(۵۹۰-۷۴۵)۶۶۰±۶۳.۹۵
a (29.8-40.02)35.09±۴.۲۷
b (5.8-6.2)5.96±۰.۱۳
c (4-5)4.52±۰.۴۱
c’ (9.3-13.5)11.63±۱.۶۸
v (0.54-0.63)0.58±۰.۰۳
v’ (0.7-0.81)0.76±۰.۰۳
Stylet (9-11)9.66±۰.۸۱
m (0.34-0.40)0.36±۰.۰۲
MB (0.38-0.46)0.41±۰.۰۲
V-A (100-123)113.16±۹.۷۸
PVS (11-13)11.5±۱.۰۴

۴-۲-۹- جنس Meloidogyne Goeldi, 1892
نماتدهایی هستند که باعث ایجاد گال روی ریشه گیاهان می شوند. انگل داخلی اجباری هستند که از نظر اقتصادی بسیار مهم می باشند. نرها کرمی شکل و ماده ها متورم، در تمام مراحل لاروی نر و ماده با پوست شیاردار است. شبکه کوتیکولی سر با رشد متوسط و قطعات کناری آن به اندازه قطعات میانی و یا عریض تر از آنها رشد کرده اند.
ماده: ماده های بالغ گرد تا گلابی شکل با گردن کوتاه و برآمده، سفیدرنگ، فاقد مرحله سیستی، فرج و مخرج نزدیک به هم و در انتهای بدن، در انتهای بدن نماتد شیارهایی شبیه به اثر انگشت (Perineal pattern) وجود دارد که در شناسایی گونه های این جنس کاربرد دارد. فاسمیدها ته سنجاقی و کمی بالاتر از مخرج و در طرفین آن قرار دارند. پوست دارای شیارهای عرضی، استایلت باریک و به طول ۱۲ تا ۱۵ میکرومتر و با گره‌های کوچک، منفذ دفعی – ترشحی جلوتر از حباب میانی مری وغالبا بعد از انتهای استایلت قرار دارد. دارای دو لوله جنسی در هم پیچیده که به طرف جلوی بدن کشیده شده، در اطراف فرج سلولهای ترشحی وجود دارد که ماده ژلاتینی برای نگهداری و ذخیره تخم ها را ترشح می کنند. تخم ها درون بدن باقی نمی مانند. به استثنای گونه Meloidogyne spartinae که تخم گذاری به صورت انفرادی و بدون توده ژلاتینی است.
نر: کرمی شکل به طول دو میلیمتر، انتهای دم پیچیده، سطوح جانبی دارای چهار شیار طولی، سر بادیسک مشخص، دارای یک تا سه شیار عرضی و نسبت به بدن کمی فرورفته، استایلت قوی به طول ۱۸ تا ۲۵ میکرومتر با گره های بزرگ ، غده های انتهای مری اغلب از طرف شکمی ابتدای روده را می پوشاند. اندام تناسلی نر باریک به طول ۲۵ تا ۳۳ میکرومتر، طول گوبرناکولوم هفت تا ۱۱ میکرومتر، معمولا دارای یک یا دو بیضه، دم گرد و کوتاه، فاسمید ها ته سنجاقی و نزدیک به منفذ دفعی – تناسلی، فاقد بورسا.
لاروها: لارو سن اول با دم نوک تیز که داخل تخم پوست اندازی کرده، لاروسن دوم کرمی شکل، مهاجر و متحرک، فعال و بیماریزا، بعد از تثبیت شدن راست تا کمی خمیده، سردارای یک تا چهار شیار عرضی مشخص، شبکه کوتیکولی سر مشخص، استایلت باریک و کشیده، حباب میانی مری با دریچه بیضی بزرگ و مشخص، غده های مری ابتدای روده را می پوشانند. دم در انتها دارای بخش کوتیکولی شفاف (هیالین)۱۱ و مشخص، انتهای دم باریک و دارای فرورفتگی های نامنظم، لاروسن سوم ساکن و متورم، سوسیسی شکل و با دم برآمده و کوتاه، فاقد استایلت، لاروسن چهارم ساکن و متورم، مخرج در انتهای بدن، فاقد استایلت (مگنتی و همکاران، ۱۹۸۸.، صدیقی، ۲۰۰۰). در نمونه های مورد بررسی از این جنس یک گونه شناسایی گردید.
۴-۲-۹-۱-گونه Meloidogyne javanica (Treub,1885) chitwood, 1949
در نمونه های مورد بررسی نر مشاهده نشد.
شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده(perineal pattern) در گونه Meloidogyne javanica به لحاظ داشتن دو خط موازی یکدیگر در سطوح جانبی بدن به طوریکه این خطوط شبکه کوتیکولی انتهای بدن را به صورت واضحی به دو بخش پشتی و شکمی تقسیم می کند، و از سایر گونه های این جنس قابل تشخیص است. در ایران بررسی نماتد مولد گره ریشه عملا از سال ۱۳۴۲ شروع شد. در سال ۱۳۴۵ در استان اصفهان نسبت به جمع آوری نمونه های آلوده، به نماتد مولد گره اقداماتی صورت گرفت. امیدوار (۱۳۴۷) سه گونه M. incognita ، M. hapla وM. arenaria را در ایران تشخیص و انتشار وسیع آنها را در سطح کشور گزارش نمود. مجتهدی و باروتی (۱۳۵۵) چهار گونه M. incognita ، M. hapla، M. arenaria و M. javanica را از استانهای مختلف کشور گزارش کردند. اخیانی و همکاران (۱۳۶۳) حدود ۱۶۸ نمونه ریشه آلوده به نماتد مولد گره ریشه را از مناطق مختلف کشور جمع آوری و چهارگونه M. javanica ، M. incognita ، M. hapla و M. arenaria را گزارش نمودند. سپس این گونه از نقاط مختلف کشور توسط محققین مختلف گزارش شد.این گونه از ریشه های آلوده خیارو کدو خورشتی از روستای کاظم آباد وگوارشک در جاده قدیم مشهد- قوچان جمع آوری گردید.

جدول۴-۹: خصوصیات مورفومتریکی شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ و لاروهای سن۲، گونه Meloidogyne javanica از استان خراسان رضوی (اندازه ها بر حسب میکرومتر).

Species M. javanica M. javanica

Characters Female J2
N 7 10

a (1.75-1.51)1.61±۰.۰۵ (۲۶.۸-۳۱.۸)۳۲.۰۵±۱.۴۸
b — (4.27-6.17)5.39±۱.۰۴
b’ — (3.4-5.5)4.6±۰.۷۸
c — (7.7-9.1)8.54±۰.۶۶
c’ — (4.4-6.8)5.9±۰.۶۵
Body length (725-847)792.7±۴۲.۹ (۳۸۶-۴۵۷)۴۳۳.۹±۳۳.۲
Body width (435-487)455.8±۱۸.۰ (۱۴-۱۵)۱۳.۶۸±۰.۷
Neck length (184-218)199.6 ±۱۲.۳ —
Stylet length (14-16)15.15 ±۰.۶۳ (۱۰-۱۳)۱۲.۲۵±۱.۰۸
Stylet knob height (2.3-2.4)2.32±۰.۰۶ (۱.۵-۱.۷)۱.۴۳±۰.۰۷
Stylet knob width (2-2.3)2.28 ±۰.۰۹ (۲-۲.۴)۲.۲۳±۰.۰۶
DGO (3.2-5)3.78±۰.۷۶ (۲.۱-۴.۲)۳.۹۲±۰.۶۰
Tail length — (43-60)53.45±۵.۲۸
Tail width — (8-10)9.50±۰.۴۸
Hyalin length — (12.5-18.6)15.46±۲.۰۷
Anterior end to excretory pore (40-52)45.87±۲.۶۵ —
Anterior end to centre of median bulb (91-103)94±۳.۷۲ —
Vulval slite length (22-29)25.94±۲. —
Distance vulval slite to anus (18-22)22.25±۱.۹ —
Interphasmidial distance (21.5-25)23.85±۱. —

۴-۲-۱۰- جنس Merlinius siddiqi, 1970
نماتدهایی هستند با طول کمتر از یک میلی متر، بدن آنها پس از تثبیت راست یا به سمت شکمی خمیدگی پیدا می کند. بدن آنها در سطح پوست فاقد شیارهای طولی است، سطوح جانبی بدن دارای شش شیار طولی است. دایریدها مشخص و در مقابل منفذ دفعی – ترشحی و در محلی که سطوح جانبی دارای چهار شیار طولی است، مشاهده می شوند. سر همطراز بدن یا کمی فرورفته نسبت به آن، استایلت ظریف و باریک تا قوی و طول آن کمتر از ۲۰ میکرومتر، قسمت مخروطی استایلت نصف طول استایلت و یا کمتر از آن می باشد. حباب میانی مری جلوتر یا وسط طول مری است. فرج شکافی و دارای زواید اپیپتیگما، دارای دو تخمدان که در طرفین بدن کشیده می شود. دم در ماده ها مخروطی تا نیمه استوانه ای، طول آن دو تا چهار برابر عرض بدن در ناحیه مخرج، اندام تناسلی نر استوانه ای ،مستقیم تا کمی خمیده، نوک آن پهن تا تیز، گوبرناکولوم از دید جانبی هلالی شکل است (صدیقی، ۲۰۰۰). در نمونه های مورد بررسی، از این جنس یک گونه شناسایی گردید.
۴-۲-۱۰-۱- گونه Merlinius brevidens (Allen,1955) siddiqi,1970
در نمونه های مورد بررسی نر مشاهده نشد.
با استفاده از کلید هاندو و همکاران (۲۰۰۷) که در مورد تشخیص گونه های جنس Merlinius داده شده، مشخصات و اندازه های افراد نمونه با گونه M. brevidens مطابقت دارد. به علّت مشابهت زیاد بین گونه مذکور و گونه های M. nanus ، M. microdorus و M. alboranensis گونه مورد مطالعه با گونه‌های فوق نیز مقایسه گردید. هرچندگونه M. microdorus مشابهت زیادی با گونه مورد مطالعه دارد ولی ضرایب a و C کمتر و طول دم بیشتر، قرار گرفتن فاسمید در نیمه اول دم در گونه فوق، اختلافاتی هستند که این دو گونه را از هم متمایز می کنند (۲۹-۲۴ , a=13-11 c=در گونه M. microdorus). در گونه مذکور شبکه کوتیکولی سر ضعیف و دم مخروطی شکل است. گونه M. nanus به لحاظ داشتن دم مخروطی با انتهای شیاردار از گونه مورد بررسی متمایز می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید