(۰.۴۷-۰.۴۹)۰.۴۸±۰.۰۱
MB (0.56-0.64)0.59±۰.۰۲ (۰.۶۳-۰.۶۴)۰.۶۳±۰.۰۰۷
G1 (23.1-32.9)28.45±۳.۸۲ —-
G2 (20.5-29.4)25.36±۳.۷۴ —-
Tail length (118-176)150.5±۲۴.۳۳ (۱۸۲-۱۸۶)۱۸۴±۲.۸۲
DGO (6-6.7)6.35±۰.۲۴ —-
Spicule —– (33-35)34±۱.۴۱
Gubernaculum —– (10-12)11±۱.۴۱

۴-۲-۱۴- جنس Tylenchorhynchus, Cobb, 1913
مشخصات:
نماتدهای کرمی شکل هستند به طول یک میلیمتر یا کمتر، شیارهای کوتیکول مشخص، سطوح جانبی بدن دارای دو ، سه و چهار یا پنج شیار طولی، گاهی در حد فاصل این شیارهای طولی شیارهای عرضی موربی نیز دیده می شود. گاهی اوقات شیارهای طولی نیز روی بدن وجود دارد که به پوست حالتی مشبک می دهند. سر همطراز بدن یا کمی فرورفته نسبت به آن، دارای شیارهای عرضی و به ندرت صاف، شبکه کوتیکولی سر ضعیف تا متوسط، حاشیه خارجی آن به درون بدن امتداد می یابد، پاپیل ها اغلب روی بخش های کنار میانی لب ها وجود دارند. استایلت رشد یافته، باریک تا قلمی، قسمت مخروطی آن به اندازه قسمت استوانه ای استایلت، گاهی اوقات سوزن مانند، گره‏های استایلت برجسته، اغلب فاقد دایرید، حباب میانی مری با رشد خوب، گرد یا بیضی شکل، دارای دریچه و از لوله اولیه و ثانویه مری تمایز یافته، حباب انتهایی مری به صورت اتصالی با روده، دریچه بین مری و روده مشخص و برجسته، فرج در وسط بدن، دارای دو تخمدان که در طرفین شکاف تناسلی کشیده شده اند. کیسه ذخیره اسپرم کروی شکل و در طول محور تخمدان، دم مخروطی ،استوانه ای، نیمه استوانه ای یا نیمه چماقی، طول آن
دو تا چهار برابر عرض بدن در ناحیه مخرج، انتهای دم صاف و ضخامت کوتیکولی آن عادی، اندام تناسلی نر از نوع تیلنکوئید۱، ابتدای آن برآمدگی داشته و انتهای آن باریک، دندانه دار یا نوک تیز ،وجود غشاء کوتیکولی بر روی اندام تناسلی نر و نیز در قسمت شافت۲ مشخصه این جنس می باشد. گوبرناکولوم ساده، اندازه آن نصف طول اسپیکول، بورسا تا انتهای دم کشیده می شود (فورچونر و لوک، ۱۹۸۷، صدیقی، ۲۰۰۰). در نمونه های مورد بررسی از این جنس، یک گونه شناسایی گردید.
۴-۲-۱۴-۱- گونه Tylenchorhynchus goffarti, Sturhan, 1966
این گونه اولین بار توسط استورهان (۱۹۶۶) از خاک اطراف ریشه بادمجان از آلمان گزارش شد. در ایران نیز برای اولین بار این گونه توسط مجتهدی و همکاران (۱۳۶۲) از خاک اطراف ریشههای خیار بادمجان، چغندرقند، گندم و مرکبات از مناطق اصفهان فسا و ملاثانی گزارش گردید. سپس تنها معافی (۱۳۶۷) این گونه را از خاک اطراف ریشههای گوجه فرنگی و خیار از مناطق مختلف بندر عباس، اخیانی (۱۳۷۲) از روی چغندرقند از اصفهان، علیرمجی و همکاران (۱۳۸۵) ازخاک اطراف ریشه بادمجان در منطقه عنبرآباد جیرفت و ذرت درمرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت گزارش کردند. در این بررسی گونه مورد مطالعه از خاک اطراف ریشههای خیار و طالبی وخربزه در شهرستان های تربت جام و کلات وروستای ده نوی در جاده ی نیشابور و کاشمر جمع آوری و شناسایی گردید.
۴-۲-۱۴-۲- گونه Tylenchorhynchus solani, Gupta & Uma, 1982
در نمونه های مورد بررسی نر مشاهده نشد.
با استفاده از کلیدهای تارجان (۱۹۷۳) و هاندو (۲۰۰۰) که در مورد شناسایی گونه های جنس Tylenchorhynchus ارائه داده اند. مشخصات و فاکتورهای مورفومتریک افراد نمونه با گونه T. solani مطابقت نشان می دهد. گونه T. solani به لحاظ داشتن چهار شیار طولی در سطوح جانبی بدن، استایلت ۱۸ – ۱۶میکرومتر، دم مخروطی با انتهای صاف، ۳۴ شیار عرضی در سطح شکمی دم، فرورفتگی در محل اتصال سر با بدن و پنج تا شش شیار در ناحیه سر، از سایر گونه های این جنس متمایز می گردد. به دلیل شباهت گونه فوق با برخی از گونه های این جنس مقایسه ای به شرح زیر بین آنها صورت گرفت. گونه T. goffarti با داشتن استایلت کوتاهتر از گونه مورد مطالعه (۱۴ تا ۱۵ میکرومتر در مقابل ۱۶ تا ۱۸ میکرومتر)، همچنین داشتن دم سیلندری در مقابل دم مخروطی، از گونه مورد مطالعه متمایز می شود. گونه T. allii با داشتن دم سیلندری در مقابل دم مخروطی و تعداد شیارهای سر زیادتر از گونه مورد مطالعه، ۷- ۶ شیار در مقابل ۶ – ۵ شیار،از گونه مورد مطالعه متمایز می شود. گونه T. usmanensis با داشتن استایلت کوتاهتر از گونه مورد مطالعه (۱۴ تا ۱۶ میکرومتر در مقابل ۱۶ تا ۱۸ میکرومتر) و همچنین با داشتن طول بدن کوتاهتر، از گونه مورد مطالعه متمایز می شود. گونه T. brassicae با داشتن تعداد شیارهای کمتر در ناحیه دم (۱۸ تا ۲۹ شیار) در مقابل ۳۳ شیار و سر (۳ تا ۴ شیار در مقابل ۵ تا ۶ شیار)، از گونه مورد مطالعه متمایز می شود. این گونه برای اولین بار توسط گوپتا و اوما (۱۹۸۲) گزارش گردید. در ایران نیز نیکنام و همکاران (۱۳۸۵) این گونه را از مزارع یونجه استان آذربایجان شرقی گزارش کرده اند. در این بررسی گونه مورد مطالعه از خاک اطراف ریشه های هندوانه و خربزه در روستای کارجیج از توابع شهرستان نیشابورجمع آوری و شناسایی گردید.
جدول۴-۱۴: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Tylenchorhynchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر).

Species T. solani T. goffarti
Characters Female Female
N 10 6

L (585-750)666±۷۰.۸۳ (۵۶۰-۶۵۰)۶۰۵±۶۱.۵
a (30.75-34.6)32.11±۱.۵۶ (۳۰.۱۲-۳۶.۷۴)۳۵.۵±۲.۸۶
b (4.8-5.6)5.23±۰.۳۲ (۴.۷۶-۵.۹۳)۴.۸۵±۰.۲۵
c (13.7-16.4)15.35±۱.۲۶ (۱۲.۵-۱۵.۶۴)۱۴.۸۶±۱.۲۵
c’ (2.3-3.6)2.88±۰.۳۲ (۳.۳-۳.۸)۳.۸۷±۰.۴۵
v (0.47- 0.80)0.65±۰.۰۴ (۰.۵۶-۰.۵۸)۰.۵۷±۰.۰۵
v’ (0.49-0.73)0.61±۰.۰۵ (۰.۶۱-۰.۶۳)۰.۶۲±۰.۰۵
Stylet (16-18)17.2±۰.۸۳ (۱۴-۱۵)۱۴.۵±۰.۴۲
m (0.45-0.54)0.49±۰.۰۳ (۰.۴۶-۰.۵۲)۰.۵۱±۰.۰۶
MB (0.5- 0.54)0.51±۰.۰۱ (۰.۴۸-۰.۵۳)۰.۵۱±۰.۰۴
G1 (18.5-24.8)21.76±۲.۷ (۱۹.۴۳-۲۹.۱۳)۲۵.۴۴±۳.۲۱
G2 (15.8-20.5)17.96±۲.۰۲ (۲۰.۴۱-۲۲.۵۴)۲۱.۴±۲.۸۷
Tail length (35-54)43.2±۷.۵۲ (۴۵-۵۱)۴۸±۵.۵۳

۴-۲-۱۵- جنس Zygotylenchus Siddiqi, 1963
نماتدهایی کرمی شکل هستند، با بدن کوتاه و کمتر از یک میلی متر، سطوح جانبی بدن دارای چهار شیار طولی، فاقد دایرید، سر کوتاه و پهن، مخروطی ناقص، شیاردار، همطراز بدن، شبکه کوتیکولی سر قوی، استایلت قوی با گره های گرد ،غده های انتهایی مری بلند و از طرف شکمی ابتدای روده را می پوشانند، دریچه بین مری و روده خوب رشد نکرده و نامشخص ، لوله ثانویه مری کوتاه، دارای دو تخمدان که در طرفین شکاف تناسلی کشیده شده اند، کیسه ذخیره اسپرم کروی با اسپرم های گرد و کوچک که در امتداد محور تخمدان قرار دارند، تخمک ها در یک ردیف هستند. دم در ماده ها استوانه ای یا کمی مخروطی شکل با انتهای صاف و کم وبیش گرد به طول دو تا سه برابر عرض بدن در ناحیه مخرج، فاسمیدها مشخص و نزدیک به وسط دم است. دم در نرها مخروطی با انتهای گرد و تیز، بورسا تا انتهای دم کشیده می شود. اندام تناسلی نر خمیده، گوبرناکولوم ساده و کوچک و از منفذ دفعی – تناسلی بیرون نمی آید (لوک، ۱۹۸۷، صدیقی، ۲۰۰۰). در نمونه های مورد بررسی از این جنس، یک گونه شناسایی گردید.
۴-۲-۱۵-۱- گونه Zygotylenchus guevarai (Tobar jimenz, 1963) Braun & Loof,1966
مشخصات و اندازه های افراد نمونه با آن چه توسط صدیقی (Siddiqi,1985) برای گونه Z. guevarai شرح داده شده، مطابقت زیادی دارد. مقایسه افراد نمونه با شرح های مختلفی که در مورد این گونه داده شده، نشان داد که هیچگونه اختلافی بین گونه یافت شده از منطقه مورد مطالعه با گزارشات صدیقی (Siddiqi,1985) ، دگواران (De Guiran,1964) و توبار (Tobar,1963 ) وجود ندارد. این گونه اولین بار توسط توبارجیمنز در سال ۱۹۶۳ از خاک اطراف ریشه های cupressus sempervirens در اسپانیا گزارش گردید. در ایران نیز این گونه توسط محققین مختلف از مزارع و باغات مختلف کشور جمع آوری و گزارش شده است. در این بررسی گونه مورد مطالعه از خاک اطراف خربزه و کدو خورشتی از منطقه جیم آباد واقع در ۲۰ کیلومتری فریمان جمع آوری و شناسایی گردید.
جدول۴-۱۵: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Zygotylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر).

Species Z. guevarai
Characters Female
N 7

L (520-710)666.56±۶۰.۲۷
a

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید