دم بلندتر است (۱۲-۱۰C=). طول بدن و طول استایلت، تعداد شیارهای دم، طول اندام تناسلی نر و گوبرناکولوم مشخصاتی است که گونه مورد مطالعه را از گونه M. alboranensis جدا می کند. در گونه مذکور طول بدن ۴۳/۰ تا ۴۷/۰ میلیمتر، طول استایلت ۱۱ میکرومتر و گوبرناکولوم پنج تا هفت میکرومتر است. دراین گونه شبکه کوتیکولی سر ضعیف می باشد. اندازه ها و مشخصات گونه مورد مطالعه با گونه M. brevidens مطابقت دارد. در بررسی هایی که قبلا صورت گرفته بود این گونه ها را تحت نام جنس Geocenamus معرفی کرده بودند (تارجان ۱۹۷۳). ولی در بررسی های جدیدتر این گونه ها دوباره به جنس Merlinius منتقل شدند (هاندو و همکاران، ۲۰۰۷). این گونه اولین بار از ایالت کالفرنیا توسط آلن(۱۹۵۵) از خاک اطراف ریشه یک نوع علف گرامینه شناسایی و سپس از خاک اطراف ریشه گیاهان مختلف از جمله یونجه از کشورهای مختلف گزارش شده است (صدیقی، ۱۹۷۲). در ایران نیز گونه رایجی بوده به نحوی که از مناطق مختلف کشور و انواع گیاهان گزارش شده است.در این بررسی گونه مورد مطالعه از خاک اطراف ریشه های هندوانه در روستای ملک آباد واقع در بزرگراه باغچه (مشهد-تربت حیدریه)جمع آوری و شناسایی گردید.

جدول۴-۱۰: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Merlinius (اندازه ها بر حسب میکرومتر).

Species M. brevidens
Characters Female
N 7

L (570-745)661.85±۷۰.۰۲
a (28.12-35.42)31.94±۳.۱۷
b (5.12-6)5.7±۰.۳۲
c (11.49-13.97)12.81±۰.۸۲
c’ (3-1.68)3.3±۰.۱۹
v (0.51-0.61)0.55±۰.۰۳
v’ (0.58- 0.64)0.6±۰.۰۲
Stylet (15-17)16±۰.۶۴
m (0.51-0.61)0.55±۰.۰۳
MB (0.39-0.48)0.42±۰.۰۳
G1 (18.5-25.5)21.48±۲.۵۰
G2 (16.3-23.5)18.91±۳.۴۴
Tail length (42-53)47.42±۴.۰۳

۴-۲-۱۱- جنس Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968
نماتدهایی هستند که طول بدنشان کمتر از ۱ میلیمتر (۴/۰ تا ۹/۰ میلیمتر ) است. در هنگام تثبیت شدن در ناحیه فرج کمی به سمت شکمی خمیدگی پیدا می کنند. سطوح جانبی بدن دارای چهار شیار طولی، آمفید به صورت یک شکاف عرضی، سرکشیده، گرد یا مخروطی شکل، استایلت سیلندری شکل، قسمت مخروطی استایلت نامتقارن و استایلت فاقد گره، محل ریزش غده پشتی مری چسبیده به انتهای استایلت است. حباب میانی مری ماهیچه ای ،دریچه بین مری و روده کاملا مشخص و فرج در یک سوم انتهای بدن است. تخمدان منفرد و کشیده، طول کیسه عقبی رحم کمتر از عرض بدن در ناحیه فرج، دم بلند و نخی شکل با انتهای تیز یا کمی گرد، اسپرم ها گرد تا کمی کشیده، اسپیکول کوتاه و گوبرناکولوم ساده و دارای بورسا است(صدیقی، ۲۰۰۰). در نمونه های مورد بررسی از این جنس یک گونه شناسایی گردید.
۴-۲-۱۱-۱- گونه Neopsilenchus magnidens (Thorne,1949) Thorne & Malek, 1968
در نمونه های مورد بررسی نر مشاهده نشد.
با استفاده از کلید کارگر و گرارت (۱۹۹۷) که در مورد تشخیص گونه های جنس Neopsilenchus داده شده، مشخصات و اندازه های افراد نمونه با گونه N. magnidens مطابقت دارد. به علت مشابهت زیاد بین گونه مذکور و گونه های N. affinis و N. longicaudatus گونه مورد مطالعه با گونه های فوق نیز مقایسه گردید. درگونه N. affinis ضریب C کمتر از گونه مورد مطالعه بوده (۳/۵ – ۷/۴ = C در مقابل ۵.۰۳-۷.۶= C میکرومتر) در گونه مورد مطالعه، همچنین در گونه N. affinis فاصله محل ریزش غده پشتی مری تا زیر استایلت بیشتر از گونه مورد مطالعه بوده ( ۹-۷= DGO در مقابل ۲.۷-۳.۵=DGO میکرومتر) ، بدین ترتیب گونه مورد مطالعه از گونه N. affinis متمایز می شود. در گونه N. longicaudatus ضریب C و اندازه استایلت کمتر از گونه مورد مطالعه بوده (۹/۵ – ۹/۴= C) و (۱۰ – ۸ = اندازه استایلت ) میکرومتر ولی در گونه مورد مطالعه (۹-۱۶ = اندازه استایلت ) میکرومتراست. همچنین در گونه ی مورد مطالعه اندازه محل ریزش غده پشتی مری تا زیر استایلت حدود ۲.۷-۳.۵ میکرومتر بوده ولی در گونه N. longicaudatus فاصله محل ریزش غده پشتی مری دقیقا زیر استایلت است. بدین ترتیب گونه مورد مطالعه از گونه N. longicaudatus متمایز می شود. همچنین در نمونه مورد مطالعه اندازه DGO (محل ریزش غده پشتی مری) کمتر از شرح اصلی گونه است. (۵/۳-۷/۲ در مقابل ۶-۲ میکرومتر).
این گونه اولین بار توسط تورن (۱۹۴۹) گزارش گردید. سپس مجددا تورن و مالک (۱۹۶۸) آنرا توصیف کردند. در ایران این گونه اولین بار توسط کارگر و همکاران (۱۹۹۷) گزارش شد و سپس توسط سایر محققین از مناطق مختلف کشور گزارش گردید. دراین بررسی گونه مورد مطالعه از خاک اطراف ریشه های خیار و کدو و هندوانه از روستای ریوش و کارجیج و عطائیه در میان شهرستان های نیشابور و کاشمر جمع آوری و شناسایی گردید.
جدول۴-۱۱: خصوصیات مورفومتریک گونه Neopsilenchus magnidens (اندازه ها بر حسب میکرومتر).

Origin Razavi khorasan Province Karegar(1997) Wasilewska(1964)
Characters Female Female Female
N 8 39 1

L (620-930)760±۹۸.۵۶ (۶۶۰-۹۱۰)۷۷۷±۶۵ ۷۰۵
Body width (15-26)20.12±۳.۶۸ (۱۷.۵-۲۳)۲۰±۱.۵ ۱۷.۵
a (30-43.2)36.7±۴.۶۱ (۳۴-۴۵)۳۸.۹±۲.۶ ۴۰
b (4-6.9)5.42±۱.۰۵ (۵.۲-۶.۹)۶±۰.۴ ۵.۵
c (5.03-7.6)6.46±۰.۹۶ (۵.۳ -۱۰.۴)۶.۵±۰.۹ ۵.۷
c’ (7.43-12.95)9.43±۲.۱۰ (۵.۸-۱۲.۹)۱۰±۱.۵ —
v (0.59-0.76)0.68±۰.۰۵ (۶۳-۷۱)۶۶±۱.۶ —
v’ (0.78-0.84)0.80±۰.۰۱ (۷۶-۸۱)۷۹±۱.۳ —
Stylet (9-16)12.25±۲.۷۱ (۱۰.۵-۱۴)۱۲±۰.۸ —
m (0.32-0.44)0.38±۰.۰۴ ——- —
MB (0.36-0.51)0.42±۰.۰۵ (۴۶-۵۲)۴۹±۱.۴ —
DGO (2.7-3.5)2.57±۰.۹۴ (۳.۵-۶)۴.۷±۰.۶ —
Tail length (90-164)124.25±۲۷.۶۳ (۶۵-۱۶۳)۱۲۱۱۷.۱ ۱۲۴
۴-۲-۱۲- جنس Pratylenchus Filipjev, 1936
نماتدهای کرمی شکل و باریک هستند. به طول کمتر از ۸/۰ میلیمتر، سرکوتاه و پهن، همطراز بدن یا کمی فرورفته نسبت به بدن، در قسمت جلو تخت و دارای دو، سه تا چهار شیار عرضی، شبکه کوتیکولی سر قوی و مشخص، استایلت قوی، با گره های مشخص، حاشیه جلویی گره ها مسطح یا محدب، حباب میانی مری بیضی تا گرد و کاملا ماهیچه ای، غده های مری از طرف زیر شکمی و شکمی – جانبی ابتدای روده را می پوشانند. طول غده های مری کمتر از دو برابر عرض بدن، دریچه بین مری و روده رشد خوبی ندارد. فاصله محل ریزش غده پشتی مری از زیر گره های استایلت ۲ تا ۳ میکرومتر، لوله ثانویه مری کوتاه، سطوح جانبی بدن دارای چهار تا شش شیار طولی، فرج در نیمه عقبی بدن، یک تخمدانه ،دارای کیسه عقبی رحم، کیسه ذخیره اسپرم بزرگ، گرد و در امتداد محور تخمدان، دم ماده ها نیمه استوانه ای تا مخروطی شکل به طول دو تا سه برابر عرض بدن در ناحیه مخرج و انتهای آن گرد (گرد صاف یا گرد شیاردار) و به ندرت نوک تیز، فاسمید ها در وسط دم یا کمی عقب تر از نیمه دم، در نماتد نر گوبرناکولوم ساده و هلالی شکل و از منفذ دفعی – تناسلی بیرون نمی آید. بورسا تا انتهای دم کشیده می شود (لوک، ۱۹۸۷، صدیقی، ۲۰۰۰) . در نمونه های مورد بررسی،سه گونه از این جنس جمع آوری و شناسایی گردید.
۴-۲-۱۲-۱- گونه Pratylenchus Coffeae (Zimmermann, 1898)Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941
در نمونه های مورد بررسی نر مشاهده نشد.
با استفاده از کلیدهای هاندو و گلدن (۱۹۸۹)، کافیلهو و هانگ (۱۹۸۹) و لوف (۱۹۷۸ و ۱۹۹۱) گونه مورد بحث با گونه P. coffeae مطابقت نشان می دهد. مشخصات و اندازه های افراد نمونه با شرح‌های ارائه شده توسط شر و آلن (۱۹۵۳) و گودی (۱۹۵۱) مقایسه شد و با شرح های ارائه شده تطابق داشت. گونه P. coffeae همچنین با بعضی از گونه های دیگر مانند P. thornei ،P. vulnus و P. scribneri مورد مقایسه قرار گرفت. گونه P. thornei ( با داشتن سه شیار عرضی در ناحیه سر، سر پیوسته، داشتن چهار شیار طولی در سطوح جانبی بدن و فقدان اسپرم در داخل کیسه ذخیره اسپرم از گونه مورد مطالعه متمایز می شود. گونه P. vulnus ( با داشتن سه تا چهار شیار عرضی در ناحیه سر، و داشتن چهار شیارطولی در سطوح جانبی بدن، ارتفاع سر زیاد و داشتن دم سیلندری با انتهای مخروطی )، از گونه مورد مطالعه متمایز می شود. گونه P. scribneri ( با داشتن کیسه ذخیره اسپرم خالی از اسپرم، چهار شیار طولی در سطوح جانبی بدن و همچنین از نظر فاکتور V (79-73=V )، که اندازه آن کمتر از گونه مورد مطالعه است. از گونه مورد مطالعه متمایز می شود.
این گونه برای اولین بار توسط زیمرمان (۱۸۹۸) گزارش گردید. سپس مجددا توسط فیلیپجو و همکاران (۱۹۴۱) ، گودی (۱۹۵۱) و شر و آلن (۱۹۵۳) توصیف گردید. در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید