که این پیمان های صلح را امضا می کنند را توضیح میدهد، مثل اتحادیه سن ایگیدرو ۱۵۹ که بعنوان یک میانجی و واسطه در موزامبیک ۱۶۰ مطرح است و کلیسای کاتولیک که در پیمان های صلح کلمبیا بعنوان رهبر روحانی و اخلاق مطرح می باشد۱۶۱ بطور قابل بحثی، شاخص های آنها بعنوان یک امضا کننده تنها از عملیات غیر مستقیم مستمر آنها ناشی نمی شود بلکه از وظیفه روبه رشد قانونی که انجام می دهند واجرا می کنند ناشی می شود .امضاء کنندگان شخص ثالث برخی از فواید موقعیت عهد نامه را دراسنادی ضمیمه می کنند که موقعیت آنها بعنوان توافقات بین المللی، مشکوک ومورد تردید می باشد . وجود امضا کنندگان شخص ثالث به این معنی است که شرکای عهد نامه، الزامات وتعهداتی نسبت به هم دارند و نیز نسبت به شخص ثالث هم دارند.این تعهدات پذیرش را که هم مشروط به امضا کنندگان دولتی وهم امضا کنندگان غیردولتی است بدست می دهد بخصوص وقتی اشخاص ثالث خودشان را طوری درنظر می گیرند که گویی یک ماموریت ترویجی قانونی فعال دارند با توجه به دولت ممکن است ماهیت سیاسی تعهداتی که مدعیان غیر دولتی ارائه می دهند خنثی شود. با در نظر گرفتن مدعیان غیر دولتی، عقاید اشخاص ثالث و فشار مربوط به نقض عهد به سادگی همچون موارد مربوط به طرف دیگر مختومه اعلام نمی شود مشروعیت بین المللی ممکن است یک هدف واقعی مدعیان غیر دولتی باشد و نیاز به حفظ اشخاص ثالث را در محدوده وحیطه ای که ممکن است توانایی آنها را برای مقاومت در برابر طراحان خارجی خودشان بطور محلی افزایش دهد،شرح می دهد همانطور که بیان شد، بکارگیری امضاهای دولتهای بیگانه و خارجی ممکن است هم چنین تعهدات خود این دولتها رابرای صلح مشخص کند و کمتر بعنوان اشخاص ثالث و بیشتر عضویت آنها در ابعاد بین الملل، و فراکشوری اختلافات درون ایالتی را درنظر می گیرد.
تضمین ضمانتهای اشخاص ثالث بعنوان امضا کنندگان پیمان های صلح ممکن است آرایه ای به نظر برسند ودر طیف و گستره قانونی کردن، خفیف باشد وبخصوص وقتی که آنها حتی دولتی نباشند هم چنین ارزیابی آنها ممکن است شیوه هایی که چنین ضامن هایی می توانند به موقعیتهای پیمان صلح ودر مسیر وجهت اصلی تعهداتشان گره بزنند راتخمین بزنند این وظایف رو به رشد طبیعی در نتیجه سؤالات مهمی را درباره چگونگی بیطرفی شخص ثالث ،ثبات و مشروعیت قانونی معتبری که بر قابلیت های ترویج قانونی شخص ثالث اثر میگذارد را مطرح می سازد. احتمالاً به نظر می رسد که این اقدامات ترویجی قانونی در جائیکه مداخلات شخص ثالث بطور واضحی دراصول قانونی بین المللی ریشه دوانده است یاحتی آنها را نقض می کند کاهش می یابد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید