فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهند .بهتر این است که بیوراکتور در دمای بالای ۶۰ درجه فعالیت داشته باشد تا بدین طریق رشد میکروبی تحت کنترل در آید .وقتی که بیوراکتور در دماهای بالا فعالیت داشته باشد دیگر نیازی به تمیز کردن مرتب و الزامات بهداشتی مکرر نیست .وقتی که از سیستم بیوراکتور استفاده می شود ،چون که بیوکاتالیست در ستون به کار گرفته می شود ،به راحتی امکان اتومات کردن سیستم وجود دارد .به رغم قابلیت های کاربردی فرآوان آنزیم ها ،به علت طول عمر کوتاه ،عدم پایداری حرارتی ،و نیز عدم پایداری آنزیم ها در محیط آلی ،استفاده گسترده از آن ها بسیار محدود است . آنزیم ها کاتالیست های زیستی با اندازه نانومتری هستند که قابلیت های کاربردی فراوان و شناخته شده ای دارند (۴۳) .

جدول۱-۲- هیدرولیز لاکتوز با تکنیک های مختلف تثبیت

۲-۱-طرح آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری:
روش سطح پاسخ مجموعه ای از تکنیک های آماری است که در بهینه سازی فرآیندهایی به کار می رود که پاسخ مورد نظر توسط تعدادی از متغیرها تحت تاثیر قرار می گیرد .با کمک این طرح آماری ،تعداد آزمایش ها کاهش یافته وکلیه ضرایب مدل رگرسیون درجه دوم و اثر متقابل فاکتورها ،قابل برآورد هستند .
مدل مورد استفاده در RSM عموما رابطه درجه دوم می باشد .در RSM برای هر متغیروابسته مدلی تعریف می شود که آثار اصلی و متقابل فاکتورهارا برروی هر متغیر جداگانه بیان می نماید ،مدل چند متغیره به صورت زیر می باشد .در معادله مذکورY پاسخ پیش بینی شده ، β۰ ضریب ثابت ، β۱,β۲,β۳ اثرات خطی ، β۱۱ , β۲۲ , β۳۳ اثرات مربعی و β۱۲ , β۱۳ , β۲۳ اثرات متقابل می باشند .

Y=β۰+β۱X1+β۲X2+β۳X3+β۱۱X12+β۲۲X22+β۳۳X32+β۱۲X1X2+β۱۳X1X3+β۲۳X2X3

آزمایشات برای چهار فاکتور (دما ،غلظت آنزیم ،غلظت آلژینات و دبی جریان شیر ) و در سه سطح ،با ۵ تکرار در نقطه مرکزی طراحی شده است .(باکس – بنکن۲۷ ۱۹۶۰) .از نرم افزار SAS برای آنالیز داده ها استفاده شده است .

جدول ۲- ۴ –طراحی آزمایشات

۲-۲-مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش ها:
-مواد شیمیایی:
-سدیم آلژینات W201502:Sigma- Aldrich
رنگ محصول ،قهوه ای مایل به زرد تا قهوه ای روشن به شکل حالت پودری ،مناسب برای تشکیل ساختار ،ویسکوزیته ۵ تا ۴۰ سانتی پوآز و pH برابر با ،۵ تا ۸ به ازای ۱ درصد آلژینات در ۲۵ درجه سانتی گراد .

-آنزیم Ha-Lactase از شرکت GHR HANSEN دانمارک
به رنگ قهوه ای مایل به زرد روشن ،به شکل مایع آنزیمی ،آنزیم موجود در این محصول مربوط به Kluyveromyces lactis است .

-کلسیم کلراید بدون آب از شرکت مرک
-سدیم آزید
-آب مقطر دو بار تقطیر شده
-لاکتوز منوهیدرات
-سیانیدپتاسیم
-تارتارات سدیم پتاسیم

-تجهیزات:
-ستون بیوراکتور در ابعاد تعیین شده ،سفارش داده شده ،طراحی شخصی
-پمپ پریستالتیک و پمپ سیرکولاسیون
Funke Gerber Cryostar-
-سیستم بیدساز سوزنی۲۸ ، طراحی شخصی
-بن ماری
-دماسنج الکلی
-مگنت
-همزن مغناطیسی با RPM مناسب
-قطره ساز۲۹ سوسپانسیون آلژین- آنزیم ،طراحی شخصی
-سوزن با شماره معین
-انکوباتور
-بشر در ظرفیت های ۵۰ ،۱۰۰ و ۲۵۰
-قیف شیشه ای
-صافی جداکننده بیدها
-نوع شیر که برای تولید شیر کم لاکتوز به کار گرفته شد ،شیر پاستوریزه دارای ۱/۵ درصد چربی بود .

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید