شده به عنوان مهمترین معیار ارزیابی در این تحقیق بیان شده است. کیفیت خدمات میتواند ذهنی و کلی باشد. معیار مهم بعدی تمایل داندانپزشک به صحبت با بیمار درباره درمان می باشد. یافته های مطالعه نشان دهند اهمیت مهارت های تعاملی دندانپزشک، تمایل به صحبت با بیمار درباره مراحل درمان، و حساسیت نسبت به کودکان و همچنین کیفیت فضای مطب از جمله پاکیزگی محیط و بهداشت، در بازاریابی خدمات دندانپزشکی میباشد.
Wan-I Lee .3 و Bih-Yaw Shih پژوهشی تحت عنوان “به کارگیری شبکه عصبی برای تشخیص مشتریان سودآور برای بازاریابی خدمات دندانپزشکی در تایوان”، انجام دادند. داده ها به وسیله پرسشنامه و از هفت کلینیک دندانپزشکی در تایوان جمع آوری شده است و از روشfeed-forward چند لایه شبکه عصبی برای تشخیص مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که دقت شناسایی تست بر روی مدل بسیار بالاتر از حد انتظار بوده است. ضمنا مجموعه ای از وزنهای توزیعی نشان دهنده اهمیت کلی هر متغیر مستقل ایجاد شده می باشد و مفهوم بازاریابی نشان داده شده است. این پژوهش تایید میکند که مدل شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص الگوهای موجود در داده های مشتریان سودمند است و مزایای استفاده از مدل مشخص و مفهوم بازاریابی ثابت شده است(10) .
Wan-I Lee .4 و Bih-Yaw Shih و همکاران در مقاله ای تحت عنوان “جستجوی رفتار مشتری در انتخاب بیمارستان با استفاده از شبکه عصبی” از شبکه عصبی برای طبقه بندی رفتار مشتری در انتخاب بیمارستان و برای جمع آوری دادهها از یک پرسشنامه کمی پژوهشی برای جستجوی رفتار مشتری در جنوب تایلند استفاده کردند. فاکتورهای رفتار مشتری به چهار دسته تقسیم و سپس مدل طبقه بندی شبکه عصبی 23back propagation استفاده شده است. سرانجام معیارهای بازاریابی مورد بحث قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از این تحقیق شواهد کافی برای پیشنهاد مدل شبکه عصبی در شناسایی الگوهای موجود در رفتار مشتری فراهم مینماید. مدل طبقه بندی شبکه عصبی برای شناسایی فاکتورهای مرتبط با انواع مختلف مشتریان با موفقیت توسعه یافته است. سپس مدل طبقه بندی شبکه عصبی برای شناسایی داده های دموگرافیکی در انواع گرایشات مختلف بیماران استفاده شده است. نرخ طبقه بندی مدل 78/84% ارزشیابی شده است. Press’s Q Statistic (79/114) بزرگتر از مقدار بحرانی24 (63/6) می باشد. دقت طبقه بندی تست بر روی مدل بزرگتر از آن چه به طور تصادفی انتظار داریم، می باشد و دقت بالاتری از روش تجزیه و تحلیل ممیزی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، شواهد نشان می دهد که شبکه عصبی در شناسایی الگوهای موجود در بین داده ها مفید میباشد و مفاهیم بازاریابی نشان داده شده است. نویسندگان مقاله معتقدند که مدل به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل برای برنامه ریزان بازاریابی در برنامه ریزی استراتژی بازاریابی مفید و موثراند. در عین حال، قدرت طبقه بندی برای درک آنچه بین ورودی و خروجی وجود دارد کمک خواهد کرد (Wan-I Lee, et al, 2007).
Berkowiz, E. N., &Flexner, W. A .5 (1981) در پژوهشی تحت عنوان “بازاریابی خدمات مراقبت سلامت” اشاره کردند که بیماران از اوایل دهه 1981 می توانند بیمارستان ها را قیاس و انتخاب نمایند و همچنین یافتند که مشتریان بر چهار فاکتور شامل کیفیت مراقبت، پاکیزگی تجهیزات، رفتار کارکنان بیمارستان و شهرت بیمارستان متمرکزاند(11).
Boscarino .6 و Stelber (1982) در پژوهشی تحت عنوان “بیمارستان و انتخاب مشتری”، معیارهای ذکر شده را تجزیه و تحلیل و رتبه بندی کردند. معیارها به ترتیب زیر رتبه بندی شده اند: نزدیکی به خانه، تعداد پزشکان، استفاده از پزشکان متخصص، تجهیزات بیمارستانی بهتر، کیفیت وسایل رفاهی بیمار، آشنا بودن با کارکنان، تجربیات گذشته، هزینهها، بزرگی بیمارستان و ارتباط بیمارستان با نهادهای مذهبی(4).
Wolinsky .7 و Kurz در مقاله خود تحت عنوان “چگونه افراد بیمارستان را انتخاب میکنند و میبینند”، با بحث کوتاه و مروری بر متون شروع میکنند و دو دسته تجزیه و تحلیل را شامل موضوع مهم انتخاب بیمارستان (که در این زمینه اطلاعات اندکی موجود می باشد) و نگرش افراد در انتخاب بیمارستان را عنوان میکنند. در نهایت، چهار فاکتور برای انتخاب بیمارستان که شامل موارد زیر میباشد: دانش (استفاده قبلی از بیمارستان، تجهیزات جدید، شهرت و نزدیکی به بیمارستان) ، هزینه (هزینه مراقبت) ، کیفیت (کیفیت مراقبت پزشکی، حسن نیت در مراقبت) ، پیشنهاد (پیشنهاد پزشک و دوستان)(11) را ارائه میدهند .(خلاصه)
Yavas .8 و Shemwell در سال 2001، در مقاله ای تحت عنوان “آنالیز اصلاح شده importance-performance کاربردی برای بیمارستانها”، به دنبال بررسی دلایل انتخاب بیمارستان توسط بیماران در محیط رقابتی بهداشت و درمان بودهاند و تکنیک و یافتههای حاصل از روش آنالیز اصلاح شده importance-performance را در یک محیط بهداشتی و درمانی ارائه دادند. در این مطالعه، آنالیز importance-performance برای به دست آوردن عوامل تاثیر گذار بر انتخاب بیمارستان استفاده شده است. این عوامل در چهار ربع تقسیمبندی شدند که مجموعا شامل جذابیت محیط داخلی و خارجی، پذیرش بیمه، دسترسی به متخصصان، کیفیت مراقبت اورژانس، گستره خدمات، هزینهها، به روز بودن تجهیزات پزشکی، شایستگی پرستاران، شایستگی پزشکان، آخرین عملکرد پزشکی، وضوح فرآیند پذیرش و ترخیص، قوانین مربوط به ملاقات، دسترسی، احترام به حریم خصوصی بیماران، و توجه پرسنل میباشند(13).(خلاصه)
Javalgi .9، Rao و Thomas در سال 1991 در مقاله ای با عنوان “انتخاب بیمارستان”، مطرح کردند که امروزه در صنعت رقابتی بهداشت و درمان، مدیران بیمارستان و بازاریابان باید اهمیت ویژگیهای مختلف محصول یا خدمت برای مشتریان مختلفو چگونگی تاثیر این ویژگی ها در تصمیمگیری جهت انتخاب محصول یا خدمت توسط مشتری را تعیین کنند. نویسندگان رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را که میتواند برای ارزیابی و پیشگویی تصمیمات انتخاب مراقبت سلامت توسط مشتریان استفاده شود، طراحی کردند. این فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک روش تجزیه و تحلیل رفتار انتخاب مشتری میباشد که برای تعیین ترجیحات نسبی مشتری در انتخاب مراقبت بهداشتی میباشد. فاکتورهای ترجیحی شامل نزدیکی به خانه/راحتی، پزشکان متخصص، شهرت، تکنولوژی و تجهیزات مدرن، ادب و مهربانی کارکنان، هزینه مراقبت، پیشنهاد پزشک، پیشنهاد خویشاوند و دوست، و نوع بیمارستان میباشند. استراتژیهای بازاریابی بر اساس یافتههای مطالعه توصیه شده است (14).
10. Ravi S. Behara و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان “ارزشیابی و مدل سازی سنجش کیفیت خدمات با استفاده از شبکه عصبی” در رابطه با گسترش شبکه عصبی برای سنجش و تجزیه و تحلیل موثر کیفیت خدمات بحث کردند. در ابتدا یک مدل شبکه عصبی برای کیفیت خدمات ایجاد شد و دادههای مشتری با استفاده از پرسشنامه SERVQUAL مبنایی برای توسعه مدل بود. تعاریف متفاوت از سنجش کیفیت خدمات با استفاده از دیدگاه شبکه عصبی مدلسازی شدند. این مطالعه زمینه ای تحلیلی برای اهمیت انتظارات در سنجش کیفیت خدمات فراهم نمود و نشان داد، مدل ” ادراک- انتظارات” به اندازه مدل ادراک به تنهایی برای سنجش کیفیت دقیق نبوده است.
11. AI Johara و A. AI-Hussyeen در مطالعه ای تحت عنوان “عوامل تاثیرگذار بر استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و رضایت در میان دختران نوجوان در شهر ریاض”، در ابتدا داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته که در میان دانش آموزان در 8 مدرسه دولتی و 4 مدرسه خصوصی توزیع شده، جمع آوری گردید. از 600 پرسشنامه توزیع شده 531 پرسشنامه جهت آنالیز کامل و مناسب بودند. بررسی نشان داد در طی دو سال گذشته، تقریبا یک سوم دانش آموزان بیش از یک بار ویزیت دندانپزشک داشته اند. حدود 75% در کلینیکها خصوصی و 63% برای درمان معمولی به دندانپزشک مراجعه نمودهاند. کیفیت مراقبت دندانپزشکی به عنوان مهمترین فاکتور تشویق کننده و در مقابل دور بودن کلینیک از منزل به عنوان دلسردکنندهترین فاکتور برای استفاده از خدمات دندانپزشکی در این گروه عنوان شده است و در آن دسته از افرادی که درمان را در کلینیکهای دولتی دریافت کردهاند، تشویق کننده ترین فاکتور دسترسی به کارکنان مهربان (p0.0001) و دلسردترین فاکتور عوارض بعد از عمل(p0.0001) بیان شده است. رضایت در مراقبت دندانپزشکی به میزان قابل توجهی با کیفیت بالای مراقبت دندانپزشکی، قرارملاقات مناسب، کارکنان مهربان، کلینیک دندانپزشکی مدرن و کلینیکهای پیشنهاد شده توسط دوستان عنوان شده است. نتایج کیفیت مراقبت دندانپزشکی، هزینه مناسب جهت خدمات دندانپزشکی، نزدیکی کلینیک های دندانپزشکی به منزل دانش آموزان را به عنوان فاکتورهای تشویق کننده برای استفاده از خدمات دندانپزشکی معرفی کرد.
12. Hans O Birk و همکاران در مطالعه ای تحت عنوان “تجربه بیماران سرپایی از انتخاب درمانگاه در دانمارک: نتایج نظرسنجی از بیماران” به بررسی آگاهی و آزادی بیماران سرپایی و فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب ارائهدهندگان خدمتو چگونگی تاثیر متغییرهای اجتماعی و جمعیت شناسی در انتخاب پرداخته اند. مطالعه پرسشنامه ای از 4232 بیماران سرپایی ارجاعی جهت معاینه، درمان، پیگیری در یکی از 9 درمانگاه سوماتیک شهر راسکیلد در 2 ماه از سال 2002 که در طی 12 ماه اخیر بستری نشده اند، انجام شد. از بیماران درخواست شد که آیا از آزادی در انتخاب بیمارستان آگاهاند و استفاده کرده اند.2272 پرسشنامه تکمیل گردید. 41% از پاسخ دهندگان از حق انتخاب شان آگاه بودند و 53% از این بیماران از حق شان در انتخاب بیمارستان استفاده کردند. آگاهی از آزادی در انتخاب ارایه دهندگان در جنس زن، بیماران با تحصیلات بالاتر، استخدام در بخش های دولتی و در بیماران ارجاع داده شده به متخصصان جراحی بالا گزارش شده است. مسافت کوتاه مهمترین دلیل انتخاب در بیماران سرپایی بود و پس از آن توصیه پزشک عمومی، زمان انتظار کوتاه و تجربیات قبلی بیمار در آن بیمارستان از دلایل دیگر انتخاب میباشد.
13. Chopher L. Corbin و همکاران در مقاله ای تحت عنوان “مفاهیم بازاریابی خدمات برای حرف مراقبت سلامت” بیان کردند که بیماران به دلیل افزایش تدریجی هزینه های مراقبت سلامت روز به روز بیشتر درگیر انتخاب خدمات میشوند. در همین زمان، مراقبت سلامت وارد بازار اقتصادی محدودی میشود. به همین دلیل بازاریابی خدمات مراقبت سلامت برای بقاء مالی پزشکان و سازمان های مراقبت های سلامت امری ضروری میباشد. پزشکان می توانند از اصول اساسی بازاریابی تایید شده توسط دیگر صنایع خدماتی برای کسب رضایت بیمار و وفاداری وی و رقابتی ماندن در بازار اقتصادی با موفقیت استفاده نمایند. درک مفاهیمی چون کیفیت خدمات منطقه تحمل، سطوح رضایت مشتری، نام تجاری خدمات، مشارکت بیمار و بهبود خدمات می تواند در دستیابی به این اهداف مفید باشد. در این مقاله اصول اساسی در بازاریابی مراقبت سلامت (خدمات در مقابل کالا، کیفیت خدمات، نتایج بازاریابی، نام تجاری، بیماران در مقابل مشتری، مشارکت بیمار، وفاداری بیمار، بهبود خدمات) توضیح داده شده است.
14. سید رضا سید جوادین و همکاران در سال 86 در مطالعه ای تحت عنوان ” بررسی استراتژیهای بازاریابی در بازارهای الکترونیکی مورد مطالعه: شرکت ها تولیدی برتر ایران” بیان میکنند که استراتژی بازاریابی در بازارهای الکترونیکی، همواره یکی از مقولههای مهمی است که در حوزههای جدید مطالعات بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این زمینه دیدگاههای بسیار متنوعی ارائه شده است. از سویی دیگر با توجه به این که در کشورمان مطالعات

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید