزیابی نامیده می‏شود که برای بررسی اثرات توصیه‏های تحقیقات کاربردی انجام می‏شود (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۴: ۸۷). بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‏های مورد نیاز (طرح تحقیق)، تحقیقات علمی را می‏توان به دسته‏های توصیفی (غیر آزمایشی) و آزمایشی تقسیم کرد. تحقیقات توصیفی نیز خود به ۵دسته تقسیم بندی می‏شوند که عبارتند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام‏پژوهی، بررسی موردی، تحقیق پس‏ رویدادی (سرمد و دیگران، ۱۳۸۰: ۳۳) با توجه به دسته‏بندی فوق، تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می‏شود و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‏های مورد نیاز (طرح تحقیق) از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی می‏باشد، که بر این اساس به‌ دنبال بررسی ارتباط بین نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی حوزه شهرستان لاهیجان می‏باشد.
۳‌.۳‌.۱‌ جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، ۱۳۸۳: ۱۹). جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان است. طبق بررسی‏های به عمل آمده و آمار موجود، تعداد کارکنان شاغل در شعب بانک ملی شهرستان لاهیجان ۱۰۰ نفر می‏باشد.
۳‌.۳‌.۲‌ نمونه آماری
در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تک تک آنها امکان‏پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را نمونه‏گیری می‏نامند. (خاکی۱۳۹۰: ۲۷۲). در ادامه روش و حجم نمونه تحقیق تشریح می‏گردد.
۳‌.۳‌.۲‌.۱‌ روش نمونه‏گیری
نمونه‏گیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن جامعه باشند، انجام می‏پذیرد. به طور کلی در پژوهش‏ها متداولترین روش‏های نمونه‏گیری به شرح زیر است: الف) نمونه‏گیری تصادفی ساده، ب) نمونه‏گیری سیستماتیک، ج) نمونه‏گیری خوشه‏ای، د) نمونه‏گیری چند مرحله‏ای (سرمد و دیگران، ۱۳۸۰: ۳۵). روش نمونه‏گیری در این طرح با استفاده از روش نمونه‏گیری طبقه‏ای می‏باشد. بدین منظور ابتدا حجم کلی نمونه مورد نظر بر اساس تعداد کارکنان تمام شعب بانک ملی در شهرستان تسهیم گردید و در ادامه با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده، نمونه‏های مورد نظر از هر شعبه انتخاب گردید.
۳‌.۳‌.۲‌.۲‌ حجم نمونه
در تعیین حجم نمونه در داده‏های کیفی در صورتی که نمونه‏گیری از جامعه محدود باشد، از فرمول کوکران استفاده می‏شود که فرمول مناسب برای n چنین است: (حبیبی،۱۳۹۱).

: بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر p : نسبت موفقیت در جامعه
? : سطح خطا N : حجم جامعه

از آنجا که مقدار p در دسترس نیست آن را مساوی ۵/۰ در نظر می‌گیریم. اگر ۵/۰p= باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۳: ۲۱). در این تحقیق نیز چون حجم جامعه محدود است در صورتی که فرض شود اعضای جامعه مشخص نیستند در سطح اطمینان ۹۵درصد، ۱۰۰=N و ۰۵/۰=، حجم نمونه اولیه ۷۹ نفر برآورد می‏گردد.
۳‌.۳‌.۳‌ داده‏های تحقیق
۳‌.۳‌.۳‌.۱‌ روش‏های گردآوری داده‏ها
با توجه به اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای جمع‏آوری آمار و اطلاعات صحیح و کارآمد از روش‏های زیر بهره‏گیری شده است:
* روش کتابخانه‏ای:
* استفاده از کتب معتبر و تحقیقات داخلی و خارجی.
* استفاده از مجلات و مقالات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع.
* استفاده از مستندات الکترونیکی موجود در اینترنت.
* استفاده از قوانین مقررات و آیین نامه ها

* روش پرسشنامه‏ای:
از آنجا که پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات مدیریتی و روشی مستقیم برای کسب داده‏های تحقیق است. ابزار اصلی سنجش و گردآوری داده‏ها در تحقیق حاضر پرسشنامه می‏باشد. پرسشنامه تحقیق حاضر حاوی سه بخش کلی است. بخش اول آن شامل اطلاعات عمومی و متغیرهای جمعیت‏شناختی پاسخ‌دهندگان و شامل متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و سابقه کار در بانک می‌باشد؛ بخش دوم مشتمل بر ۳۴ سؤال (پنج گزینه‌ای طیف لیکرت) مرتبط با ابعاد نظام جبران خدمات است؛ بخش سوم نیز مشتمل بر ۲۷ سؤال (پنج گزینه‌ای طیف لیکرت) مرتبط با ابعاد بهره‏وری کارکنان (پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت، ۱۹۸۰) است. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. شکل کلی و امتیازبندی طیف لیکرت برای سوالات پرسشنامه به صورت ذیل می‏باشد:

نظر
کاملاً موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملاً مخالفم
رتبه
۵
۴
۳
۲
۱
جدول ۳-۲: نحوه امتیازبندی طیف لیکرت برای سوالات پرسشنامه
۳‌.۳‌.۳‌.۲‌ روش سنجش روایی ابزار
مفهوم روایی یا اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزارِ اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۱۳). جهت تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است که بدین منظور برای تهیه پرسشنامه و شاخص‏های مورد نیاز برای هر کدام از متغیرها، ابتدا منابع علمی مربوطه مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم اولیه پرسشنامه جهت تعیین اعتبار محتوای آن از اساتید صاحبنظر نیز نظرخواهی شد و پرسشنامه مورد تأیید آنها قرار گرفت. برای تنظیم بخش اول پرسشنامه که شامل اطلاعات عمومی و متغیرهای جمعیت‏شناختی پاسخ‌دهندگان می‏باشد با مشورت اساتید راهنما و مشاور سعی گردید تنها آن متغیرهای عمومی انتخاب شوند که موجب سوگیری پاسخ‏دهنده در پاسخ‏ها نشوند. برای سنجش جبران خدمات در بانک، ابتدا مؤلفه‏های مدل جبران خدمات ماندی (۲۰۰۸: ۲۷۷) استخراج و متناسب با هر مؤلفه یک شاخص سنجش طراحی گردید و پس از مشورت با اساتید صاحب‏نظر برخی از شاخص‏ها که تناسبی با حوزه جبران خدمات در نظام بانکی ایران(با توجه به آیین نامه نظام بانکی دولتی) نداشتند حذف گردیدند. برای سنجش بهره‏وری کارکنان نیز از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت (۱۹۸۰) استفاده گردید که پس از نظرخواهی از اساتید، برخی تغییرات نگارشی بر روی سوالات پرسشنامه مذکور، جهت متناسب‏سازی آنها با فرهنگ و ادبیات حوزه کار بانکی، اعمال گردید.
۳‌.۳‌.۳‌.۳‌ روش سنجش پایایی ابزار
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می‌سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به : اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر- ریچارد سون، روش آلفای کرونباخ، اشاره نمود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۰: ۱۱۴). برای محاسبه قابلیت اعتماد ابزار اندازه‏گیری در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ () استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‏گیری از جمله پرسشنامه‏ها یا آزمون هایی که خصیصه‏های مختلف را اندازه گیری می‏کنند بکار می‏رود. در این روش :
i = تعداد زیر مجموعه سؤال‏های پرسشنامه یا آزمون.
= واریانس زیر آزمونiام
= واریانس کل آزمون
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و از نرم‌افزار اس‏پی‏س‏اس استفاده گردیده است. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) هر کدام از متغیرهای تحقیق در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به داده‏های جدول، از آنجا که ضرایب بدست آمده آلفای کرونباخ برای هرکدام از متغیرها بیشتر از ۷/۰ می‏باشد بنابراین می‏توان گفت که پرسشنامه تحقیق از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم و مطلوبی برخوردار است.

جدول: پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرها
مؤلفه/متغیر موردسنجش
نماد
تعداد سوالات
میانگین
واریانس
آلفای کرونباخ
جبران مالی مستقیم
DFC
۱۲
۷۱۸/۲
۹۳۴/۰
۸۸/۰
جبران مالی غیرمستقیم
IFC
۱۲
۷۰۳/۲
۹۰۰/۰
۸۴/۰
جبران غیرمالی شغلی
JNC
۱۰
۵۴۸/۲
۹۳۲/۰
۸۲/۰
جبران غیرمالی محیط کار
WNC
۹
۸۴۴/۲
۰۸۷/۱
۸۵/۰
پرسشنامه جبران خدمات

۴۳
۷۰۱/۲
۹۵۶/۰
۹۴/۰
بهره‏وری منابع انسانی
HRP
۲۷
۸۱۹/۲
۹۹۱/۰
۹۲/۰
جدول ۳-۳: پارامترهای توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه تحقیق به تفکیک متغیرها
۳‌.۳‌.۴‌ روش تجزیه و تحلیل داده‏ها
پس از گردآوری، استخراج و طبقه‏بندی داده ها، نوبت به مرحله تجزیه و تحلیل داده‏ها می‏رسد. این مرحله در تحقیق از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مرحله محقق با استفاده از روش‏های آماری مختلف سعی می کند داده‏ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. استفاده از روش‏های آماری با توجه به نوع و روش تحقیق و هدف محقق تفاوت می‏کند و از روش‏های ساده و اولیه آماری تا روش‏های پیچیده را شامل می شود. استفاده از روش‏های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد (حافظ‏نیا، ۱۳۸۳: ۱۴۲).

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید