ت چندانی در این زمینه انجام نشده است بنابراین، بررسی این استراتژیها از اهمیت دو چندان برخوردار است، زیرا با ورود به دنیای تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین در حوزههای جدید فناوری و تجارت، بنگاهها ناگزیر خواهند شد تا با به کارگیری استراتژی های نوین تجاری، خود را برای فشارهای رقابتی جدید آماده نمایند. نتایج نشان میدهد که استراتژی بازاریابی در بازارهای الکترونیکی را میتوان به چهار دسته استراتژی های بازاریابی مبادله ای، استراتژی های بازاریابی پایگاه داده ها، استراتژیهای بازاریابی رابطهای و نیز استراتژیهای بازاریابی مبتنی بر دانش تقسیم نمود. علاوه بر این بررسی وضعیت شرکتهای برتر ایران، نشان میدهد که عمده شرکتهای برتر تولیدی ایران به دنبال انتخاب استراتژیهای بازاریابی مبادلهای میباشند که این استراتژیها متناسب با شرایط اقتصاد نوین امروزی نمیباشد.
15. غلامحسین خورشیدی و صابر مقدمی در سال 82 در مقاله ای تحت عنوان “تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی” بیان میکنند که بازاريابي اجتماعي حوزه و قلمرو علم جديدي است كه ميكوشد با استفاده از فنون بازاريابي تجاري، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد .بر اساس مفهوم بازاريابي اجتماعي، مديران بازاريابي سازمانها ناگزيرند در تعيين راهبردها و خطمشيهاي بازاريابي خود عوامل مهمي نظير خواستههاي مصرف كنندگان و منافع جامعه در كوتاه مدت و بلندمدت را در نظر بگيرند. عليرغم اين كه اين حوزه در مقايسه با بازاريابي تجاري بسيار نوپا است، اما نقش و اهميت آن در توسعه اجتماعي موجب شده است تا شديدا مورد توجه و اقبال عمومي قرار گيرد . بازاريابي اجتماعي در دهه ١٩٧٠ به عنوان يك حوزه علمي كامل و مستقل پا به عرصه گيتي نهاد. فيليپ كاتلر و جرالد آلتمن دو تن از ا نديشمندان و صاحبنظران مشهور بازاريابي، اين حوزه علمي جديد را معرفي كردند. آنها عقيده داشتند كه مفروضات و مفاهيم بازاريابي تجاري ميتواند براي فروش اعتقادات، باورها، نگرشها و رفتارهاي انساني مورد استفاده قرار گيرد. اصرار كاتلر و آلتمن بر اين نكته بود كه تفاوت عمده و اساسي بازاريابي اجتماعي با ساير حوزههاي بازاريابي در اهداف و مقاصد بازاريابي اجتماعي و تشكيلات آن متجلي است. رسالت اصلی بازاریابان اجتماعي تأثيرگذاري بر رفتارهاي اجتماعي و انساني است. در بازاريابي اجتماعي كسب سود و منافع شخصي اولويت اصلي به شمار نميرود. به عبارت ديگر، تأكيد بازاريابي اجتماعي تنها ارضاء نيازها و خواستههاي افراد اجتماع از طريق فرآيند مبادله و داد و ستد نيست؛ بلكه هدف و مقصد والاتري دارد و آن تأثيرگذاري بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع است.
16. سید حبیب الله میرغفوری و همکاران در سال 88 در مطالعه ای تحت عنوان “ارزیابی روشهای سنجش کیفیت خدمات به وسیله شبکههای عصبی مصنوعی” با به کارگیری شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند در پردازش اطلاعات غیر خطی، به بررسی مقایسهای مدلهای مبتنی بر ادراک و انتظارات مشتری (که به طور گستردهای در دامنه متفاوتی از شرکت های خدماتی از آنها استفاده میشود) در صنعت هتلداری به عنوان یک صنعت پیشروی خدماتی میپردازد. نتایج نشان میدهد که شبکههای عصبی مصنوعی با استفاده از دادههای جمع آوری شده توسط مدل سروکوآل وزنی نسبت به مدلهای دیگر، با دقت بیشتری قادر به ارزیابی کیفیت خدمات و پیش بینی رضایتمندی مشتریان است..
فصل سوم
روش پـژوهـــش
3- مقدمه
در هر پژوهشي بر حسب موضوع و امكانات موجود، براي انجام آن از روش خاصي استفاده ميگردد. اين فصل به مواد و روش هاي مورد استفاده در اين پژوهش به موارد: نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه، ابزار و روش گرد آوري دادهها، اعتبار و پايايي ابزار گردآوري دادهها، روش تجزيه وتحليل دادهها، مكان و زمان انجام مطالعه، روش نمونهگيري، تعریف واژهها، امکانات و محدودیتهای پژوهش و ملاحظات اخلاقي ميپردازد.
3-1-نوع پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد و در اواخر سال 89 و اوایل سال 90 انجام شده است.
3-2-جامعه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل بیمارانی بود که به مراکز زیر مراجعه نمودند:
کلینیک دندانپزشکی دانشکده داندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
7 مرکز درمانی شهری که دارای کلینیک فعال دندانپزشکی میباشند (هفت مرکز شامل: مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1، مرکز بهداشتی و درمانی مینودر، شهدا، مرکز بهداشتی و درمانی ولیعصر، مرکز بهداشتی و درمانی نواب، مرکز بهداشتی و درمانی تبریز و مرکز بهداشتی و درمانی امینی).
3-3-روش نمونه گيري و حجم نمونه
نمونهها به صورت تصادفی سهمیه ای از کلینیک دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دارای واحدهای جراحی، ارتودنسی، اندو، تشخیص، رادیولوژی، پاتولوژی، ترمیمی، اطفال، پریودنتیکس، تشخیص ،7 مورد از 14 مرکز درمانی شهری که دارای کلینیک فعال دندانپزشکی میباشند (هفت مرکز: مرکز شماره 1، مرکز مینودر، شهدا، ولیعصر، نواب، تبریز و امینی) به طور مساوی انتخاب شد و به منظور اطمینان از این که نمونه مورد مطالعه معرف جامعه آماری است و فاكتورهای محاسبه شده از اعتبار لازم برای استنباط آماری برخوردار باشند، با توجه به اینکه اگر 50% افراد فاکتور هزینه را انتخاب کنند P=0.50 با استفاده از فرمول زیر و در نظر گرفتن درجه اطمینان 5%، 0.05=α ، حجم جامعه آماری تقریبا 400 نفر برآورد گردید.
3-4-روش گردآوري داده ها (روش كار)
عوامل تاثیر گذار در انتخاب دندانپزشك از دید مصرف کننده از طریق بررسی متون استخراج گردیده و به صورت پرسشنامه درآمده است و روایی آن توسط استاد راهنما چک شده است. این پرسشنامه شامل دو قسمت میباشد که در قسمت اول 14 فاکتور مهم در انتخاب دندانپزشک به صورت مقیاس لیکرت 5 تایی آورده شده و در قسمت دوم ویژگی دموگرافـیکی ذکر شده است (ر. ک. پیوست الف) و جــهت جمع آوری داده ها از این پرسش نامه استفاده شد و در مورد کودکان پرسشنامه توسط همراه کودک تکمیل گردید.
3-5-روش تجزيه و تحليل داده ها:
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری و همچنین شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. روش های آماری شامل آلفای کرونباخ برای ارزیابی اعتمادپذیری تحقیق، Factor analysis برای دستهبندی عوامل تاثیرگذار بر رفتار مشتریان، تحلیل خوشهای و تحلیل ممیزی برای دستهبندی رفتارهای مشتریان میباشد. از شبکههای عصبی مصنوعی برای طبقهبندی و پیشگویی رفتار مشتریان در انتخاب بیمارستان استفاده شد.
روش های آمار توصیفی نیز برای سنجش فراوانی و میانگین و … در اطلاعات جمعیتی و سایر دادهها، و همچنین روش های فرعی دیگر در جای خود بر حسب لزوم به کار گرفته شد.
3-6-امکانات و محدودیتهای پژوهش
3-6-1-امکانات پژوهش:
دسترسی راحت به استاد راهنما و اساتيد مشاور
3-6-2- محدودیت های پژوهش:
تمايل اندك برخي از بیماران براي همكاري در پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه.
صرف زمان زياد براي توجيه و تشريح ماهيت پژوهش در برخی از بیماران.
عدم هماهنگی و همکاری اداری مناسب مسئولین دانشکده داندانپزشکی و ایجاد چالش هایی در پرسشگری محقق از بیماران.
3-7 ملاحظات اخلاقي:
جهت رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، پژوهشگر به موارد زير پايبند بود:
دریافت معرفی نامه کتبی از دانشگاه جهت ارائه به كلينیك دندانپزشكي دانشکده و مراكز درماني شهري.
کسب رضایت شفاهی از افراد جهت مصاحبه و تکمیل پرسشنامه (در صورت عدم تمایل از مصاحبه خودداری شد).
تضمین محرمانه بودن کلیه اطلاعات کسب شده از نمونههای پژوهش.
3-8- تعریف واژه ها
مناسب بودن هزینه خدمات دندانپزشک
تعریف عملی: در این پژوهش منظور مناسب بودن هزینه خدمات دندانپزشکی از دید بیمار میباشد
(Wolinsky and Kurz, 1984) .
دسترسی آسان
تعریف عملی: در این پژوهش منظور از دسترسی آسان، نزدیکی کلینیک به منزل بیمار میباشد
(Boscarino et al, 1982) .
توقف راحت وسایل نقلیه
تعریف عملی: در این پژوهش منظور وجود فضای کافی جهت پارک وسایل نقلیه بیماران میباشد
(Javalgi et al, 1991) .
حسن شهرت دندانپزشک
تعریف عملی: در این پژوهش منظور حسن شهرت دندانپزشک در شهرستان میباشد
(Berkowiz et al, 1981) .
آشنایی با دندانپزشك
تعریف عملی: در این پژوهش منظور آشنا بودن با دندانپزشک (اقوام، دوست و …) میباشد
(Taylor et al, 1996) .
پیشنهاد پزشک/دوستان/افراد خانواده
تعریف عملی: در این پژوهش منظور معرفی دندانپزشک توسط پزشک/دوستان/افراد خانواده میباشد
(Wolinsky and Kurz, 1984) .
قرارداد دندانپزشک با بیمه
تعریف عملی: در این پژوهش منظور قرارداد دندانپزشک با سازمان بیمه مورد نظر بیمار میباشد
(Yavas et al, 2001) .
حسن نیت در مراقبت
تعریف عملی: در این پژوهش منظور ارائه مراقبت به بهترین وجه میباشد
(Wolinsky and Kurz, 1984) .
مهارت دندانپزشك
تعریف عملی: در این پژوهش منظور مهارت دندانپزشک در ارائه خدمت میباشد
(Yavas et al, 2001) .
تجهیزات و تکنولوژی مدرن
تعریف عملی: در این پژوهش منظور تجهیزات و تکنولوژی مدرن کیلینیک می باشد
(Javalgi et al, 1991).
زمان انتظار برای پذیرش از نظر شما
تعریف عملی: در این پژوهش منظور مدت زمان انتظار برای دریافت خدمت می باشد
(Wolinsky and Kurz, 1984) .
پروسه پذیرش و درمان مناسب
تعریف عملی: در این پژوهش منظور پروسه پذیرش و درمان مناسب از دید بیمار می باشد
(Wolinsky and Kurz, 1984) .
فصل چهارم
یافته ها
4- مقدمه:
در این فصل به بیان یافتههای پژوهش میپردازیم.
4-1- تحلیل عاملی:
تحلیل عاملی اصلی برای استخراج فاکتورهای اصلی از 14 متغیر مستقل استفاده شد. پس از آن بارگذاری فاکتور برای هر فاکتور به وسیله Varimax Rotation جهت استخراج فاکتورهایی که معیار مقدار ویژه (eigenvalue )آن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید