(۲۶-۳۳.۸)۳۰.۳۴±۱.۶۸
b (4.56-5.7)5.34±۰.۱۵
b’ (3.58-4.76)4.03±۰.۱۵
c (16.66-19.65)18.9±۰.۴۵
c’ (2.26-3)2.63±۰.۱
v (0.67-0.76)0.61±۰.۰۴
v’ (0.61-0.69)0.65±۰.۰۴
Stylet (15-17)16±۰.۵
m (0.45-0.46)0.45±۰.۰۰۵
MB (0.49-0.51)0.50±۰.۰۲
G1 (19.7-33.2)24.36±۴.۳۶
G2 (13.7-27.5)17.9±۳.۴۱
Tail length (29-38)32.16±۲.۵۱

فصل پنجم

نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری کلی
پس از انجام مقدمات تکثیرDNA و تهیه نمونه های PCR ،نمونه ها جهت توالی یابی به شرکت ماکروژن در کره جنوبی فرستاده شدند، بعد از ۲ هفته توالی دریافتی ازشرکت ماکروژن را با توالی های جهانی مقایسه کرده، که به دلیل غلظت پایین نمونه های ارسالی، هیچ کدام از توالی های دریافتی نتوانستند با توالی نماتدهای بانک ژن جهانی مطابقت نشان دهند.
در بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی مزارع کدوئیان نواحی مختلف استان خراسان رضوی جنس ها و گونه های متعددی شناسایی گردید، اما در این بین با توجه به میزان جمعیت، نوع خسارت و همچنین از نظر اقتصادی، نماتدهای ریشه گرهی از نماتدهای مهم خسارت زای کدوئیان بوده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در اکثر مناطق استان در حین نمونه برداری علایمی شبیه کمبود عناصر غذایی مانند ریزبرگی، کاهش رشد و مسمومیت های غذایی و پژمردگی دیده می شد. که در ابتدا با علایم نماتد ریشه گرهی اشتباه می شد ولی با بررسی سیستم ریشه ای گیاه وسایر موارد اشتباهات در علایم فوق رفع می گردید.

شکل ۳-۲: نتیجه الکتروفورز محصول PCR ونمایشگر محدوده ی مارکر
۵-۲- پیشنهادات
۱- شناسایی نماتدهای پارازیت گیاهی مربوط به سایر گیاهان در استان با توجه به بکر بودن منطقه
۲- انجام تحقیقات در جهت کنترل نماتد های خسارتزا بخصوص نماتدهای ریشه گرهی در گیاهان خربزه و طالبی
۳- انجام تحقیقات گسترده تر در کنترل بیولوژیک نماتدهای ریشه گرهی و کرمی شکل غالب در منطقه
۴- تعیین میزان تنوع ژنتیکی نماتد های ریشه گرهی درسایر مناطق کشور و نیز روی سایر گونه های این نماتدها و نیز استفاده از نشانگرهای با کارایی بالا
۵- تعیین روش های تناوبی و آیش گذاری در مزارع آلوده بخصوص در منطقه جیم آباد و جاده قدیم قوچان

منابع:
ابولی پور، م.، اولیاء، م.، فدایی، ع. و کدیور، م. ۱۳۸۷. ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ،۱۲-۱۹ مردادماه ۱۳۸۹،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.
اخیانی، الف.، مجتهدی، ح. و نادری، الف. ۱۳۶۳. گونه ها و نژادهای فیزیولوژیک نماتدهای مولد گره ریشه در ایران. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، ۲۰: ۵۷ تا ۷۰
آمار نامه کشاورزی، محصولات زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۷، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی.
باروتی، ش. ۱۳۷۶ . فون نماتدهای گیاهی خاک‌های زراعی آذربایجان شرقی، اردبیل، مغان. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، ۶۶(۲، ۱): ۷۹ تا ۹۸ .
پاک نیت، م. ۱۳۸۵. گونه های نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne spp. ) در تعدادی از مزارع و گلخانه ها در استان فارس. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی، ۱۱-۱۴ شهریور۱۳۸۵، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.
پدرام فر، ح.، پورجم، ا. و خیری، ا. ۱۳۸۰ . نماتدهای انگل گیاهی مزارع برنج در استان گیلان. نشریه بیماریهای گیاهی، ۳۷: ۲۸۵ تا ۳۰۱.
پورجم، ا.، خیری، ا.، گرارت، ا. و علیزاده، ع. ۱۳۷۸. وجود تغییرات در دو گونه Pratylenchus neglectus و P. thornei جمع آوری شده از ایران. نشریه بیماریهای گیاهی، ۳۵: ۴۷ تا ۶۷.
تنها معافی، ز. و خیری، ا. ۱۳۷۲. معرفی پنج گونه از نماتد های انگل گیاهی موز در استان هرمزگان. نشریه بیماری های گیاهی، ۲۹(۱، ۲): ۴۳ تا ۵۱.
تنها معافی، ز.، امتی، ف. و پرویزی. ر. ۱۳۸۴. نماتد های انگل داخلی و تراکم جمعیت آنها در مزارع سیب زمینی استان های تهران، سمنان(شاهرود) و آذربایجان غربی. نشریه بیماری های گیاهی، ۴۱: ۴۲۵ تا ۴۳۵.
تیموری، ف. و نوری، پ. ۱۳۷۲. بررسی تعدادی از نماتدهای پارازیت گیاهی استان باختران. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاهپزشکی، ۶-۱۱ شهریور ۱۳۷۲، دانشگاه گیلان.
جباری، ح. و نیکنام، غ.ر. ۱۳۸۷. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی کاری اطراف تبریز. مجله حفاظت گیاهان(علوم و صنایع کشاورزی)، جلد ۲۲، شماره۲.
جعفرپور،ب. و مهدیخانی مقدم، ع. ۱۳۷۵. (ترجمه)، مقدمه ای بر نماتدشناسی گیاهی (دراپ کین)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۳۶۰ صفحه.
جهان آراء، م. ۱۳۸۷. بیماری های گیاهان زینتی،سبزی و جالیز. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. چاپ سوم. ویرایش دوم. شماره ۳۴۴.
حسن زاده، ز. کارگربیده، ا. و خیری. ا. ۱۳۸۴ . گونه هایی از نماتدهای راسته Tylenchida جمع آوری شده از مزارع یونجه استان همدان. نشریه بیماریهای گیاهی، ۴۱: ۶۶۳ تا ۶۸۶.
داوریان، ت. و پورجم، ا. ۱۳۸۷. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی کاری استان گلستان. خلاصه مقالات هیجدهمین کنگره گیاهپزشکی،۳-۶ شهریورماه ۱۳۸۵، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
رفیعی، ح. مهدیخانی مقدم، ع. و نجفی نیا، م. ۱۳۸۶. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع وگلخانه های خیار منطقه جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی،۱۲-۱۹ مردادماه ۱۳۸۹،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.
رمجی، ف. پورجم، ا. و کارگربیده، ا. ۱۳۸۵. گونه های جنس Helicotylenchus Steiner, 1945 درمنطقه جیرفت و کهنوج. نشریه بیماریهای گیاهی، ۴۲: ۴۷۳ تا ۴۸۹.
رمجی، ف. پورجم، ا. و کارگربیده، ا. ۱۳۸۵. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی از راسته Tylenchida در برخی از گیاهان زراعی مناطق جیرفت و کهنوج. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی،‌ ۱۱-۱۴ شهریور۱۳۸۵، کرج.
سراجی، ع.، پورجم، ا. و خیری، ا. ۱۳۷۹. شناسایی نماتدهای انگل گیاهی (راسته Tylenchida ) گیاهان مهم زراعی منطقه سیستان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی، ۱۴-۱۷شهریور۱۳۷۹، اصفهان.
سعیدی نائینی، ف.، باروتی، ش. و کریم پور، ف. ۱۳۷۹. نماتدهای انگل گیاهی مزارع و باغات بوشهر. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی،۱۴-۱۷ شهریور۱۳۷۹، اصفهان.
قنبرنیا، ک.و عرب سلمانی، م. ۱۳۸۱. بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده گرگان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی،۱۶-۲۰ شهریور۱۳۸۱ دانشگاه رازی کرمانشاه.
کارگربیده، ا. ۱۳۸۵. شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی مزارع چغندر قند استان همدان، نشریه بیماریهای گیاهی، ۴۲: ۱۵۹ تا ۱۷۸.
کریمی پور فرد، ه.، خیری، ا. و باروتی، ش. ۱۳۸۱. شناسایی نماتدهای راسته Tylenchida وابسته به گیاهان مهم زراعی استان تهران. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی،۱۶-۲۰ شهریور۱۳۸۱ دانشگاه رازی کرمانشاه.
کریمی پور فرد، ه..و الماسی، ح. ۱۳۸۵. بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود مرغی،شخم تابستانه و تلفیق آنها در کنترل نماتد ریشه گرهی spp. Meloidogyne در کشت خارج از فصل طالبی و خربزه در استان اصفهان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی،۱۲-۱۹ مردادماه ۱۳۸۹،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.
گل محمدزاده، ن. و باروتی، ش. ۱۳۸۱. فون نماتدهای انگل گیاهی منطقه سیستان. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی، ۱۶-۲۰ شهریور۱۳۸۱ دانشگاه رازی کرمانشاه.
گیتی، م.،کارگربیده، ا. و میناسیان، و. ۱۳۸۵. نماتدهای انگل گیاهی از زیر راسته Tylenchida در مزارع سیب زمینی استان همدان. نشریه بیماریهای گیاهی، ۴۲: ۴۹۱ تا ۵۰۸.
موسوی، م. ر. و زرین نیا، و. ۱۳۸۵. شناسایی نماتدهای مزارع گندم از راسته Tylenchida در استان فارس. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی،۱۱-۱۴ شهریور۱۳۸۵، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کرج.
موسوی، م. ر.، میناسیان، و.، باروتی، ش. و تنهامعافی، ز. ۱۳۷۹. معرفی نماتدهای انگل گیاهی از راسته Tylenchida در مزارع برنج استان خوزستان. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی،۱۴-۱۷ شهریور ۱۳۷۹، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مهدیخانی مقدم، ع. ۱۳۸۲. بررسی تاکسونومیکی گونه ها و تاکسون های(Infra species ) جنس Meloidogyne در ایران بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و مولکولی. پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه تهران.
مهدیخانی مقدم، ع.، خیری، ا. و اخوت، م. ۱۳۷۵. بررسی مورفولوژیکی و مورفومتریکی سه گونه نماتد انگل داخلی چغندرقند منطقه مشهد. نشریه بیماریهای گیاهی، ۳۲(۱، ۲): ۱ تا ۸ .
مهدیخانی مقدم، ع.، خیری، ا.، محمدی، م.، اشتیاقی، ح. و اخوت، م. ۱۳۸۲. معرفی سه گونه جدید از جنس Meloidogyne برای ایران. نشریه بیماریهای گیاهی، ۳۹(۳و۴): ۱۸۹ تا ۲۱۱.
نوری ، ع. ۱۳۷۴. شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی (Tylenchida ) مزارع سبزی منطقه کرج. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، ۹۳ صفحه.
نوری، س. خیری، ا. و کارگربیده، ا. ۱۳۸۵. معرفی چند نماتد انگل گیاهی (راسته Tylenchida ) از باغات منطقه زنجان. نشریه بیماریهای گیاهی، ۴۲: ۱ تا ۱۶.
Abd-elgawad,M. M. M., Koura, F. H. F.; El-Wahab, A. E. A.; and Hammam,M. M. A.2007. Plant-parasitic nematodes associated with cucurbitaceous vegetables in Egypt. International Journal of Nematology.17(1):107-111.
Adam, M. A. M., Phillips, M. A., and Blok, V. C. 2005. Identification of Meloidogyne spp.from North East Libya and comparison of their inter and intra-specific genetic variation using RAPDs. Journal of Nematology, 7(4): 599-609.
Ahmad-khan, A., and wijid-khan, M. 1992. Pathogenesis of Meloidogyne javanica on cucumber and okra in saline soils. Indian Journal of Nematology, 22(2): 101-109.
Allen, M.W. 1955. A review of the nematode genus

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید