xو y می باشد و علامت آن نشان دهنده جهت این رابطه است وممکن است زوج متغیر هایی باشند که رابطه آنها قوی باشد اما الزاما خطی نباشند. در این حالتr معیار مناسبی نخواهد بود.
در ادامه جدولی برای آزمون خطی بودن رابطه بین xوy به نمایش در می آید . هرگاه تنها یک متغیر مستقل در مدل باشد آزمون صفر ۲R معادل آزمون صفر بودن ۱? یعنی صفر بودن شیب خط رگرسیون است . مقدار ۲R درصد تغییرات بین مشاهدات بوسیله مدل رگرسیون خطی را نشان می دهد یعنی فرض H0:R2=0 معادل آزمون اعتبار مدل رگرسیونی است که در این روش جدول تحلیل واریانس برای آزمون وجود یا عدم وجود رابطه خطی با استفاده از آماره F که فرضیه های آن بصورت ذیل می باشد آمده است:
عدم رابطه خطی H 0 : ?1 = 0
وجود رابطه خطی H 1 : ?1 ? 0

جدول تحلیل آماره F
سطح معنی داری
Signf
درجه آزادی
مجموع مربعات
میانگین مجموع مربعات
آماره F
منبع تغییرات

K

MSR = SSR/K
MSR/MSE
رگرسیون

n-K-1

MSE = SSE/(n-K-1)

باقیمانده

n-1

مجموع

اگر تعداد محاسبه شده آماره آزمون F بزرگتر از سطح معنی دار باشد در مدل رگرسیون معنی دار است و می توان فرض رابطه خطی بین متغییر مستقل و وابسته را بیان نمود.
آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی
از آنجایی که ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص محاسبه می شود از نمونه ای به نمونه ای دیگر تغییر می یابد. حال این پرسش مطرح می شود که بین متغیر xو y که ضریب همبستگی آن تعیین شده همبستگی معنی داری وجود دارد یا نه؟ و یا اینکه آیا می توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا اینکه ضریب همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادفی بوده و ضریب همبستگی جامعه که آن را با P نشان می دهیم برابر صفر است.
برای آزمون همبستگی میان دو متغیر تصادفی xوy یا به عبارت ساده تر آزمون اینکه ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است یانه نیاز به یک آماره مناسب داریم. این آماره برای آزمون صفر بودن ضریب همبستگی جامعه که دارای توزیع t با در جه آزادی n-2 می باشد عبارت است از:

t =
که فرضیات آن به صورت ذیل است:

در این حالت اگر آماره آزمون بین مقادیر بحرانی قرار گیرد نمی توان فرض صفر را رد کرد و ضریب همبستگی به دست آمده معنی دار تلقی نمی شود و اگر آن بین مقادیر بحرانی قرار نگیرد فرض پذیرفته می شود و وجود یک همبستگی مشخص می شود.
با توجه به نتایج استخراجی از نرم افزار SPSS داریم:
. اگر ۱ باشد چنین بیان می شود که نتایج (ضریب همبستگی به دست آمده ) معنی دار نیست
. اگر باشد یعنی نتایج معنی دار است
. اگر باشد یعنی نتایج زیاد معنی دار است
. اگر باشد یعنی نتایج خیلی زیاد معنی دار است
درجه آزادی نیز از فرمول n -2 به دست می آید.

۱-۹- ساختار تحقیق
در فصل دوم این پژوهش ادبیات نظری و مبانی مورد بحث قرار می گیرد و همچنین پژوهش های پیشین مورد بررسی قرار می گیرد بر اساس یافته های این فصل روش پژوهش و فصل سوم را بنا نهاده خواهد شد و نتایج آماری را در فصل چهارم آورده و آزمون فرض ها را مورد بررسی قرار داده می شود در نهایت در فصل پنجم نتایج پژوهش ارائه خواهد شد.

مبانی نظری تحقیق

صل دوم: مبان

۲-

مقدمه
مدیران، تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاری بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکتها اختصاص داده‌اند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکتها بستگی دارد. تحلیل‌گران مالی، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات بوده و درک صحیح کیفیت سود یک بخش اساسی از این رویه می‌باشد. انتشار خبرهای خوب در مورد سود شرکتها بطور قابل ملاحظه‌ای بر قیمت سهام تاثیر می‌گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش یابد. همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد شده است. درحالیکه بایستی به این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گزارش شده نتیجه نهایی یک فرآیند گسترده حسابداری موردنظر مدیران بوده است یا خیر. ارزیابی کیفی استفاده‌کنندگان صورتهای مالی کمک خواهد کرد که قضاوت و ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سود آتی داشته باشند.

۲-۱- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن :
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخورداراست همچنین با مروری بر تاریخچه وادبیات کهن دانش حسابداری درمی یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای ، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی،این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی میباشد . بر اساس فرضیات “بازار کارا”۱ و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد . محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است.
اهداف مشخص گزارشگری سود را به شرح زیر می توان برشمرد:
۱- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت
۲- استفاده ازمبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش بینی های آتی سود شرکت و توزیع سود سهام درآینده
۳- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت
۴- استفاده از سود بعنوان مبنایی برای تشخیص مالیات
۵- استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند
۶- استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاد دانان .
پژوهشگران و محققین حسابداری اظهار داشته اند که “سود حسابداری”مبتنی بر میثاق ها و قواعدی است که بایست منطقی و با یکدیگر هماهنگ باشد.اگرچه این قواعد و میثاق ها احتمالا انعکاسی از مفهوم “سود اقتصادی” نباشد. به هر صورت مفاهیمی نظیر “تحقق درآمد”، “تطابق” ،”حسابداری تعهدی” و “تخصیص بهای تمام شده” را تنها می توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم در دنیای واقعی همتایی ندارند و درک شواهد غیرعینی نیز کار دشواری است .
در بیانیه شماره یک هئیت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده است که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گزارشات آتی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در باره مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شوند (ابراهیمی کردلر, ۱۳۸۷).
طبق رویکرد سنتی ارزشیابی داراییها و بدهیها تنها در صورتی که منتج از معاملات ، عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد مبنای ثبت قرار می گیرد. در سطح معانی، سود بعنوان معیار کارایی شرکت محسوب می شود . همچنین با مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاریی و معانی و رفتاری آشنا خواهیم شد. لازم به ذکر است که هنوز متفکران حسابداری به تعریف جامعی که مورد توافق همگان باشد نرسیده اند .در زیر مفاهیم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسی قرار می دهیم :
۲-۲- مفهوم سود در سطح ساختار۲ ( قواعد و تعاریف)
حسابداران سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی(سود اقتصادی) می دانند اما معمولا اصول و قواعد حسابداری بر مفروضاتی بنا شده اند که ممکن است با پدیده های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شرکتها محصول نهایی استفاده از روش های متفاوت حسابداری می باشد که بیانگر نتیجه فعالیتهای شرکت می باشد. برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که استفاده کنندگان از گزارش سود بایست توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد .
۲-۳- مفهوم سود در سطح معانی۳ ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی )
طبق این سطح ، سود یکی از مفاهیم اقتصادی است که حداکثر کردن آن تحت شرایط معین ساختار بازار ، تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی مورد بحث قرار می گیرد. در این جا سود به عنوان معیار کارایی در نظر گرفته می شود .عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر به کارگیری سرمایه برای تامین جریان آتی سود سهام اثر می گذارد . بنابراین تمام سهامداران به ویژه سهامداران عادی به کارایی مدیریت علاقه مند می باشند. هدف اندازه گیری کارایی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر انعکاس یافته است : ” گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند ” . یکی ار مفاهیم تفسیر شده از واژه کارایی معرف توان نسبی واحد انتفاعی در به دست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی است که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالکان شود ، می باشد. ضمنا کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد(ابراهیمی کردلر, ۱۳۸۷).
۲-۴- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان):
مفاهیم سود در سطح عمل به فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ، واکنش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده، تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود مربوط است . بدین ترتیب از سود به عنوان وسیله ای جهت پیش بینی استفاده می شود . در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه گذارن ، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقمندند که خالص جریان ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی مورد ارزیابی قرار دهند، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری ، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی ریسک سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند . بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد در بین سهامداران ، وجود دارد . تحقیقاتی در این

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید